Language Index

Apa' mojeko' omea-tamo, pai' uma-ta natao mporata bagia hi rala kabohe tuwu' -na Alata'ala. 3:23

Romans 3:23

Hema to mpobabehi jeko' bate mporata gaji', pai' gaji' tetu-le kamatea to mpogaa' -ta ngkai Alata'ala. Tapi' pewai' mara Alata'ala hi kita', katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na. Pewai' mara toe tarata ngkai posidaia' -ta hante Kristus Yesus, Pue' -ta. 6:23

Romans 6:23

Alata'ala mpohore-ta ngkai huku' jeko' -ta, muntu' ngkai kabula rala-na-wadi, sabana pepangala' -ta hi Yesus. Nahore-ta toe, bela ngkai kalompe' kehi-ta. Toe bate pewai' mara Alata'ala hi kita', bela ngkai po'ingku-ta. Toe pai' uma ria haduaa to ma'ala mpo'uli': "Ngkai kalompe' po'ingku-kule pai' -a nahore Alata'ala ngkai huku' jeko' -kue." 2:8-9

Ephesians 2:8-9

"Hiaa' topesingara' paja' toei-hawo, mokore ngkawao-i-wadi, pai' uma-i daho' ngkongoa' hi langi'. Ntora mporera' hunamu-nai, pai' na'uli': 'Oo Alata'ala! Poka'ahi' -a-kuwo, tauna topojeko' toi-a!'" 18:13

Luke 18:13

Hewa toi-mi Alata'ala mpoka'ahi' hawe'ea tauna hi dunia', alaa-na napewai' Ana' -na to Hadudua, bona hema-hema to mepangala' hi Ana' -na toe, uma-ra mporata huku', tapi' mporata-ra katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na. Bela patuju-na Alata'ala mposuro Ana' -na tumai hi dunia' bona mpohuku' manusia'. Patuju-na mposuro Ana' -na tumai-le, bona mpohore manusia' ngkai huku' jeko' -ra. 3:16-17

John 3:16-17

Butu nyala pesori to mporumpa' -ta, pesori to biasa jadi' hi manusia'. Tapi' Alata'ala ngkiwoi oa' janci-na hi kita': uma-ta napelele' rasori meliu ngkai pakulea' -ta. Nto'u-ta narumpa' pesori, nawai' oa' -ta ohea mpetiboi' pesori toe, bona moroho-ta mpengkatarii. 10:13

I Corinthians 10:13

Apa' kuparasaya, uma ria to ma'ala mpogaa' -ta ngkai ahi' Alata'ala. Mate ba tuwu', bate napoka'ahi' oa' -ta. Uma ria mala'eka ba kuasa anudaa', uma ria napa-napa tempo toi ba napa-napa to tumai hi eo mpeno, uma ria baraka' hi langi' ba hi rala dunia', uma ria napa-napa to ma'ala mpogaa' -ta ngkai ahi' Alata'ala to tarata sabana Kristus Yesus Pue' -ta. 8:38-39

Romans 8:38-39

Tapi' Kristus, Hi'a-mi kadupaa' -na Atura Pue'. Hawe'ea tauna to mepangala' hi Hi'a, jadi' monoa' hi poncilo Alata'ala. 10:4

Romans 10:4

Hi rala Buku Tomoroli' owi na'uli' Alata'ala hewa toi: Hi tempo to kupakatantu ku'epe pekakae-nu, Kutulungi-moko, kuhore-ko ngkai huku' jeko' -nu." 6:2

II Corinthians 6:2

Kara'epe-na ntodea lolita Petrus toe, soho' -mi nono-ra, pai' mepekune' -ra hi Petrus pai' hi suro Pue' Yesus ntani' -na, ra'uli': "Ane wae, napa-mi-kaiwo to kana kibabehi?" Na'uli' Petrus: "Medea-mokoi ngkai jeko' -ni, pai' -koi raniu' butu-butu dua-ni jadi' topetuku' Yesus Kristus. Ngkai ree mpai', Alata'ala mpo'ampungi jeko' -ni, pai' nawai' -koi Inoha' Tomoroli'. 2:37-38

Acts 2:37-38

Pai' ngkai ree babehi-mi po'ingku to bo'u, apa' lawi' Alata'ala mpopajadi' -mokoi manusia' to bo'u, to monoa' pai' moroli' mpu'u, ntuku' po'ingku-na Alata'ala. 4:24

Ephesians 4:24

Apa' mojeko' omea-tamo, pai' uma-ta natao mporata bagia hi rala kabohe tuwu' -na Alata'ala. 3:23

Hewa to te'uki' hi rala Buku Tomoroli' owi: Uma ria tauna to monoa', nau' haduaa uma ria. 3:10

Hema to mpobabehi jeko' bate mporata gaji', pai' gaji' tetu-le kamatea to mpogaa' -ta ngkai Alata'ala. Tapi' pewai' mara Alata'ala hi kita', katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na. Pewai' mara toe tarata ngkai posidaia' -ta hante Kristus Yesus, Pue' -ta. 6:23

Jeko' ria hi rala dunia' sabana tau hadua to mpotiboki hawa' Alata'ala, hi'a-mi Adam. Pai' ngkai jeko' -na Adam toe-mi alaa-na ria-mi kamatea hi rala dunia'. Ngkai jeko' Adam toe-mi, pai' hawe'ea muli-na jadi' topojeko', alaa-na hawe'ea manusia' kana mate. 5:12

Hewa toi-mi ahi' Alata'ala hi kita': hi tempo to napakatantu Alata'ala, nto'u-na uma ria karohoa-ta mpotulungi woto-ta moto, nto'u toe-mi Kristus mate mposampei-ta. Hiaa' bo nto'u toe, molaa-ta ngkai Alata'ala. 5:6

Aga uma hewa toe ahi' Alata'ala. Alata'ala mpopehuwu ahi' -na hi kita' nto'u-ta mojeko' -pidi. Apa' bula-ta mojeko' -pidi, Kristus mate mposampei-ta 5:8

Kareba Lompe' toe mpo'uli' kahema-nai Ana' Alata'ala, Pue' -ta Yesus Kristus. Ntuku' kaputu-na jadi' manusia', Yesus muli Magau' Daud owi. Tapi' Yesus toei, Ana' Alata'ala wo'o-i, apa' moroli' -i hibalia hante Alata'ala. Monoto-mi tohe'e apa' Alata'ala mpopotuwu' -i nculii', pai' hante tanda mekoncehi toe napakanoto Kahi'a-na mpu'u-mi Ana' Alata'ala. 1:4

Apa' ta'inca ompi', Kristus rapotuwu' nculii', pai' oti toe tuwu' liu-liu-imi-hana. Uma-pi ria kuasa napa-napa to ma'ala mpopatehi-i. 6:9

Ane tapangaku' hante wiwi-ta: "Yesus Hi'a-mi Pue'," pai' ane tapangala' hi rala nono-ta Alata'ala mpotuwu' -i nculii' ngkai kamatea, bate tehore-tamo ngkai huku' jeko' -ta. 10:9

