Language Index

Libhayibheli
Bonkhe bantfu bonile, bakhashane kakhulu nenkhatimulo yaNkulunkulu. KubaseRoma 3:23

Inkhokhelo yesono kufa; kodvwa sipho semusa saNkulunkulu skiuphila lokuphakadze ngaKhristu Jesu iNkhosi yetfu. KubaseRoma 6:23

Empeleni kusindziswa kwenu ngekukholwa kuya ngemusa, futsi loko akuveli kini, sipho nje saNkulunkulu. Loko akuveli ngemisebenti, funa kube khona lotibongako. Kubase-Efesu 2:8-9

"Kodvwa umtselisi eme khashane akazange abhekise ngisho nebuso bakhe ezulwini, kepha ngekutisola wathandaza watsi: 'Nkulunkulu, ngihawukele mine soni!'" Lukha 18:13

Nkulunkulu walitsandza live kakhulu kangangekutsi wadzimate wanikela ngeNdvodzana yakhe lekukuphela kwayo, kuze kutsi nome ngubani lokholwa ngiyo angabhubhi, kodvwa abe nekuphila lokuphakadze. Ngobe Nkulunkulu akazange atfumele iNdvodzana yakhe emhlabeni kutsi itewulahla live ngelicala, kodvwa kwekutsi live litewusindziswa ngayo. Johane 3:16-17

Anikefikelwa kulingwa lokwehlukile kunekwalabanye bantfu. Kepha Nkulunkulu wetsembekile, yena angeke avume kutsi nilingwe ngalokungetulu kwemandla enu. Ngesikhatsi sekulingwa utaninika emandla ekuma, anentele nendlela yekuphepha. 1 KubaseKhorinte 10:13

Ngobe ngineliciniso lekutsi nekufa, nekuphila, netingilosi, nebabusi, nalokukhona, nalokutako, nemandla, nalokuphakeme, nalokujulile, nome ngusiphi sidalwa, kungeke kube nemandla ekusehlukanisa nelutsandvo lwaNkulunkulu lolukuKhristu Jesu, iNkhosi yetfu. KubaseRoma 8:38-39

Ngobe Khristu usiphetfo semtsetfo, kuze kutsi wonkhe lokholwako entiwe emukeleke kuNkulunkulu kutsi ulungile. KubaseRoma 10:4

Ngobe utsi: "Ngikuvile ngesikhatsi lesifanele; ngakusita ngelilanga lensindziso." Lalelani la, "sikhatsi lesifanele" ngiso lesi; "lilanga lensindziso" ngilo lona leli. 2 KubaseKhorinte 6:2

Kwatsi bantfu nabakuva loku, bahlabeka etinhlitiyweni base batsi kuPhetro nakulabanye baphostoli: "Pho, bazalwane, sitakwenta njani?" Phetro wabaphendvula watsi: "Phendvukani nibhajatiswe nonkhe ngamunye ngamunye egameni laJesu Khristu, kuze nitsetselelwe tono tenu nemukeliswe nesipho lesinguMoya Longcwele. Imisebenti Yebaphostoli 2:37-38

Yembatsani umuntfu lomusha, lowadalwa wafuta Nkulunkulu ngekulunga nangebungcwele beliciniso. Kubase-Efesu 4:24


KubaseRoma

Bonkhe bantfu bonile, bakhashane kakhulu nenkhatimulo yaNkulunkulu. KubaseRoma 3:23

njengobe kubhaliwe kutsi: "Kute namunye lolungile, KubaseRoma 3:10

Inkhokhelo yesono kufa; kodvwa sipho semusa saNkulunkulu skiuphila lokuphakadze ngaKhristu Jesu iNkhosi yetfu. KubaseRoma 6:23

Sono sangena ngemuntfu munye emhlabeni, sangena nekufa, kufa kwase kwendlulela kubo bonkhe bantfu, njengobe bonkhe bonile. KubaseRoma 5:12

Ngobe kwatsi sisebutsakatsaka, Khristu wafela labangamesabi Nkulunkulu; wafa ngesikhatsi lesifanele. KubaseRoma 5:6

Kodvwa-ke Nkulunkulu sewulukhombisile lutsandvo lwakhe kitsi ngekutsi sisetoni Khristu wafa esikhundleni setfu. KubaseRoma 5:8

ngebungcwele bakhe basezulwini kwakhonjiswa ngemandla lamakhulu kutsi uyiNdvodzana yaNkulunkulu ngekutsi avuswe ekufeni. KubaseRoma 1:4

Siyati nekutsi Khristu wavuswa kulabafile, angeke aphindze afe; nekufa sekute emandla etikwakhe. KubaseRoma 6:9

Nangabe uyavuma ngemlomo wakho kutsi Jesu uyiNkhosi, ukholwe nasenhlitiyweni yakho kutsi Nkulunkulu wavusa Jesu kulabafile, uyawusindziswa. KubaseRoma 10:9

