Language Index

O LE TUSI PAIA

Please note: this page uses character set 1257. In your browser, select the Latvian character set, for example.

Auâ ua agasala tagata uma lava, ma ua le oo i le mamalu o le Atua; Roma 3:23

Auâ o le oti, o le totogi lea o le agasala; a o le ola faavavau, o le mea foaifuaina mai lea e le Atua, i lo tatou Alii o Keriso Iesu. Roma 6:23

Auâ o le alofa tunoa ua faaolaina ai outou i le faatuatua; e le mai ia te outou foi lea, a o le mea ua foaiina mai e le Atua; e le ona o galuega, ina ne'i mitamita se tasi. Efeso 2:8-9

A o le tagata ao lafoga, ua tu mamao atu, e le mafaia ona tepa ae ona mata i le lagi, a ua pöpoö lona fatafata, ua faapea atu, Le Atua e, ia e alofa mai ia te au le tagata agasala. Luka 18:13

"Auâ ua faapea lava ona alofa mai o le Atua i le lalolagi, ua ia au mai ai lona Atalii e toatasi, ina ia le fano se tasi e faatuatua ia te ia, a ia maua e ia le ola faavavau. Auâ e lei auina mai e le Atua lona Atalii i le lalolagi ina ia faamasino i le lalolagi, a ia faaolaina le lalolagi ia te ia. Ioane 3:16-17

Ua le maua outou e se faaosoosoga e ese i lo tagata; a ua faamaoni le Atua, o le na te le tuuina atu outou i le faaosoosoga e sili i se mea ua outou lavatia, a e sauni foi faatasi ma le faaosoosoga se mea e sao ai, ina ia outou lavâ oono. I. Korinito 10:13

Auâ ua ou mautinoa, e le mafaia e le oti, po o le ola, po o agelu, po o alii, po o e malolosi, po o mea i nei ona po, po o mea atali, po o le maualuga, po o le loloto, po o se tasi mea na faia, e le mafaia e ia mea ona faateaesina mai i tatou i le alofa o le Atua, o loo ia Keriso Iesu lo tatou Alii. Roma 8:38-39

Auâ o le iuga o le tulafono o Keriso lea, e oo mai ai le amiotonu i e faatuatua uma lava. Roma 10:4

Auâ ua faapea mai o ia, O le tausaga e talia ai na ou faalogo ai ia te oe, o le aso foi e faaolaina ai na ou fesoasoani ai ia te oe. Faauta, o lenei le tausaga e talileleia mai ai; faauta, o lenei le aso e faaolaina ai. II. Korinitio 6:2

Ua faalogo mai i latou, ona tuia lea o latou loto, ua latou fai mai ia Peteru ma le au aposetolo uma, "Sema e, le au uso e, se a se mea matou te faia?" Ona fai atu lea o Peteru ia te i latou, "Ina salamo ia, ma ia taitasi ma papatisoina outou uma i le suafa o Iesu Keriso, mo le faamagaloina o agasala; ona maua lea e outou o le mea foai fua mai, o le Agaga Paia lea. Galuega 2:37-38

ma ia oofu outou i le tagata fou ua faia e foliga i le Atua, i le amiotonu ma le amio lelei e faamaoni. Efeso 4:24


Roma

Auâ ua agasala tagata uma lava, ma ua le oo i le mamalu o le Atua; Roma 3:23

faapei ona tusia, E leai sç amiotonu, e leai lava se tasi, Roma 3:10

Auâ o le oti, o le totogi lea o le agasala; a o le ola faavavau, o le mea foaifuaina mai lea e le Atua, i lo tatou Alii o Keriso Iesu. Roma 6:23

O lenei, faapei ona oo mai o le agasala i le lalolagi i le tagata e toatasi, o le oti foi ona o le agasala, ona oo mai ai lea o le oti i tagata uma lava, auâ ua agasala uma lava; Roma 5:12

Auâ na maliu Keriso i ona po e tatau ai, ina o vaivai pea i tatou, o le sui o ia o e faalematau. Roma 5:6

a ua faaalitinoina mai e le Atua lona lava alofa ia te i tatou, ina ua maliu Keriso ma sui o i tatou, a o tatou agasala pea. Roma 5:8

o le na faasinotonuina mai o le Alo o le Atua o ia ma le mana, i la le agaga e paia lea, i le toe tu mai nai e ua oti; Roma 1:4

Ua tatou iloa ua toe tu mai Keriso nai e ua oti, e le toe maliu lava o ia, e le toe pule le oti ia te ia. Roma 6:9

afai e te ta'utino i lou gutu i le Alii o Iesu, ma faatuatua i lou loto ua toe faatuina mai o ia e le Atua nai e ua oti, e faaolaina ai oe; Roma 10:9

auâ e faaolaina i latou uma o e valaau i le suafa o le Alii. Roma 10:13

Ua le maua outou e se faaosoosoga e ese i lo tagata; a ua faamaoni le Atua, o le na te le tuuina atu outou i le faaosoosoga e sili i se mea ua outou lavatia, a e sauni foi faatasi ma le faaosoosoga se mea e sao ai, ina ia outou lavâ oono. I. Korinito 10:13