Apa' "Hawe'ea tauna to mekakae hi Pue', bate tehore-ra ngkai huku' jeko' -ra." 10:13

Apa' kuparasaya, uma ria to ma'ala mpogaa' -ta ngkai ahi' Alata'ala. Mate ba tuwu', bate napoka'ahi' oa' -ta. Uma ria mala'eka ba kuasa anudaa', uma ria napa-napa tempo toi ba napa-napa to tumai hi eo mpeno, uma ria baraka' hi langi' ba hi rala dunia', uma ria napa-napa to ma'ala mpogaa' -ta ngkai ahi' Alata'ala to tarata sabana Kristus Yesus Pue' -ta. 8:38-39

Tuama-kai to hi rala suruga

Tuama-kai to hi rala suruga, Pomperapia' -kai, bona hawe'ea tauna mpobila' hanga' -nu to moroli', bona Iko jadi' Magau' hi dunia', bona hawe'ea tauna hi dunia' mpobabehi konoa-nu, hibalia hante ihi' suruga. Wai' -kai pongkoni' to kiparaluu eo toe lau. Ampungi sala' -kai, hewa kai' wo'o mpo'ampungi sala' doo hi kai'. Neo' -kai nupelele' rasori, bahaka-kai ngkai kuasa anudaa'. ((Apa' Iko-mi Magau' to mokuasa pai' to bohe tuwu' -nu, duu' kahae-hae-na. Amin.)) Matthew 6:9-13Nto'u toe, rata hawa' ngkai Kaisar Agustus, mpohawai' bona hawe'ea tauna hi humalili' kamagaua' Roma ra'uki' hanga' -ra bona ra'inca kadea-ra. Pobilaa' tauna to lomo' -na tohe'i rababehi nto'u-na Kirenius jadi' gubernur hi tana' Siria. Hawe'ea tauna hilou mpope'uki' hanga' -ra, hore-hore hi ngata totu'a-ra. Wae wo'o Yusuf me'ongko' ngkai ngata Nazaret, mpo'ema' Maria kamae' -na to bula-na motina'i-mi. Me'ongko' -ramo ngkai tana' Galilea, manake' hilou hi tana' Yudea, mpotoa' ngata Betlehem, ngata kaputua Magau' Daud owi. Yusuf kana mpope'uki' hanga' -na hi ria, apa' hi'a muli Magau' Daud. Nto'u-ra hi Betlehem toe, rata-mi tempo-na Maria mo'ana'. Mo'ana' mpu'u-imi, hadua ana' tomane, ana' ulumua' -na. Ana' -na toei naputu' pai' napopoturu hi rala paiwa', apa' ihia' -mi tomi torata. Hi mali ngata Betlehem, ria ba hangkuja dua topo'ewu. Bula-ra mpodoo bima-ra hi papada ngkabengia toe, muu-mule' mehupa' -mi hadua mala'eka Pue' mpohirua' -raka, pai' kabaraka' Pue' mehini mpohinii-ra, alaa-na me'eka' lia-ramo. Na'uli' mala'eka toei mpo'uli' -raka: "Neo' -koi me'eka', apa' katumai-ku toi mpokeni kareba lompe' hi koi', kareba to mpakagoe' lia hawe'ea tauna. Eo toe lau hi ngata Magau' Daud, putu-mi Magau' Tompohore-koi ngkai huku' jeko' -ni, Hi'a-mi Kristus, Pue'. Toi-mi pompetonoi-na bona ni'inca kamakono-na lolita-ku: mporua' -koi mpai' hadua ana'lei raputu' pai' rapopoturu hi rala paiwa'." Hampinisi mata mehupa' wo'o-mi wori' mala'eka to ngkai suruga dohe mala'eka to lomo' -na we'i. Mpo'une' -ra Alata'ala, ra'uli': "Mai-tamo mpo'une' Alata'ala to hi suruga! Pai' hi dunia', tauna to napokono mporata kalompea' tuwu'." Ngkai ree, nculii' -ramo mala'eka hilou hi suruga, pai' mohawa' -ramo topo'ewu toera, ra'uli': "Kita-mi hilou hi Betlehem mpohilo kajadia' to na'uli' -taka Pue'." Kahilou-rami, pai' rarua' mpu'u-mi Maria pai' Yusuf, hante ana'lei-ra to turu hi rala paiwa'. Karahilo-na ana' toei, ralolita-mi napa to na'uli' -raka mala'eka mpotompo'wiwi-i. Konce omea tauna to mpo'epe lolita topo'ewu toera. Aga Maria mpotimamahi hawe'ea to jadi' toe hi rala nono-na, pai' ntora napenonoi. Nculii' -ramo topo'ewu toera, pai' halengko ohea mpo'une' pai' mpobila' Alata'ala-ramo, apa' hawe'ea to ra'epe pai' to rahilo, bate hewa to na'uli' -raka mala'eka.

