Language Index

ITastamende Elitjha
Boke abantu bonile bakude khulu nephazimulo kaZimu. KwebeRoma 3:23

Umvuzo wokwenza isono kukufa; kodwana isipho somusa wakaZimu sikuphila okungapheliko ngoKrestu Jesu iKosi yethu. KwebeRoma 6:23

Njeke ukuphuluswa kwenu ngokukholwa kuya ngomusa wakhe. Akuyi ngokulinga kwenu, kodwana kusisipho sakaZimu. Akuyi ngemisebenzi yenu, akakho noyedwa tere ongazibuka yena. Kwebe-Efesu 2:8-9

"Kodwana umthelisi wajamela kudanyana, wabe wabhalelwa nakuqala ezulwini. Wazibetha isifuba wathi: 'Zimu, ngirhawukele, mina soni!" Luka 18:13

Ngombana uZimu walithanda kangako iphasi, wabe wanikela ngeNdodana yakhe ekukuphela kwayo, khona kuzakuthi kiloyo okholwa ngiyo angabhubhi, kodwana abe nobuphilo obungapheliko. Ngombana akakathumeli iNdodana yakhe bona izokwahlulela iphasi, kodwana uyithumele bona ihpuluse iphasi. Jwanisi 3:16-17

Ukulingwa koke esenidlule kikho, ngikho lokho okufikela abantu boke. UZimu uthembekile, angekhe avume nilingwe ngaphezu kwamandla wenu wokuqinisela. Kuthi lapho nifikelwa sikhathi sokulingwa, uyonipha amandla wokuqinisela, anikhombise nendlela eniyophunyuka ngayo, ze nikwazi ukunyamazela. 1 KwebeKorinte 10:13

Ngombana ngineqiniso lokobana akukho okungasehlukanisa nethando lakaZimu. Sengitjho ukufa nanyana ukuphila, sengitjho iingilozi nabanye ababusi baphezulu, namandla asemkhathini, sengitjho isikhathi samanjesi nesizako, sengitjho nalokho okuphezulu esibhakabhakeni namtjhana okungaphasi kwephasi, sengitjho nekubunjweni,--koke akunalitho okungasihlukanisa nethando lakaZimu, elingelethu ngoKrestu Jesu iKosi yethu. KwebeRoma 8:38-39

Ngombana uKrestu usigcino somthetho, ze kuthi loyo naloyo okholwa nguye, afumane ukulunga kuZimu. KwebeRoma 10:4

Ngombana uthi: "Ngikuzwile ngesikhathi esifaneleko; ngakusiza ngesuku lephuluso." Yelelani, sekusikhathi esifaneleko, kwamambala "sekulisuku lephuluso." 2 KwebeKorinte 6:2

Kuthe bona abantu bakwizwe lokhu, bahlubayela emoyeni kwamambala, bathi kuPitrosi nabanye abapostoli: "Alo-ke, bazalwane, sizakwenza njani na?" UPitrosi wathi kibo: "Tjhugulukani ezonweni zenu, omunye nomunye wenu abhabhadiswe ebizweni lakaJesu Krestu, khona izono zenu zizalitjalelwa; nimukele isipho esivela kuZimu, esinguMoya oCwengileko. Izenzo zabaPostoli 2:37-38

nambathe ubuntu obutjha obubunjwe butjha bafuza uZimu, nikhambe ngokulunga nekucwengeni kwequiniso. Kwebe-Efesu 4:24


KwebeRoma

Boke abantu bonile bakude khulu nephazimulo kaZimu. KwebeRoma 3:23

njengombana kutloliwe bona: "Akakho noyedwa tere olungileko. KwebeRoma 3:10

Umvuzo wokwenza isono kukufa; kodwana isipho somusa wakaZimu sikuphila okungapheliko ngoKrestu Jesu iKosi yethu. KwebeRoma 6:23

Isono seza ephasinapha ngomuntu oyedwa, kwathi isono sakhe saletha ukufa ebantwini, kwathi ngokunjalo ukufa kwehlela ebantwini boke, ngombana boke abantu bonile. KwebeRoma 5:12

Kuthe siphelelwe mamandla singanasizo, uKrestu wafela thina zoni, ngesikhathi uZimu ambekele sona. KwebeRoma 5:6

Kodwana uZimu usibonisile bona usithanda kangangani, ngokobana sisesezizoni uKrestu wafa esikundleni sethu. KwebeRoma 5:8

Ngobucwenga bayo bezulwini yabonakaliswa ngamandla amakhulu bona yiNdodana kaZimu ngokobana ivuswe kwabafileko. KwebeRoma 1:4

Siyazi nokobanyana uKrestu wavuswa kwabafileko, angekhe abuye afe godu, nokufa akusenawo amandla kuye. KwebeRoma 6:9

Ngombana lokha nawuvumako ngomlomo wakho bona uJesu uyiKosi, ubukholwe ngehliziyo yakho bona uZimu wamvusa kwabafileko, uzophuluswa. KwebeRoma 10:9

ngombana: "Loyo ozako kuSokulunga azobawa isizo, uzaphuluswa." KwebeRoma 10:13

Ngombana ngineqiniso lokobana akukho okungasehlukanisa nethando lakaZimu. Sengitjho ukufa nanyana ukuphila, sengitjho iingilozi nabanye ababusi baphezulu, namandla asemkhathini, sengitjho isikhathi samanjesi nesizako, sengitjho nalokho okuphezulu esibhakabhakeni namtjhana okungaphasi kwephasi, sengitjho nekubunjweni,--koke akunalitho okungasihlukanisa nethando lakaZimu, elingelethu ngoKrestu Jesu iKosi yethu. KwebeRoma 8:38-39


Baba wethu osezulwini

Baba wethu osezulwini: Ibizo lakho alicwengiswe; umbuso wakho awuze; intando yakho ayenziwe ephasinapha njengezulwini. Usiphe namhlanjesi ukudla kwethu esikuhlongako. Usilibalele imitjhapho yethu esiyenzileko, njengombana sibalibalela labo abasitjhapheleko thina. Ungasingenisi ekulingweni, kodwana siphuluse kokumbi, ngombana umbuso ungowakho, namandla nephazimulo ngokungapheliko. Ameni. Matewu 6:9-13


Amarhalani 23

USokulunga ungumelusi wami, angizuhlonga litho. Uyangilalisa emadlelweni alihlaza angidosele emanzini apholileko. Uvusa umphefumulo wami, angidosele eendleleni ezilungileko. Namtjhana ngikhamba ngerharheni lethunzi lokufa, angizukwesaba okumbi, ngombana wena ukimi; intonga yakho nendondolo lakho kuyangivikela. Uqhise isithebe phambi kwami ngigome amanaba wami angiqalile. Uzese ihloko yami ngamafutha ikapho yami iyaphuphuma. Kwamambala okuhle nomusa kuyangilandela imihla yoke yokuphila kwami. Ngiyohlala ngekumbeni yakho, Sokulunga, ibe likhaya lami isiphelani.


Gálatas

Copyright © Bible Society of South Africa 1986


Language index