Ngobe "wonkhe umuntfu lotibika abite libito leNkhosi, uyawusindziswa." KubaseRoma 10:13

Ngobe ngineliciniso lekutsi nekufa, nekuphila, netingilosi, nebabusi, nalokukhona, nalokutako, nemandla, nalokuphakeme, nalokujulile, nome ngusiphi sidalwa, kungeke kube nemandla ekusehlukanisa nelutsandvo lwaNkulunkulu lolukuKhristu Jesu, iNkhosi yetfu. KubaseRoma 8:38-39


Babe wetfu losezulwini

Babe wetfu losezulwini, alingcweliswe libito lakho. Umbuso wakho awute. Intsandvo yakho ayentiwe emhlabeni, njengobe yentiwa ezulwini. Siphe lamuhla kudla kwetfu njengasemalangeni, onkhe. Sitsetselele tono tetfu, njengobe natsi sibatsetselela labasonako. Ungasingenisi ekulingweni, kodvwa usisindzise kulokubi. [Ngobe umbuso wakho, nemandla, nebukhosi, kuze kube phakadze. Amen.] San Mateo 6:9-13


Sihlabelelo 23

Simakadze ngumelusi wami, ngeke ngeswele lutfo. Ungilalisa emadlelweni laluhlata, angiholele nasemantini ekuphumula. Uhlumelelisa umphefumulo wami, angiholele nasetindleleni tekulunga, kuze kudvunyiswe libito lakhe. Nome ngihamba esigodzini lesinelitfunti lekufa, angesabi lutfo lolubi, ngobe wena unami; intfonga yakho neludvondvolo lwakho kuyangivikela. Ungigcebela litafula embikwami netitsa tami tibuka. Ugcobisa inhloko yami ngemafutsa, indzebe yami iyaphuphuma. Impela, lokuhle nemusa kuyawungilandzela imihla yonkhe yekuphila kwami. Ngiyawuhlala endlini yaSimakadze kuze kube phakadze.Kulawo malanga Khesari, Agustusi, wamemetela kubo bonkhe bantfu bembuso kutsi kubhaliselwe lubalo. Lolubalo lwekucala lwentiwa ngesikhatsi Kwiriniyusi anguLusibalukhulu waseSiriya. Wonkhe umuntfu wahamba wayawubhalisa edolobheni lakubo. NaJosefa wesuka eNazaretha yaseGalile waya eBhetlehema yaseJudiya, edolobheni laDavide, ngobe abeyintalelwane yaDavide, waya kuyawubhalisa yena naMariya labetsembise kumshada. Mariya abetetfwele. Kwatsi baseBhetlehema, sase siyefika sikhatsi saMariya sekubeleka. Watubula ngendvodzana, wayigocota ngetindvwangu, wayilalisa emkhombeni wekudlela tinkhomo, ngobe phela kwakungenandzawo yekuhlala endlini yetihambi. Bekunebelusi kulelo live lababeluse imihlambi yetimvu ebusuku etsafeni. Ingilosi yeNkhosi yabonakala kubo, nebukhatikhati beNkhosi babakhanyisela, baze besaba kakhulu. Kodvwa ingilosi yatsi kubo: "Ningesabi; ngobe nginiletsele indzaba lemnandzi, yekutfokota lokutawuba kwebantfu bonkhe; ngobe lamuhla nitalelwe emtini waDavide uMsindzisi longuKhristu iNkhosi. Loku kutaba sibonakaliso kini: Niyawukhandza umntfwana agocotwe ngetindvwangu alele emkhombeni wekudlela tinkhomo." Masinyane kwabonakala lengilosi inesicumbi lesikhulu setingilosi tasezulwini sihlabelela sidvumisa Nkulunkulu sitsi: "Akube bukhosi kuNkulunkulu kulelisetulu kakhulu nekuthula emhlabeni kubantfu labatfokotelwa nguye!" Kwatsi lapho tingilosi setibuyele ezulwini, belusi bakhulumisana batsi: "Asambeni siye eBhetlehema siyewubona loko lokwentekile, lesitjelwe kona yiNkhosi." Ngako-ke bashesha bahamba, bakhandza Mariya naJosefa nemntfwana alele emkhombeni wekudlela tinkhomo. Kwatsi nabambona belusi, babatjela loko lababekuve ngengilosi ngalomntfwana; bonkhe labakuva loko bamangala ngalababekutjelwe belusi. Yena-ke Mariya watikhumbula tonkhe leto tintfo, wazindla ngato enhlitiyweni yakhe. Belusi babuyela emuva badvumisa babonga Nkulunkulu ngako konkhe lababekuvile nalababekubonile; kwakunjengobe ingilosi yayibatjelile. Lukha 2:1-20

Copyright Bible Society of South Africa 1996


Genesisi 1-3


Language index