Luke 2:1-20

Galatians 1

1
2 Sura toi ngkai aku' Paulus, suro Pue' Yesus, kupakatu hi koi' ompi' -ompi' to Galatia to mepangala' -mi hi Pue' Yesus. Aku' pai' hawe'ea ompi' hampepangalaa' to dohe-ku hi rehe'i mpo'uli' wori' tabe! Bela manusia' to mposuro-a, pai' bela wo'o manusia' to mpo'ongko' -a jadi' suro Pue' Yesus. Yesus Kristus moto-hana to mpopajadi' -a suro-na, hante Alata'ala to Tuama to mpotuwu' nculii' -i ngkai kamatea.
3 Wori' tabe: mekakae-a hi Alata'ala Tuama-ta pai' hi Pue' Yesus Kristus bona nagane' -koi ngkai kabula rala-na pai' nawai' -koi kalompea' tuwu'.
4 Pue' Yesus mpewai' woto-na rapatehi mpotolo' jeko' -ta, bona nabahaka-ta ngkai kuasa dunia' to dada'a toi. Nababehi toe ntuku' konoa Alata'ala Tuama-ta.
5 Une' -imi Alata'ala duu' kahae-hae-na! Amin.
6 Mekehele-a mpokehele-koi ompi'! Ko'ia-di mahae Alata'ala mpokio' -koi hante kabula rala Kristus bona mepangala' -koi hi Kareba Lompe' -e, meleli' lau-mokoi ngkai Alata'ala pai' -koi mpotuku' ohea to ntani' -na.
7 Kakoo-kono-na, uma ria ohea ntani' -na mporata kalompea' ngkai Alata'ala, muntu' Kareba Lompe' to kiparata-mikokoi toe-wadi. Tapi' ria-ra hi retu to mpaka'ingu' -koi hante tudui' -ra to boa'. Patuju-ra doko' mpohala'weo Kareba Lompe' Kristus-ra.
8 Aga ku'uli' -kokoi, hema-hema to mpokeni kareba to ntani' -na to uma hibalia hante Kareba Lompe' to mpolia' kiparata-mikokoi, Alata'ala mpototowi-ra! Nau' ba kai' moto-mi ba paiana mala'eka ngkai suruga mpu'u-i, bate kana natotowi Alata'ala-ra!
9 Bula-kai hi retu-pidi dohe-ni, ria-mi ki'uli' -kokoi hewa toe, pai' kuhulii' tena toe-e lau: ane ria to mpokeni kareba to ntani' -na ngkai to nitarima-mi, bate natotowi Alata'ala-i!
10 Jadi', beiwa-mi ompi'? Ha mpope'une' hi manusia' -a mpo'uli' lolita-ku toe-e we'i? Uma-e'. Doko' mporata pe'une' ngkai Alata'ala-a-wadi-kuna. Ba ni'uli' -koina wae-e ompi', doko' ngala' nono manusia' -a-wadi? Ane ke rapa' -na doko' ngala' nono manusia' -a-wadi, ke uma-a jadi' batua Kristus!
11 Bona ni'inca mpu'u ompi', Kareba Lompe' to kukeni-e, bela ngkai pekiri manusia'.
12 Uma kutarima Kareba Lompe' toe ngkai manusia', uma wo'o ria tauna to mpotudui' -a. Yesus Kristus moto-mi to mpopo'incai-a Kareba Lompe' toe.
13
14 Tantu ni'inca moto ompi' dala ngkatuwu' -ku ri'ulu, bula-ku mpotuku' agama Yahudi-pidi. Wori' moto doo to hingkala'ia-ku mpotuku' agama Yahudi, aga kudagi omea-ra, apa' kutuku' hawe'ea ada totu'a-ku ngkai nono-ku mpu'u. Nto'u toe ngasa' -a-damo mpobalinai' -ra topetuku' -na Yesus to mepue' hi Alata'ala, doko' kuropuhi-ra.
15 Aga nau' wae gau' -ku, napelihi ami' -ama Alata'ala kako'ia-ku putu, pai' hi tempo to napakatantu nakio' -ama hante kabula rala-na jadi' suro-na.
16 Nto'u toe, napopo'incai-a kahema-na Ana' -na, bona ma'ala kuparata kareba Ana' -na toe hi tauna to bela-ra to Yahudi. Nto'u kanakio' -ku Alata'ala toe, uma-a momewai' ngkalolita hante manusia'.
17 Uma wo'o-a hilou ncala' hi ngata Yerusalem mpopetudui' hi tauna to jadi' suro Pue' Yesus ri'ulu ngkai aku'. Pe'ongko' -kumi hilou hi tana' Arab, pai' ngkai ria nculii' wo'o-ama hilou hi ngata Damsyik.
18 Tolu mpae ngkai ree, pai' lako' hilou-ada hi Yerusalem bona mpencuai' Petrus, mo'oha' -a dohe-na romingku kahae-na.
19 Nto'u toe, hirua' wo'o-a hante Yakobus ompi' -na moto Pue' Yesus. Aga suro Pue' Yesus to ntani' -na, uma-ra kuhiloi. To rodua toera-wadi to kuhilo.
20 Napa to ku'uki' toe we'i ompi' bate makono. Alata'ala to mpotiroi nono-ku!
21 Ngkai ree, hilou-ama hi tana' Siria pai' Kilikia.
22 Kahae-ku hilou tohe'e, uma-a me'onga-onga hi tana' Yudea, topetuku' Kristus hi ria uma mpohiloi lence-ku.
23 Lolita doo-wadi to ra'epe to mpo'uli': "Tauna to mpobalinai' -taele wengi, hi'a lau-mi to mpopalele agama to doko' naropuhi-e wengi."
24 Toe pai' mpo'une' Alata'ala-ramo, apa' ra'epe napa to jadi' hi aku'.