Auâ ua ou mautinoa, e le mafaia e le oti, po o le ola, po o agelu, po o alii, po o e malolosi, po o mea i nei ona po, po o mea atali, po o le maualuga, po o le loloto, po o se tasi mea na faia, e le mafaia e ia mea ona faateaesina mai i tatou i le alofa o le Atua, o loo ia Keriso Iesu lo tatou Alii. Roma 8:38-39


Lo matou Tamâ e, o i le lagi

Lo matou Tamâ e, o i le lagi, Ia paia lou suafa. Ia oo mai lou malo, Ia faia lou finagalo, I le lalolagi e pei ona faia i le lagi. Ia e foai mai ia te i matou i le aso nei a matou mea e 'ai e tatau ma le aso. Ia e faamagalo ia te i matou i a matou agasala, E pei o i matou foi ona matou faamagaloina atu i e ua agaleaga mai ia te i matou; Aua foi e te ta'ita'iina i matou i le faaosoosoga, A ia e laveai ia i matou ai le leaga. Mataio 6:9-13


Salamo 23

O le ALII, O lo'u leoleo mamoe o ia; e leai se mea ou te mativa ai; na te ave a'u i le mea e i ai le vao mu'a ou te taoto ai. Na te ta'ita'i ia te au i tafatafa o vai e tafe lemu; na te faafoisia ma lo'u agaga; na te ta'ita'i ia te au i ala o le amiotonu ona o lona suafa. E ui lava ina ou savali i le vanu o le ata o le oti, ou te le fefe lava i se mea leaga; auâ o oe ta te faatasi ma a'u; o lau laau ma lou tootoo e faamafanafanaina ai a'u. E te laulau mai mea i le laoai ma a'u i luma o e ita mai ia te au; ua e faauuina lo'u ulu i le suâuu; ua taumasuasua la'u ipu. E moni e mulimuli mai ia te au le agalelei ma le alofa i aso uma o lo'u ola; ou te nofo foi i le fale o le ALII i aso e tele lava.O aso lava ia na oo mai ai le poloaiga a Kaisara Aokuso ia tusia uma ai le lalolagi. Na faia lenei uluai tusiga ina o pule Kurenio i Suria. Ua o uma atu foi i latou ia tusia, e taitasi i lana lava aai. Ua alu ae foi Iosefa mai Kalilaia, mai le aai o Nasareta, i Iutaia i le aai a Tavita, ua igoa ia Peteleema, auâ o le aiga ia ma le gafa o Tavita, ia tusia faatasi ma Maria o lç sa fâufautane ia te ia, ua to o ia. Sa i ai i laua, ona oo lea i ona po e fanau ai o ia. Ua fanau e ia lana tama ulumatua, ua ia aui ia te ia i le ie, ma faataoto ia te ia i le fale manu, auâ latou te le ofi i le fale e tali ai malo. Sa i le vao o lea nuu leoleo mamoe, sa nonofo ai ma leoleo po i lo latou lafu mamoe. Faauta foi, ua tu mai ia i latou le agelu a le Alii, ua pupula faataaliolio mai foi ia te i latou le pupula o le Alii, ua matuâ fefefe ai lava i latou. Oha fai mai lea o le agelu ia te i latou, "Aua tou te matatau; auâ faauta, o te au mai ia te outou le tala lelei o le olioli tele e oo mai i le nuu uma; auä o le aso nei ua fanau ai ia te outou i le aai a Tavita le Faaola, o ia o Keriso le Alii. O le faailoga lenei ia te outou, e iloa e outou le tama meamea ua aui i le ie, o loo taoto i le fale manu." Ona faafuasei lea ona faatasi mai ma le agelu o 'au mai le lagi e toatele, uaa vivii i le Atua, ua faapea ane, "O le viiga i le Atua i mea aupitoaluga; ma le manuia i le lalolagi i tagata ua alofagia e ia!" Ua o i le lagi agelu sa ia i latou, ona fetautalatala'i ai lea o leoleo mamoe, "Ina tatou o ia i Peteleema, tatou te vaavaai i lenei mea ua faia, ua faailoa mai ia te i tatou e le Alii." Ua latou faataalise atu, ona maua lea o Maria, ma Iosefa, ma le tama meamea o taoto i le fale manu. Ua latou iloa, ona latou faailoa ai lea o le upu na ta'ua mai ia te i latou i lea tama. O i latou uma e na faalogo ai, ua ofo i latou i mea ua ta'ua mai ia te i latou e leoleo mamoe. A o Maria ua taofi ia upu uma, ua mafaufau ai i lona loto. Ona foi mai lea o leoleo mamoe, o vivii ma faafetai i le Atua, ona o mea uma ua latou faalogo ai ma vaai i ai, pei ona ta'ua mai ia te i latou. Luka 2:1-20

Po lelei
Father's Love LetterLanguage index