Philippines Index

I Fiyowe Uret
I kéluhanay étéwe énggésala brab toow fo kulang i kéluhanane dob fatute kétayay Tuluse. Roma 3:23

Non i étéwe mésala, gédote noy bayad i salae, sani kéléhue. Endob i étéwe munur bé Kadna tome Jesu Kristo, iray i Tulusey umule magufusa dob beene. Roma 6:23

Non ménfukas tom dob de sala tom sabaf bé kégédaw i Tuluse amun ménunur tom. Men'kédan i kékukum ne betom békén sabaf bé galbék tome, yamula nirayén betom i umule magufusa sabaf saén bé kégédaw ne. Mélaw énda géfélangka-langka tom sabaf bé kéfukas tome, non énda ménfukas tom dob de sala tom sabaf bé fiyowe galbék tom. Yamula sabaf saén bé gédaw i Tuluse. Efesios 2:8-9

Endob i ségétéwe ni kémubra buwis téménindég dob mérayue, brab mémala énda géténgangén dob lawayo, brab éntungén i kuméng ne bé kétete i fédéw ne. Atin déménasal mano, 'Tulus, fégédaw go begén ségétéwu ménsala.' Lukas 18:13

I Tuluse toow fo mégédaw bé kéluhanay de étéw dob duniyae, mélaw nirayén i buntunge Ngaén inok i kéluhanay munure dob Beene, énda méléhu ro, yamula gédoté roy umule magufusa. Non békén sénugu i Tulusey Nga ne dob duniyae ni inok kukumé noy kéilawane. Yamula inok fukasé noy kéilawane dob de sala ro. Juan 3:16-17

I de kétukawa no bé séngae ségétéw étéw békén saén ménantu, non i kéluhanay kéilawane méntukawanén loo bé begome. Atin toow tom fo gésarig bé Tuluse non énda fédayaé no betom métukawan bé kétukawe gélamfas na betom. Non bé gaiwe métukawan tom, tintu fébagéré no betom inok wén i kétingkél tom, inok énda damén gérigo tom sala. 1 Korinto 10:13

Non gétiga ku énda i gékédan bé kégédaw i Tuluse betom, fiyon fo ké méléhu tom taloo no méuyag tom. Fiyon i de télaki taloo no do saitan, énda gékédana roy kégédaw Jesuse betom. Enda i éntingayén dob ni béleewe taloo no mangéy séna dini, gégaga de. I de barakat ro énda gégaga ro. Enda i éntingayén dob rotoro, taloo no dob ménaléme, gégaga de. Enda i sébaan lénimbag gékédan bé kégédaw i Tuluse betom fénagéwén dob Kadna tome Jesu Kristo. Roma 8:38-39

Wén i mantuwe agéwon mangéy dob Tuluse. Been i kéunure bé Jesu Kristowe. Mélaw i de munur bé Kristowe waléy ro métintu. Atin éndaén kailanga roy modore bé kitabe inok waléy ro métintu. Roma 10:4

Non wén i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, "Dob fatute gai, fénggélingo guy de kédasalém, atin ténabang gu beem dob fatute gaiy kéfukas guwe bé kéilawane." Fégélingo gom: Béleewe niy gaiwe fatut tayakufé kom i kégédaw i Tuluse. Béleewe niy gaiwe fatut fédaya gom i Tuluse mémukas begom bé de sala gom. 2 Korinto 6:2

I de étéw, amum énggélingoo roy ni, ménbuku i de fédéw ro. Atin ménénginsa ro dob Pedrowe brab dob de dumo no apostol maro, "Do dumo gey, ati fatute rigoné key?" Atin séménumbul i Pedrowe mano, "I séngae ségétéw begom fatut gésénule bé de salaén brab fébautis inok fégito noy kéunur ne bé Jesu Kristowe, inok i de salaén émfésagadan. Tidéw béno, i Tuluse irayén i Rémogor ne dob begome. Rénigoy de Apostol 2:37-38

24. Fatut féwaléy gom mantuy de adat gom lénimbag i Tuluse ségiléw bé Beene. Tidéw béno, giton métintu gom brab fiyo gom. Efesios 4:24


Roma

I kéluhanay étéwe énggésala brab toow fo kulang i kéluhanane dob fatute kétayay Tuluse. Roma 3:23

Non wén i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, "Enda i métintu dob adafay Tuluse, fiyon ségétéw. Roma 3:10

Non i étéwe mésala, gédote noy bayad i salae, sani kéléhue. Endob i étéwe munur bé Kadna tome Jesu Kristo, iray i Tulusey umule magufusa dob beene. Roma 6:23

I funa nuwe wén i do tete dob duniyae ni, non ménsala i sunguwe étéw féndawét Adam. Atin kéléhu i bayad i salae. Tidéw béno, léménégéb i tetee mangéy dob kéluhanay étéwe. Mélaw i kéluhanay kéilawane méléhu non i kéluhanane ménsala. Roma 5:12

Amun maak do férisu tom séna bé de sala tom brab énda gétabanga tom i lowoh tome, i Tuluse ténabangén betom dob fénémili ne gai. Non ménléhuén i Nga ne Jesus inok fukasé no betom do tete étéw. Roma 5:6

Endob i Tuluse, fénggito noy kégédaw ne betom, non fiyon fo ké ménsala tom de séna, ménléhu i Kristowe génantino no betom. Roma 5:8

Atin i Jesuse ni, Mékétéfu so Tulus non fénggito noy Been i Nga i Tuluse bé kétébule ne bé barakat ne. Roma 1:4

Non gétiga tom éndaén méléhu ségule i Kristowe non méntébuleén. Mélaw éndaén gétabanay léhuone de. Roma 6:9

Non amuk fayagé kom i Jesuse Kadnan bé de ba gom, brab amuk toow fo méginugut gom dob de fédéw gom bé ténébule i Tulusey Jesuse, méfukas gom dob de sala gom. Roma 10:9

Non wén i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, "I kéluhanay de témawag bé Kadnane mongot tabang, méfukas ro. Roma 10:13

Non gétiga ku énda i gékédan bé kégédaw i Tuluse betom, fiyon fo ké méléhu tom taloo no méuyag tom. Fiyon i de télaki taloo no do saitan, énda gékédana roy kégédaw Jesuse betom. Enda i éntingayén dob ni béleewe taloo no mangéy séna dini, gégaga de. I de barakat ro énda gégaga ro. Enda i éntingayén dob rotoro, taloo no dob ménaléme, gégaga de. Enda i sébaan lénimbag gékédan bé kégédaw i Tuluse betom fénagéwén dob Kadna tome Jesu Kristo. Roma 8:38-39


Abay gey dob lawayo

Abay gey dob lawayo, kéluhanay étéwe damén féngadafé ro Beem. Féguléwo mo damén i kéluhanay de étéw inok i kétaya muwe mérigo dob fantade ni loo so bé mérigowe dob lawayo. Irayan gey bé amaé keye bé ni gai. Fésagada mo begey bé de sala gey loo so bé kéfésagad geye bé de énggésala begey. Kago fédayaén begey météngkad rémigo sala. Brab diyaga mo begey bé Satanase. Mateo 6:9-13


Galasia

International Bible Society 1983

Thank you to Wolfgang Kuhl for supplying this information.

Philippines index