2

1 Hampulu' opo' mpae ngkai ree, hilou wo'o-ama hi Yerusalem hante Barnabas. Pai' Titus wo'o kupo'ema' hilou.
2 Pai' -a hilou hi Yerusalem nto'u toe, apa' ria lolita ngkai Alata'ala to mpo'uli' -ka kana hilou-a. Karata-ku hi Yerusalem, ku'uli' -raka pangkeni to Kristen hi ria napa ihi' Kareba Lompe' to kukeni hi tauna to bela-ra to Yahudi. Koro' -a, nee-neo' mpai' ria to mposalai' tudui' -ku, duu' -na uma ria kalaua-na bago-ku mpotudui' tauna Kareba Lompe', lompe' to mpolia' kupobago-mi, lompe' to bula-na kupobago-pidi. Toe pai' moromu-a muntu' hante pangkeni to Kristen hi Yerusalem.
3 Ka'omea-na, Titus, to kupo'ema' toei, nau' to Yunani-i, uma-i rapewuku bona ratini' Atura Musa.
4 Ria moto-ra to mpo'uli' Titus kana ratini'. Tauna toera mpo'uli' Katokristen-ra, ntaa' boa' -ra-wadi. Mesua' bongo-ra hi rala poromua-kai doko' mpolelemata-kai. Apa' patuju-ra bona hawe'ea to Kristen kana mengkoru hi Atura Musa. Tapi' uma mingki' tapengkorui Atura Musa bona jadi' monoa' -ta hi poncilo Alata'ala-e. Tebahaka-tamo ngkai Atura Musa sabana posidaia' -ta hante Kristus Yesus.
5 Uma-kai mengkoru hangkedia' hi tudui' -ra to boa' toe. Bate metantida-kai, bona Kareba neo' ragalo hante tudui' -ra to boa' toe, bona Kareba Lompe' to nitarima ompi' bate makono mpu'u.
6 Jadi', pangkeni hi Yerusalem to ra'uli' bohe pangka' -ra toe uma mpotampai ba napa-napa hi tudui' -ku. (Ba bohe mpu'u pangka' -ra ba uma, hibalia-wadi-kuna, apa' Alata'ala uma mpelence tauna.)
7 Uma-ra mpotampai napa-napa hi tudui' -ku, rapangaku' lau-mi ka'aku' -nami to nasarumaka Alata'ala mpokeni Kareba Lompe' hi tauna to bela-ra to Yahudi, hewa Petrus wo'o nasarumaka Alata'ala mpokeni Kareba Lompe' hi to Yahudi.
8 (Apa' Alata'ala mpowai' karohoa hi Petrus jadi' suro Pue' Yesus hi to Yahudi. Pai' Alata'ala wo'o-wadi-kuwo to mpowai' -a karohoa jadi' suro-na hi tauna to bela-ra to Yahudi.)
9 Jadi', Yakobus, Petrus pai' Yohanes toera-e, to lence-na mpototu'ai hawe'ea to Kristen hi Yerusalem, hira' toe mpo'uli': "Makono mpu'u, Paulus nakio' mpu'u-imi Pue' Yesus jadi' suro-na." Toe pai' momekamu ngkapale-kai, kai' Barnabas hante hira' Yakobus, Petrus pai' Yohanes. Pomekamu ngkapale-kai toe jadi' tanda kahintuwu' -kai. Hibalia lolita kai: kahira' -nami to mpokarebai-ra to Yahudi, pai' kai' -kaiwo, to mpokarebai to bela-ra to Yahudi.
10 Sampale to raperapi', bona uma-kai putu mpotulungi tokabu. Ane toe-hana, bate to kubabehi ami' -mi.
11 Hangkani, nto'u Petrus rata hi ngata Antiokhia, uma kudiki' -diki' mpokamaro-i, apa' sala' mpu'u gau' -na.
12 Lomo' -na uma-i mpelence to Yahudi ba to bela-ra to Yahudi, ngkoni' moto-i hangkaa-ngkania hante topetuku' Yesus to bela-ra to Yahudi. Aga nto'u karata-ra ba hangkuja dua doo-na Yakobus ngkai Yerusalem, mengkawulaa-imi ngkai topetuku' Yesus to bela-ra to Yahudi. Uma-ipi daho' ngkoni' dohe-ra, apa' me'eka' -i mpai' rakehele to Yahudi to lako' rata toera.
13 Pai' to Yahudi to ntani' -na hi Antiokhia to mepue' hi Pue' Yesus, metuku' wo'o-ramo-rawo mpotuku' gau' -na Petrus toe, nau' ra'inca moto ka'uma-na-hawo natao. Duu' -na Barnabas wo'o-hawo mehina loe', uma-ipi ngkoni' dohe-ra to bela-ra to Yahudi.
14 Kuhilo gau' -ra toe uma hintotoa hante tudui' to makono to tarata hi Kareba Lompe'. Toe pai' kukamaro-imi Petrus hi nyanyoa hawe'ea to morumpu, ku'uli' -ki: "Iko to Yahudi-ko, tapi' biasa-na mpotuku' ada-ra to bela-ra to Yahudi-moko, uma-pi mingki' nutuku' ada to Yahudi. Jadi', napa-di pai' doko' nupewuku topetuku' Pue' Yesus to bela-ra to Yahudi mpotuku' ada to Yahudi-e!"
15 Ane kai' Petrus, to Yahudi ami' -ka-kaina ngkai kaputu-kai, uma-kaiwo dada'a gau' -kai hewa tauna to uma mpo'incai Alata'ala.
16 Aga nau' wae, ki'inca kabela-na kehi-kai to lompe' pai' -kai jadi' monoa' hi poncilo Alata'ala. Nau' kituku' lia hawe'ea parenta hi rala Atura Musa, bela tetu to mpomonoa' -kai hi poncilo Alata'ala. Ohea bona jadi' monoa' hi poncilo Alata'ala-le, muntu' mepangala' hi Kristus Yesus-wadi. Toe pai' mepangala' -makai hi Kristus Yesus bona jadi' monoa' -kai hi poncilo-na Alata'ala sabana pepangala' -kai hi Kristus. Uma-pi kisarumaka petuku' -kai hi Atura Musa, apa' uma ria haduaa tauna to jadi' monoa' hi poncilo Alata'ala ngkai kampotuku' -ra parenta to hi rala Atura Musa.
17 Jadi', kai' to Yahudi, doko' jadi' monoa' -ka-kaina hi poncilo Alata'ala ngkai posidaia' -kai hante Kristus. Tapi' meka' ria mpai' tauna to mpo'uli' hewa toi: "Ane mepangala' -wadi-koi hi Kristus pai' uma-pi mengkoru-koi hi Atura Musa, batua-na topojeko' wo'o-wadi-ko-koiwo hibalia hante tauna to bela-ra to Yahudi. Jadi', mojeko' lau-mokoi sabana petuku' -ni hi Kristus tetu." Uma-e' makono lolita toe ompi'!
18 Ane rapa' -na kubahakai-mi mpotuku' Atura Musa pai' oti toe kukanculihii wo'o-mi mpotuku' Atura toe, mojeko' mpu'u-ama ompi'.
19 Apa' mogaa' -mi posidaia' -ku hante Atura Musa. Ngkai Atura Musa toe pai' alaa-na masala' -ama hi poncilo Alata'ala pai' natao rahuku' mate-a. Toe pai' alaa-na mogaa' -mi posidaia' -ku hante Atura Musa, bona mpotuku' konoa Alata'ala-a-damo. Ma'ala-mi ta'uli' hewa toi: nto'u Kristus mate hi kaju parika', hewa aku' -midie to mate dohe-nae.
20 Bela-pi aku' to tuwu' toi-e, Kristus-mi-hanale to tuwu' hi rala katuwu' -kue. Jadi', kahae-ku hi rala dunia' toi, bate mepangala' -a hi Ana' Alata'ala to mpoka'ahi' -a pai' to mpewai' woto-na rapatehi mposampei-a.
21 Alata'ala mpomonoa' -ta hi poncilo-na ngkai kabula rala-na. Uma-hana lompe' ane tasapuaka kabula rala-na toe. Ane rapa' -na ria mpu'u ohea-ta jadi' monoa' hi poncilo Alata'ala ngkai petuku' -ta hi Atura Musa, ke uma ria kalaua-na Kristus mate.

