Philippines Index

Se Kaling Peokit
Nekesalą se kedita te otaw. Wedad palos otaw mekeapet te ketņlid te Timanem. Roma 3:23

Detengan te kemetayun wedad temanan se otaw eg-inang te salą. Meneng se ibowang te Timanem, yuan se kaling pedowan wedad temanan pineokit te pegpemenal tadon te Pengolo tadon si Jesu Cristo. Roma 6:23

Pineokit te tabang te Timanem, impelową kaw din lekat te salą te pegpemenal niyo ki Cristo keną pineokit te inang niyo, meneng pineokit te bowang te Timanem kenyo. Wedad palos otaw megpelangkaw-langkaw, so eked pekelową se otaw lekat te salą pineokit te eg-inangen din. Efeso 2:8-9

Meneng pegtawal-tawal te iskribinti, migpekediyņ sikandin diyą te menge doma otaw so neyąyą. Wedą heman lengag doton te langit, meneng timikelong sikandin aw dinapģ din se kagpa din tandą te pegselsel din, aw minikagi, 'Timanem, keidowi a bag, so nelegeb a te salą.' Lucas 18:13

Ontņ nedekelan te Timanem te pedowan se kedita te otaw, aw yan se doun te insogņ din se Batą din temisa amon eked pelumuni se kedita te otaw memenal kandin, meneng begayan dan te kaling pedowan wedad temanan. Insogņ te Timanem se Batą din dini te keneyonan keną amon ipelumun din se otaw, meneng insogņ din amon megpelową te otaw. Juan 3:16-17

Se tandą neokitan niyo, onawa iyan te tandą egkeokitan te menge doma otaw. Meneng egkeseligan se Timanem, so eked kaw din peokiti te tandą i Satanas eked niyo kebatog. Aw tendaen kaw, doen dalan inangen te Timanem amon mekelową kaw, aw begayan kaw din heman te eneg amon meketayod kaw kenyan. 1 Korinto 10:13

Netegahan ko te wedad palos mekeelet te pegkedakel te pedowan te Timanem kenitadon. Pengkey imetayan kidon, aw pengkey menamay pa se pegkematay tadon, gayed kidon egkedekelan te Timanem te pedowan. Pengkey menge anghil, aw pengkey menge doma eglowan, wedad mekeelet te pegkedakel te Timanem te pedowan din kenitadon. Pengkey eden se domateng seini aw modi aldaw, pengkey eden se mekelelamit, wedad mekeelet te pegkedakel te Timanem te pedowan din kenitadon. Pengkey doton diatas te langit, pengkey doton didalem te dagat, pengkey eden se dini lanto te taną, wedad palos mekeelet te pegkedakel te Timanem te pedowan din kenitadon imbegay din kenitadon pineokit te Pengolo tadon si Jesu Cristo. Roma 8:38-39

Si Cristo se temanan te menge punł ingkeliwat i Moises. Lekat niyan, eneng-enengen den te Timanem te metņlid se kedita te otaw somalig diyą Cristo. Roma 10:4

Doen inikagi te Timanem, "Pegdateng te aldaw tapay pinemallģ ko, impekitą ko se keido ko kamno, aw tinebangan ta te pegkelową nikaw." Eneng-enengi niyo den ini. Seini den se aldaw tapay pinemallģ te Timanem. Seini den se aldaw te pegpelową te Timanem te menge otaw lekat te salą. 2 Korinto 6:2

Pegdineg te menge otaw te inikagi i Pedro, ontņ neantag se pedowan dan. Mig-insą dan ki Pedro aw doma sogounun i Cristo, kagi dan, "Elew, megmeno kay?" Timaba si Pedro, "Pegselsel kaw te salą niyo. Pegpebonyag kaw tandą te pegpemenal niyo ki Jesu Cristo. Aw memenal kaw, pegwedaden te Timanem se salą niyo, aw Espiritu Santo se ibegay kenyo. Ininang 2:37-38

