Philippines Index

Maupay Nga Sumat

nagpakasala an ngatanan ngan nahirayo gud tikang han nakakatalwas nga prisensya han Dyos. Roma 3:23

Kay kamatayon an suhol han sala; kundi dayon nga kinabuhi ha pakigkausa kan Cristo Jesus nga aton Ginuo an libre nga hatag han Dyos. Roma 6:23

Kay pinaagi hin pagtuo natalwas kamo tungod han mahigugmaon nga kaluoy han Dyos. Diri ini iyo kalugaringon nga buhat, kundi hatag gudla han Dyos. Waray niyo dinhi sadang ipanhambog, tungod nga diri ini bunga han iyo kalugaringon nga mga buhat. Efeso 2:8-9

Kundi tinmindog ha hirayo an parasukot hin buhis, ngan waray ngani humangad ha langit, kundi nagpukpok han iya dughan ngan nagsiring, 'O Dyos, kaluoyi gadman ako nga makasasala!' Ni Lucas 18:13

Kay ginhigugma gud han Dyos an kalibutan, nga iginhatag niya an iya bugtong nga Anak, basi diri unta mamatay an ngatanan nga nasarig ha iya, kundi makaangkon han dayon nga kinabuhi. Kay waray magsugo an Dyos han iya Anak nganhi paghukom han kalibutan, kundi pagtalwas hito. Ni Juan 3:16-17

An ngatanan nga mga pagsulay nga inmabot ha iyo, amo ngahaw nga pagsulay nga naabot ha katawhan. Kundi nagtutuman gud an Dyos han iya saad, ngan diri hiya matugot nga pagsulayon kamo labaw han iyo gahom pag-ato; ha takna nga susulayon kamo, tatagan kamo niya hin kusog pag-ato hito, basi matalwas kamo. 1 Corinto 10:13

Kay sigurado ako nga waray gud bisan ano nga makakapabulag ha aton tikang han iya gugma: bisan pa an kamatayon o an kinabuhi; bisan pa an mga anghel o an iba nga langitnon nga mga magburuot o mga gahom; bisan pa an panahon yana o an tiarabot; bisan pa an mga kahitas-an o an mga kahiladman--waray gud bisan ano ha ngatanan nga binuhat nga makakapabulag ha aton tikang han gugma han Dyos, nga aton pinaagi kan Cristo Jesus nga aton Ginuo. Roma 8:38-39

Kay gintapos na ni Cristo an balaod, basi isipon nga matadong ha Dyos an bisan hin o nga natuo Roma 10:4

Pamatii an siring han Dyos: "Pinamatian ko ikaw ha angay nga takna pagpakita ha imo hin pag-ugop, Binuligan ko ikaw hito nga adlaw pagtalwas ha imo." Pamati! Amo ini an takna pagkarawat han kaluoy han Dyos, amo yana an adlaw han katalwasan! 2 Corinto 6:2

Han pakabati hini han mga tawo, nabido hira hin duro ngan nagsiring hira kan Pedro ngan han iba nga mga apostol, "Kabugtoan, ano man an amon bubuhaton?" Niyan nagbaton hi Pedro ha ira, "Bayai an iyo mga sala, ngan magpabunyag an tagsatagsa ha iyo ha ngaran ni Jesu-Cristo, basi pasayloon an iyo mga sala, ngan kakarawaton niyo an Espiritu Santo nga hatag han Dyos. Mga Buhat 2:37-38

Kinahanglan isul-ot niyo an bag-o nga pagkatawo nga ginhimo pariho han hitsura han Dyos, ngan nagpapahayag ha iya ngahaw han matuod nga kinabuhi nga matadong ngan baraan. Efeso 4:24


Roma

nagpakasala an ngatanan ngan nahirayo gud tikang han nakakatalwas nga prisensya han Dyos. Roma 3:23

Sumala han siring han Kasuratan: "Waray bisan usa nga matadong," Roma 3:10

Kay kamatayon an suhol han sala; kundi dayon nga kinabuhi ha pakigkausa kan Cristo Jesus nga aton Ginuo an libre nga hatag han Dyos. Roma 6:23

Sinmulod ha kalibutan an sala pinaagi hin. usa ka tawo, ngan nagdara hin kamatayon an iya sala. Tungod hito, nagsarang an kamatayon ha ngatanan nga katawhan, kay nakasala man an ngatanan nga mga tawo. Roma 5:12

Kay han magluya pagud kita, nagpakamatay hi Cristo para han mga magpakasasala, ha igo nga panahon nga ginpili han Dyos. Roma 5:6

Kundi iginpakita han Dyos kon matiunan-o kadako an iya paghigugma ha aton; nagpakamatay hi Cristo para ha aton dida han magpakasasala pa kita. Roma 5:8

sumala naman han iya dyosnon nga pagkabaraan, iginpakita hiya nga Anak han Dyos, upod in dako nga gahom pinaagi han iya pagkabanhaw. Roma 1:4

Kay sayod kita nga ginbanhaw hi Cristo ngan diri nagud mamamatay liwat--waray na gahom ha iya an kamatayon. Roma 6:9

Matatalwas ka, kon itug-an mo han imo mga im-im nga "Ginuo hi Jesus," ngan tumuo ka ha imo kasingkasing nga ginbanhaw hiya han Dyos. Roma 10:9

Sumala han siring han kasuratan, "Matatalwas an bisan hin-o nga natawag han ngaran han Ginuo." Roma 10:13

Kay sigurado ako nga waray gud bisan ano nga makakapabulag ha aton tikang han iya gugma: bisan pa an kamatayon o an kinabuhi; bisan pa an mga anghel o an iba nga langitnon nga mga magburuot o mga gahom; bisan pa an panahon yana o an tiarabot; bisan pa an mga kahitas-an o an mga kahiladman--waray gud bisan ano ha ngatanan nga binuhat nga makakapabulag ha aton tikang han gugma han Dyos, nga aton pinaagi kan Cristo Jesus nga aton Ginuo. Roma 8:38-39


Amay namon ha langit

Amay namon ha langit: Pagpasidunggan unta an imo baraan nga ngaran, kumanhi unta an imo Ginhadian, matuman unta dinhi ha tuna an imo kaburut-on sugad han didto ha langit. Tagi kami yana nga adlaw han pagkaon nga amon kinahanglan. Pasayloa kami han amon mga sala sugad han pagpasaylo namon han mga nakasala ha amon. Ayaw kami ikadto hin makuri nga pagpruyba, kundi panalipdi kami tikang han Karat-an. [Kay imo an ginhadian, an gahom ngan an himaya hin kadayonan! Amen.] Ni Mateo 6:9-13


Galacia

Copyright 1978 Philippine Bible Society

Thank you to Wolfgang Kuhl for supplying this information.


Philippines index