3

1 Wojo mpu'u-koi, ompi' -ompi' to Galatia! Napa-di pai' nipelele' tauna mpobagiu-koi, alaa-na uma-pi nituku' tudui' to makono-e? Tudui' -ku wengi hi koi' ompi' monoto lia, mpakanoto patuju Yesus Kristus mate hi kaju parika'.
2 Kiwoi-e' ompi' napa to jadi' hi koi' moto wengi. Ha mpotarima-koi Inoha' Tomoroli' ngkai petuku' -ni hi Atura Musa? Uma-hawoe'! Nitarima Inoha' Tomoroli' -le apa' ni'epe Kareba Lompe' alaa-na mepangala' -mokoi hi Yesus.
3 Jadi', napa pai' wojo rahi-koi! Lomo' pepangala' -ni hi Yesus, mporata-koi katuwua' to bo'u ngkai kuasa Inoha' Tomoroli'. Ha ni'uli' -koina wae, ma'ala-koi jadi' moroli' wae lau hante pakulea' -ni moto? Uma-e'!
4 Nee-neo' mpai' meleli' mpu'u-koi ngkai petuku' -ni hi Pue' Yesus. Nee-neo' uma-pi ria kalaua-na hawe'ea pegane' Alata'ala to nirasai-mi. Kusarumaka bate ria kalaua-na!
5 Alata'ala mpowai' -koi Inoha' Tomoroli' hante uma ria huka' -na pai' nababehi tanda-tanda to mobaraka' hi laintongo' -ni. Ha nababehi toe sabana kampotuku' -ni Atura Musa? Uma-hawoe'! Nababehi toe apa' kampo'epe-ni Kareba Lompe' mepangala' -mokoi hi Pue' Yesus.
6 Ria lolita Buku Tomoroli' to mpotompo'wiwi Abraham, hewa toi moni-na: "Abraham mpopangala' Alata'ala, pai' ngkai pepangala' -na toe Alata'ala mpotarima-i napomonoa' -i hi poncilo-na."
7 Jadi', monoto-mi tahilo: hema to mepangala', hira' toe-mi to jadi' muli Abraham.
8 Ngkai owi ria ami' -mi patuju Alata'ala mpomonoa' tauna to bela-ra to Yahudi ngkai pepangala' -ra. Toe pai' hi rala Buku Tomoroli' nalowa ami' -mi Kareba Lompe' hi Abraham, na'uli' -ki: "Ngkai iko mpai' kugane' hawe'ea tauna hi dunia'."
9 Batua-na, hewa Alata'ala mpogane' Abraham sabana pepangala' -na, wae wo'o hema-hema to mepangala' hi Yesus bate nagane' Alata'ala hangkaa-ngkania hante Abraham.
10 Hi rala Buku Tomoroli' owi te'uki' hewa toi: "Hema to uma tida mpotuku' butu nyala parenta to te'uki' hi rala Atura Musa, bate natotowi-ra Alata'ala." Jadi', hema to doko' jadi' monoa' hi poncilo Alata'ala hi kampotuku' -ra Atura Musa, natotowi Alata'ala lau-ra mpai', apa' uma hema to mpokule' mpotuku' omea.
11 Jadi', monoto-mi tahilo: uma ria haduaa to monoa' hi poncilo Alata'ala ngkai petuku' -ra hi Atura Musa. Apa' ria wo'o lolita Buku Tomoroli' to mpo'uli' hewa toi: "Tauna to monoa' hi poncilo Alata'ala mporata katuwua' to lompe' ngkai pepangala' -ra."
12 Ane doko' jadi' monoa' -ta hi poncilo Alata'ala hante petuku' -ta hi Atura Musa, batua-na mposarumaka po'ingku-ta moto, uma-ta mepangala' hi Alata'ala. Apa' ria te'uki' hi rala Buku Tomoroli' to mpo'uli': "Hema to mpobabehi hawe'ea atura toe, hira' -mi to mporata katuwua' ngkai atura toe."
13 Kita' omea masipato' natotowi Alata'ala apa' tatiboki Atura-na. Aga nau' wae, Kristus mpobahaka-tamo ngkai totowi toe. Te'uki' hi rala Buku Tomoroli' owi hewa toi: "Tauna to ratoe hi kaju bona rapatehi, tauna toei natotowi Alata'ala." Jadi', nto'u Kristus mate hi kaju parika', Hi'a-mi to mposampei-ta mporata petotowi Alata'ala.
14 Patuju Yesus mate raparika' toe, bona tauna to bela-ra to Yahudi wo'o ma'ala mporata rasi' to najanci Alata'ala hi Abraham. Mporata-ra rasi' toe ngkai posidaia' -ra hante Yesus Kristus. Jadi', ane mepangala' -ta hi Yesus Kristus to mate raparika', mporata-tamo Inoha' Tomoroli' to najanci Alata'ala owi.
15 Ompi' -ompi', ku'ala' tonco ngkai katuwu' -ta eo-eo-na. Rapa' -na ria hadua tauna to mpo'uki' sura pojanci. Ane sura-na toe mpolia' nateke-mi pai' rasaa' ntuku' ada topoparenta, tau ntani' -na uma ma'ala mpodonihii ihi' -na ba mpolawa' kadupa' -na.
16 Wae wo'o hante pojanci Alata'ala-e ompi'. Alata'ala mpobabehi janci-na hi Abraham pai' hi muli-na. (Penotohi lompe' lolita tohe'e we'i. Uma ria te'uki' hewa toi: Alata'ala mpobabehi janci-na "hi muli-muli Abraham" to wori'. To te'uki' hewa toi: Alata'ala mpobabehi janci-na "hi muli Abraham," hewa to hadua-wadi, apa' to ratoa' hante lolita toe, muli Abraham to hadua-wadi, Hi'a-mi Kristus.)
17 Jadi', poko batua lolita rapa' -ku we'i hewa toi: Pojanci Alata'ala hi Abraham mpolia' nasaa' -mi Alata'ala. Opo' atu tolu mpulu' mpae oti toe, Alata'ala mpowai' wo'o-mi Atura-na hi manusia'. Tapi' uma-i mo'ungkere' ngkai pojanci-na hi Abraham alaa-na uma-pi oko. Pojanci-na hi Abraham toe bate kana madupa'.
18 Ane rapa' -na muli Abraham kana mpotuku' Atura Musa bona mporata napa to najanci Alata'ala, batua-na uma raratai rasi' toe ngkai pojanci Alata'ala. Tapi' Alata'ala mpowai' Abraham rasi' toe sabana pojanci-na. Rasi' toe pewai' mara ngkai kabula rala-na Alata'ala.
19 Jadi', meka' ria mpai' tauna to mpo'uli' hewa toi: "Ane wae-di, napa lau-mi patuju-na Atura Musa-e?" Alata'ala mpowai' Atura Musa ngkabokoa' ngkai pojanci-na hi Abraham, pai' patuju-na bona mpakanoto hi manusia' kamojeko' -ra mpotiboki konoa-na. Patuju Alata'ala, bona manusia' mpotuku' Atura Musa toe duu' -na rata muli-na Abraham to ralowa hi rala pojanci Alata'ala owi, Hi'a-mi Kristus. Alata'ala mpopahawa' mala'eka-na mpoparata Atura-na hi Musa, pai' Musa toei to jadi' tauntongo' to mpoparata Atura Pue' hi ntodea.
20 Jadi', Atura Musa rata hi ntodea mpake' tauntongo'. Tapi' nto'u-na Alata'ala mpobabehi janci-na hi Abraham, uma-hana ria tauntongo'. Alata'ala hadudua-na-wadi to mpobabehi janci toe.
21 Jadi', ha mosisala Atura Musa pai' pojanci Alata'ala? Uma-hawo. Ane rapa' -na ma'ala tatuku' atura-atura to matantu bona tarata katuwua' to lompe', tantu atura toe-mi-hawo jadi' ohea-ta jadi' monoa' hi poncilo Alata'ala.
22 Tapi' hi rala Buku Tomoroli' te'uki' hewa toi: hawe'ea manusia' masala' hi poncilo Alata'ala sabana jeko' -ra. Jadi', uma ria ohea ntani' -na jadi' monoa' hi poncilo-na, muntu' pepangala' -ta hi Yesus Kristus-wadi. Katuwua' to lompe' to najanci Alata'ala, bate nawai' hi hema-hema to mepangala'.
23 Owi, kako'ia-ta mpo'incai mepangala' hi Yesus, mengkoru-ta hi atura pai' parenta. Katuwu' -ta nto'u toe ma'ala rarapai' -ki tauna to ratarungku', apa' tehoo' -ta hante wori' nyala atura pai' parenta. Tehoo' -ta hante atura pai' parenta toe, duu' -na rata-mi tempo-na Alata'ala mpopo'incai-ta kahema-nai Kristus pai' -ta mepangala' hi Hi'a.
24 Atura Musa ma'ala rarapai' -ki guru to mpotete' -ta, duu' -na ta'inca-imi Kristus, bona kita' jadi' monoa' hi poncilo Alata'ala sabana pepangala' -ta hi Kristus.
25 Jadi' hewa too-toi, uma-pi ria kalaua-na tapengkorui Atura Musa bona ke jadi' monoa' -ta hi poncilo Alata'ala. Apa' mpolia' monoa' -tamo hi poncilo-na sabana pepangala' -ta hi Kristus.
26 Jadi', ana' Alata'ala omea-mokoi ompi' sabana pepangala' -ni hi Kristus Yesus.
27 Apa' raniu' omea-mokoi jadi' topetuku' Kristus, pai' hi poncilo Alata'ala, hibalia hante Kristus-mokoi.
28 Alata'ala uma mpelence ba to'apa-ta: to Yahudi ba bela to Yahudi, to tuwu' batua ba to tuwu' maradika, tomane ba tobine-- hi poncilo Alata'ala hibalia omea-koi sabana posidaia' -ni hante Kristus Yesus.
29 Jadi', apa' lawi' mosidai' hante Kristus-mokoie, muli Abraham wo'o-moko-koiwo, pai' mporata wo'o-moko-koiwo napa to najanci Alata'ala hi Abraham.