Keilangan kinewaen niyo den se kaling pegkeotawun ininang te Timanem iling kandin, aw ipekitą niyo iyan pineokit te peg-inang niyo te ontņ metņlid aw mčpiya. Efeso 4:24


Roma

Nekesalą se kedita te otaw. Wedad palos otaw mekeapet te ketņlid te Timanem. Roma 3:23

Doen kagi te Timanem insolat, "Wedad palos otaw ontņ metņlid, pengkey sebad. Roma 3:10

Detengan te kemetayun wedad temanan se otaw eg-inang te salą. Meneng se ibowang te Timanem, yuan se kaling pedowan wedad temanan pineokit te pegpemenal tadon te Pengolo tadon si Jesu Cristo. Roma 6:23

Gebii, mig-inang se tagną otaw si Adam te salą, aw yan se keteboan te salą dini te keneyonan. Lekat te salą, doen heman kemetayun. Yan se doun te egkematay se kedita te otaw, so mig-inang se kedita tadon te salą. Roma 5:12

Kedengan te wedą kidon pa pemenal, neallang kidon te salą. Meneng pegdateng te aldaw pinemallģ te Timanem, nematay si Cristo amon megpelową kenitadon egpekesalą. Roma 5:6

Meneng impetaga-taga te Timanem kenitadon te ontņ dakel se pedowan din kenitadon, so dalem pa te eg-inang kidon te salą, insogņ din si Jesu Cristo aw inimetayan sikandin amon megpelową kenitadon lekat te pelumun. Roma 5:8

Netegahan tadon te ontņ Timanem si Jesu Cristo, so pineokit te peg-antay te Timanem kandin lekat te nematay, impetaga-taga din te Batą din se Pengolo tadon si Jesu Cristo. Roma 1:4

Netegahan tadon den te inantay si Cristo lekat te nematay, aw eked palos sikandin todą kematay. Dinaeg din den se eneg te kemetayun. Roma 6:9

Aw mikagi kaw te benal migpesakop kaw den diyą te Pengolo tadon si Jesus, aw memenal kaw te inantay sikandin te Temanem lekat te nematay, yan mekelową kaw lekat te pelumun te Timanem. Roma 10:9

so doen kagi te Timanem insolat, "Mekelową lekat te salą se kedita te otaw memoyņ diyą te Pengolo tadon." Roma 10:13

Netegahan ko te wedad palos mekeelet te pegkedakel te pedowan te Timanem kenitadon. Pengkey imetayan kidon, aw pengkey menamay pa se pegkematay tadon, gayed kidon egkedekelan te Timanem te pedowan. Pengkey menge anghil, aw pengkey menge doma eglowan, wedad mekeelet te pegkedakel te Timanem te pedowan din kenitadon. Pengkey eden se domateng seini aw modi aldaw, pengkey eden se mekelelamit, wedad mekeelet te pegkedakel te Timanem te pedowan din kenitadon. Pengkey doton diatas te langit, pengkey doton didalem te dagat, pengkey eden se dini lanto te taną, wedad palos mekeelet te pegkedakel te Timanem te pedowan din kenitadon imbegay din kenitadon pineokit te Pengolo tadon si Jesu Cristo. Roma 8:38-39


Amą kidoen te langit

Amą kidoen te langit, ibeg day iduyun ka te kedita te otaw. Ibeg day lomowan ka diyą te kedita te otaw. Ibeg day metoman se ibeg no dini te keneyonan iling te pegketoman te ibeg no doton te langit. Begayi kay te kąnen botong te kelikit te aldaw. Pegwedadi se salą ininang day diyą kamno onawa te pegwedad day te salą ininang te doma otaw diyą kenami. Iką egpeokit kenami diyą te peg-akal, meneng pekediyoi kay diyą ki Satanas. Mateo 6:9-13


Galasya

New York International Bible Society 1982


Thank you to Wolfgang Kuhl for supplying this information.


Philippines index