4

1 Hewa toe, ompi': rapa' -na ria hadua ana' maradika. Hawe'ea rewa tuama-na mpai', hi'a omea pue' -na. Aga ane nto'u kakedia' -na-pidi, raponcawa hewa hadua batua-i-pidi.
2 Ria tauna to mpewili' -i pai' mpo'urusi rewa-na, duu' -na rata-mi tempo-na to napakatantu tuama-na.
3 Wae wo'o hante kita' ompi': kako'ia-ta mpo'incai Alata'ala, kita' hewa ana' toei, apa' mengkoru-ta hi ada pai' atura to hi dunia' toi.
4 Aga karata-na tempo to napakatantu Alata'ala, napahawa' -mi Ana' -na tumai hi dunia'. Ana' -na toei putu ngkai hadua tobine, pai' -i mewali to Yahudi to mengkoru hi Atura Musa.
5 Alata'ala mpopahawa' Ana' -na tumai bona mpobahaka-ta ngkai Atura Musa, bona kita' wo'o ma'ala napajadi' ana' -na.
6 Jadi', apa' lawi' ana' Alata'ala-tamoe, Alata'ala mpohubui Inoha' Ana' -na mo'oha' hi rala nono-ta. Ngkai pobago Inoha' Tomoroli' hi rala nono-ta toe, mekio' -ta hi Alata'ala, ta'uli' -ki: "O Mama! O Tuama-ku!"
7 Jadi', uma-pi tapengkorui Atura Musa bona ke jadi' monoa' -ta hi poncilo Alata'ala. Ana' Alata'ala-tamo! Pai' ane ntoa' napo'ana' -tamo, bate nawai' -ta mpai' hawe'ea to naporodo hi ana' -na.
8 Owi kako'ia-ni mpo'incai Alata'ala, mengkoru-koi hi pue' -pue' to mobaraka', aga to bela-ra Alata'ala.
9
10 Tapi' tempo toi ni'inca-imi Alata'ala-- hiaa' kakono-na Alata'ala-di-hawo to ri'ulu mpo'inca-koi! Jadi', napa-di-koina pai' doko' nikanculihii ada pai' atura to hewa toe-e? Nituku' lau-mi ada agama Yahudi hewa eo palia, tempo mosusa', wula bo'u pai' eo bohe ntani' -na. Ada pai' atura tetu-le uma mpokeni rasi', pai' uma-koi mpai' tebahaka ngkai huku' jeko' -ni ngkai petuku' -ni hi atura tetu-e. Jadi', napa pai' doko' mengkoru nculii' wo'o-mokoi hi ada pai' atura to hewa tetu-e!
11 Koro' -a nee-neo' mpai' uma ria kalaua-na lenge' -ku mpokeni Kareba Lompe' hi koi'.
12 Ompi' -ku to Galatia! Kuperapi' bona nituku' mpu'u ingku-ku. Apa' nau' to Yahudi-a, kubahakai-mi mpotuku' ada to Yahudi bona aku' jadi' hewa koi' to bela-koi to Yahudi. Lompe' lia kehi-ni hi aku' wengi.
13 Tantu nikiwoi-pidi karata-ku hi ngata-ni wengi mpokeni Kareba Lompe' hi koi'. Nto'u toe peda' -a.
14 Haki' -ku toe mpakasusa' -koi. Aga nau' wae, uma-a nipokarungku ba nipoka'oja'. Nitarima lau-ada, niponcawa mala'eka ngkai Alata'ala, niponcawa hewa Kristus Yesus lau-ada.
15 Goe' mpu'u nono-ni nto'u toe ompi'. Jadi' napa pai' mobali' -mi nono-ni tempo toi? Nto'u toe wengi, ku'inca mpu'u ompi', ane ria ba napa-napa to kuparaluu, uma nipekabosi'; kira-kira ane ke bisa-wadi, nau' mata-ni moto-mi nijungki' pai' niwai' -ka, ba ke uma nipekabosi'.
16 Ha ni'uli' -koina, aku' jadi' bali' -ni tempo toi apa' ku'uli' -kokoi napa to makono?
17 Tauna to hantongo' tetura ria, doko' mpu'u-ra ngala' nono-ni. Tapi' patuju-ra uma-hana lompe'. Patuju-ra doko' mpogaa' -koi ngkai aku', bona nituku' -ra hante nono-ni mpu'u.
18 Lompe' lau-di ane ria to doko' ngala' nono-ni. Uma muntu' bula-ku dohe-ni, lingku' -ku wo'o, lompe' oa' ane ria to doko' ngala' nono-ni, asala patuju-ra lompe'.
19 Ompi' -ompi', kuponcawa ana' -ku moto-mokoi. Aga susa' -mi nono-ku toi-e mpopenonoi-koi, pai' bate susa' oa' mpai' nono-ku ane ko'ia-koi jadi' hewa Kristus.
20 Doko' lia-ama hi retu dohe-ni ompi', bona lolita-ku to karapo' ma'ala kubalii'. Apa' tuhu-mi nono-ku toi-e ompi'.
21 Ee koi' to doko' mengkoru hi Atura Musa, pe'epei-kae' lolita-ku! Ku'uli' -kokoi napa to te'uki' hi rala Buku Atura Musa.
22 Te'uki' hewa toi: Abraham, rodua-ki ana' -na. Ana' -na to hadua putu ngkai Hagar, to tuwu' batua-i. Pai' ana' -na to hadua putu ngkai Sara, bela-i-hana batua.
23 Ana' to putu ngkai tobine to tuwu' batua, putu hewa ana' biasa ntuku' konoa manusia'. Tapi' ana' to putu ngkai tobine to bela-i batua, putu ntuku' janci Alata'ala hi Abraham.
24
25 Tutura tohe'e ma'ala jadi' tudui' hi kita'. Tobine to rodua toera mpobatuai ronyala ohea jadi' monoa' hi poncilo Alata'ala. Hagar ma'ala rarapai' -ki tauna to doko' jadi' monoa' hi poncilo Alata'ala hi kampotuku' -ra Atura Musa. Apa' hawe'ea tauna to mpotuku' Atura Musa tuwu' hewa batua, apa' mengkoru-ra hi Atura Musa hewa batua mengkoru hi maradika-na. Jadi', Hagar toei ma'ala rarapai' -ki Bulu' Sinai hi tana' Arab. Pai' Hagar toei ma'ala rarapai' -ki ngata Yerusalem to hi dunia' toi. Apa' pue' ngata Yerusalem tuwu' hewa batua, napobatua Atura Musa.
26 Sara ma'ala rarapai' -ki Yerusalem to hi suruga. Sara toe-imile to tapotina kita' toi-e ompi', apa' uma-i tuwu' batua, pai' kita' uma-ta napobatua Atura Musa.
27
28 Tohe'e hewa lolita Buku Tomoroli' to mpo'uli': Goe' -ko-kona iko tobine to lalo, to uma-ko-kona hangkania mo'ana'. Goe' pai' mohahelo' -ko, to uma hangkania ntodohaka mpo'ote ana'. Apa' nau' lalo-ko, meliu mpai' kawori' muli-nu ngkai tobine to mo'anai' ami'."
29 Nto'u toe owi, ana' Abraham to putu hewa ana' biasa mpobalinai' tu'ai-na to putu ntuku' janci Alata'ala. Wae wo'o to jadi' tempo toi-e: tauna to doko' mpewuku-ta mpotuku' Atura Musa mpobalinai' -ta to mpotuku' konoa Inoha' Tomoroli'.
30 Tapi' napa to te'uki' hi rala Buku Tomoroli'? Te'uki' hewa toi: "Popalai-i tobine to tuwu' batua tetui hante ana' -na! Apa' ana' batua toe uma ma'ala mpotarima sosora tuama-na hangkaa-ngkania hante ana' to putu ngkai tobine to uma tuwu' batua."
31 Jadi', kita' toi-e ompi', uma-ta-tana hewa ana' Hagar, to tuwu' batua. Kita' toi-e hewa ana' Sara, to uma tuwu' batua.

5

1 Kristus mpobahaka-tamo ngkai Atura Musa bona tebahaka mpu'u-tamo. Toe pai' pakatida nono-ni, neo' -pi dota rapobatua nculii'!
2 Epe-dile! Aku' Paulus mpo'uli' -kokoi: ane doko' jadi' monoa' -koi hi poncilo Alata'ala hante mpotuku' ada petini' Atura Musa, batua-na, Kristus uma-pi mokalaua hi koi'.
3 Ku'uli' wo'o: hema to mpopetini' ntuku' Atura Musa, kana mpotuku' wo'o-ra hawe'ea parenta ntani' -na hi rala Atura Musa.
4 Ane doko' jadi' monoa' -koi hi poncilo Alata'ala hi kampotuku' -ni Atura Musa, niputuhi lau-mi posidaia' -ni hante Kristus. Alata'ala doko' mpomonoa' mara-koi ngkai kabula rala-na. Jadi', ane doko' nipomonoa' moto woto-ni, nihuna lau-mi pewai' -na toe.
5 Aga ane kai' ompi', ngkai petete' Inoha' Tomoroli' kisarumaka Alata'ala-wadi mpomonoa' -kai sabana pepangala' -kai hi Kristus Yesus. Pai' bate toe-mi to kipopea hante nono mpu'u.
6 Ane mosidai' -ta-damo hante Kristus Yesus, ba ratini' -ta ba uma, uma-pi beiwa. Poko-nale, mepangala' hi Yesus, pai' pepangala' -ta toe incana ane ma'ahi' -ta hi doo.
7 Owi, lompe' petuku' -ni hi Kareba Lompe'. Hiaa' napa pai' uma-pi nituku' tudui' to makono-e? Hema-ra to mpohala'tara-koie?
8 Tudui' -ra tetu bela ngkai Alata'ala, to mpokio' -koi jadi' topetuku' -na.
9 Ria lolita bulawa to mpo'uli' hewa toi: "Ragi to hangkedi' mpakawoke' lunu to wori'." Pai' tudui' -ra tetu-mi to hewa ragi.
10 Aga nau' wae, apa' hintuwu' -tamo hi rala Pue', bate kuparasaya ka'uma-na mpai' nipangalai' -ra to mpokeni tudui' to boa' tetu. Pai' tauna to mpaka'ingu' -koi tetura lou, bate nahuku' -ra mpai' Alata'ala, uma napenara' ba hema-ra.
11 Ompi' -ompi', ria tauna to mpo'uli' aku' moto mpotudui' tauna mpotuku' ada petini' Atura Musa. Uma-hanae' makono lolita toe! Ane ke hewa toe tudui' -ku, ke uma-a ra'ewa to Yahudi. Tudui' -kule: kita' kana mepangala' hi Kristus, apa' muntu' ngkai kamate-na Kristus raparika' pai' -ta jadi' monoa' hi poncilo Alata'ala-e. Ngkai tudui' -ku toe-die pai' alaa-na ngasa' -ra to Yahudi mpo'ewa-ae.
12 Agina-pi tauna to mpolengo pepangala' -ni tetu-rae ria uma muntu' ratini', agina rapentolui lau-ramo!
13 Alata'ala mpokio' -ta jadi' ana' -na, bona tebahaka-tamo. Aga neo' ta'uli' hewa toi: "Ane tebahaka mpu'u-ta ngkai Atura Musa, ma'ala-ta mpobabehi napa konoa-ta." Neo' ompi'! Kana momepoka'ahi' pai' mometulungi-ta hadua bo hadua.
14 Ria parenta to mpo'uli': "Kana tapoka'ahi' doo-ta hewa pompoka'ahi' -ta woto-ta moto." Ane tatuku' parenta to hanyala toe, hibali tatuku' -mi hawe'ea parenta to hi rala Atura Pue'.
15 Hiaa' ane ntora motuda' pai' momehingki' -koi, pelompehi-e', himpau silaka-koi mpai'.
16 Hewa toi patuju-ku: kana tatuku' petete' Inoha' Tomoroli' bona neo' tatuku' kahinaa nono to dada'a.
17 Apa' kahinaa nono to dada'a mosisala hante konoa Inoha' Tomoroli', pai' konoa Inoha' Tomoroli' mosisala hante kahinaa nono to dada'a. Ane tatuku' to hanyala, uma tatuku' to hanyala-na. Ane tatuku' konoa Inoha' Tomoroli', uma tababehi kada'aa to hi rala nono-ta.
18 Jadi', ane natete' Inoha' Tomoroli' -ta-damo, uma mingki' tapengkorui Atura Pue' to naparata Musa.
19 Incana lia kehi to tababehi ane tatuku' kahinaa nono to dada'a. Rapa' -na: mobualo' ba mogau' sala' -ta hante tobine ba tomane, ba kehi ntani' -na to uma tumotoa,
20 mepue' hi pue' -pue' ntani' -na ngkai Alata'ala, medoti, mohuku' hi doo, motuda', mohiri', moroe, mpopeliu woto-ta moto, doko' mogaa' pai' doko' me'ewa,
21 mohingi', mengkakalangu-langu, ntora mosusa', pai' wori' nyala wo'o-pi ntani' -na. Kupopo'ingai' ami' -mokoi wengi, pai' kupopo'ingai' tena-koi wae lau: hema to mogau' hewa toe, uma-ra mpai' jadi' ntodea Alata'ala hi rala Kamagaua' -na.
22 Tapi' ane natete' -ta Inoha' Tomoroli', kehi-ta hewa toi: mpoka'ahi' doo-ta, goe' -ta, rodo nono-ta, mosabara, mo'olu pai' lompe' kehi-ta, tida pepangala' -ta,
23 dingki' nono-ta, pai' mpokuasai woto-ta moto. Uma ria atura napa-napa to mpotagi po'ingku to hewa toe.
24 Ma'ala ta'uli' hewa toi: kita' to napobagia Kristus Yesus, raparika' -tamo hangkaa-ngkania hante Hi'a-- batua-na, mogaa' -mi posidaia' -ta hante kahinaa nono-ta to dada'a, uma-pi tatuku' konoa-ta moto.
25 Ane Inoha' Tomoroli' mpowai' -ta tuwu' to bo'u, wae-pi, bate mpotuku' Inoha' Tomoroli' toe-ta-damo.
26 Neo' molangko nono-ta, neo' momepedahi ngkanono ba momepohingii'.

6

1 Ompi' -ompi', ane mpohilo-ta ompi' hampepangalaa' -ta mpobabehi gau' to sala', kita' to nakuasai Inoha' Tomoroli' kana mpotete' nculii' -i-hawo hi ohea to makono. Aga neo' -hawo ngkerepa' lolita-ta, kana tapololitai-i hante ka'olu-olu-na. Pai' pelompehi, bona neo' mpai' kita' wo'o rasori mpobabehi jeko'.
2 Kana mometulungi-ta hadua bo hadua, ba hema-ta to hi rala kasusaa', bona ngkai kehi-ta toe, tatuku' -mi atura Kristus.
3 Ane ria hadua tauna to mpo'uli' meliu-i ngkai doo-na, hiaa' uma-di, batua-na mpopakawa' woto-na moto-imi-hawo.
4 Agina butu dua-ta mpetonoi kehi-ta, ba lompe' -di ba uma. Ane lompe', ma'ala tapokagoe'. Neo' -ta mponaa kehi doo.
5 Apa' butu dua-nata hore-hore mpotangku kehi-ta moto.
6 Tauna to ratudui' Lolita Alata'ala kana mpobagii to mpotudui' -i ngkai rasi' ba napa-napa to ria hi hi'a.
7 Mo'inga' -inga' -ta ompi'! Ane ta'uli' ma'ala-ta mpopakawa' Alata'ala, bate mpopakawa' woto-ta moto-tamo. Napa to tahu'a, tetu wo'o mpai' to tapepae.
8 Ane tauna ntora mpobabehi kehi to ntuku' kahinaa nono-na to dada'a, wua' -na mpai': ragaa' -i ngkai Alata'ala duu' kahae-hae-na. Tapi' ane tauna mpobabehi kehi to mpotuku' konoa Inoha' Tomoroli', wua' -na mpai' ngkai Inoha' Tomoroli' toe: mporata-i katuwua' to lompe' dohe Alata'ala duu' kahae-hae-na.
9 Toe-mi ompi' pai' neo' taka'ohai mpobabehi kehi to lompe', apa' ane tida-ta mpobabehi kehi to lompe', bate rata mpai' tempo-na tarata wua' -na.
10 Jadi', bula-ta mologa-pidi, kana mpobabehi to lompe' -ta hi hawe'ea tauna, peliu-liu-nami hi ompi' hampepangalaa' -ta.
11 Petonoi-e'! Bagia sura tohe'i-e ku'uki' hante pale-ku moto. Nihilo moto kabohe ntanii' ukia' -ku.
12 Guru to mpokeni tudui' to boa' tetura ria mpotuku' ada to kahiloa hi mali-na-wadi, apa' doko' mpope'une' -ra hi doo. Toe pai' ra'uli' kana ratini' -koi ntuku' Atura Musa. Patuju-ra bona neo' -ra mpai' rabalinai' to Yahudi. Me'eka' -ra ane mepangala' -ra hi Kristus to mate raparika' pai' uma-ra mpotuku' ada toe, to Yahudi mpobalinai' -ra.
13 Hiaa' kakoo-kono-na tauna to mpotuku' ada petini' tetura, uma wo'o-ra-wadi-rawo mpotuku' hawe'ea Atura Musa. Patuju-ra, ke ratini' -koi bona bohe nono-ra hi kampotuku' -ni hawa' -ra.
14 Aga aku' -e-kuna, uma-a dota mpomobohe nono-ku, muntu' mpomobohe Pue' -ta Yesus Kristus-a, to mate raparika'. Ma'ala-mi ta'uli': nto'u Yesus raparika', aku' wo'o raparika' dohe-na, apa' mogaa' -mi posidaia' -ku hante hawe'ea to hi dunia' toi, uma-pi ria to kusarumaka ntani' -na ngkai Hi'a.
15 Ratini' ba uma, bela toe poko-na. Poko-nale, katuwua' to bo'u ngkai Alata'ala.
16 Mekakae-a hi Alata'ala bona kalompea' tuwu' pai' ahi' -na nawai' hi hawe'ea tauna to mpotuku' tudui' toi, duu' -na hi tauna to Israel to napobagia Alata'ala.
17 Ka'omea-na, kuperapi' bona neo' -pi ria tauna to mposusai' -a. Apa' rari' webaa' to hi woto-kue, tanda ka'aku' -nami batua Pue' Yesus.
18 Ompi', kusarumaka Pue' -ta Yesus Kristus mpogane' -koi ngkai kabula rala-na. Hudu rei.

The New Testament in Uma
Central Sulawest, Indonesia
Copyright © 1996
Wycliffe Bible Translators
Released for non-profit scholarly and personal use.
Not to be sold for profit.

The Unbound Bible
Language index