Language index

Baibuli
For this page, use the Latvian character setting.

baitu bona bakasisa, kunu tibahikire ha kitinisa kya Ruhanga : abaRumi 3:23

Baitu empera eyekibi kufa ; baitu ekisembo kyembabazi ekya Ruhanga bwomezi obutahwaho omu Kristo Yesu Mukama waitu. abaRumi 6:23

eziyasagisize namberetuli omu magezi gona nokwetegereza kwona, obuyatumanyisize ensita zebi ebiyagondeze, nkokuyasimire wenka, nkokuyamalirÓre ira omuluwe, obwobuketo obwempiko zebiro, abaEfeso 2:8-9

Baitu omuzinisa, ayemerÓre hara, atagonze kuimukya amaisoge haiguru, baitu aketeratera omu kifuba nagamba ati Ruhanga onganyire nyowe omusÓsi. Luka 18:13

Baitu Ruhanga nukwo yagondeze ati Ensi, nahayo Omwanawe ayazairwe omu wenka, omuntu wena anyakumuikiriza aleke okubura, baitu atunge obwomezi obutahwaho. Baitu Ruhanga atatume Mwana omu Nsi okucwera Ensi omusango; rundi Ensi ejunwe habwe. Yohana 3:16-17

Busaho ekyohyo ekikaba kibakwasire inywe, ekitali kyabantu bona : baitu Ruhanga wokwesiga, atalibaleka okwohebwa okukira ekimusobora ; baitu hamu nokwohebwa alitaho hokuirukira, nukwo musobole okuguma. 1 abaKolinso 10:13

Baitu nyowe nyetegererÓze kimu nti nobukwakuba okufa, nobubwakuba obwomezi, nobubakuba bamaraika, nobubakuba abobusobozi, nobubyakuba ebiroho, nobubyakuba ebirukugenda okubaho, nobubyakuba ebyamani, nobukwakuba okuraiha, nobukwakuba okuhama, nobukyakuba ekihangirwe kyona ekindi, tibirisobora okubaganiza itwe omu kugonza kwa Ruhanga okuli omu Kristo Yesu Mukana waitu. abaRumi 8:38-39

Baitu Kristo nuwe mpero yebiragiro obwokuhiki'ra hali wena anyakuikiriza. abaRumi 10:4

(baitu akagamba ati Omu kasumi akaikirizibwa nkakuhu'ra, Kandi ha kiro ekyokujunwa nkakukonyera : dora, hati bunu nubwo bwokuikirizibwamu ; dora, kinu nikyo kiro kyokujunirwamu) ; 2 abaKolinso 6:2

Kandi obubahulÓre ebi emitima yabu ekabacwera omusango, bagambira Petero nabakwenda abandi ngu Bene baitu, turagira tuta ? Petero yabagambira ati Mwegarukemu, mubatizibwe inywe inywena omu ibara lya Yesu Kristo, okuihwaho ebibi byanyu, kandi murahebwa ekisembo Ekyomwoyo Ogurukwera. Engeso Ezabakwenda 2:37-38

nokujwara omuntu omuhyaka, arukuhangwa Ruhanga omu kuhiki'ra nokwera okwamazima. abaEfeso 4:24


abaRumi

baitu bona bakasisa, kunu tibahikire ha kitinisa kya Ruhanga : abaRumi 3:23

nkokukyahandikirwe ngu Busaho ahikirÓre, busaho nomu : abaRumi 3:10

Baitu empera eyekibi kufa ; baitu ekisembo kyembabazi ekya Ruhanga bwomezi obutahwaho omu Kristo Yesu Mukama waitu. abaRumi 6:23

Nukwo, nkekibi okukyatahire omu nsi obwomuntu omu, kandi nokufa obwekibi; nukwo nokufa kwahikire kuti ha bantu bona, baitu bona bakasisa :-- abaRumi 5:12

Baitu obutukaba tukyali abagara, omu mpikoze Kristo akafera abatarukutina Ruhanga. abaRumi 5:6

Baitu Ruhanga nanyumizisa okugonzakwe wenka halitwe, baitu obutukaba tukyali abasisi, Kristo akatufera : abaRumi 5:8

ayamanyisibwe nuwe Mwana wa Ruhanga omu mani, omu mwoyo gwokuhiki'ra, obwokuhumbuka kwabafu: Yesu Kristo Mukama waitu, abaRumi 1:4

baitu tuboine Kristo ahumbukire omu bafu, tarukufa bwakabiri; okufa tikukyamulema. abaRumi 6:9

Baitu obworaba oyatuire omu kanwa kaw ngu Yesu nuwe Mukama, kandi oraba oikirize omu mutima gwawe ngu Ruhanga akamuhumbura omu bafu, olijunwa : abaRumi 10:9

baitu, Omuntu wena alikunga ibara lya Mukama alijunwa. abaRumi 10:13

Baitu nyowe nyetegererÓze kimu nti nobukwakuba okufa, nobubwakuba obwomezi, nobubakuba bamaraika, nobubakuba abobusobozi, nobubyakuba ebiroho, nobubyakuba ebirukugenda okubaho, nobubyakuba ebyamani, nobukwakuba okuraiha, nobukwakuba okuhama, nobukyakuba ekihangirwe kyona ekindi, tibirisobora okubaganiza itwe omu kugonza kwa Ruhanga okuli omu Kristo Yesu Mukana waitu. abaRumi 8:38-39


Isitwe ali omu iguru, Ibara lyawe dyezebwe. Obukama bwawe buije. Ebyogonza bikorwe hansi nkokubabikora omu iguru. Otuhe hati ebyokulya byaitu ebya hati. Otuganyire amabanja gaitu, nka itwe okutuganyÓre abatutonga. Otatutwara omu kwohebwa, baitu otujune hali omubi. Matayo 6:9-13


Zabuli 23

Mukama nuwe mulisa wange; tindisŽga. Ambyamya omu irisizo eryobunyansi obuto : Anyebembera ahali amaizi agokuhumura. Anga'ramu amani obwomezi bwange : Anterekereza omu mihanda eyokuhiki'ra habwibaralye. Ego, nobundiraba omu kihanga ekyekiituru ekyokufa, Tinditina kabi kona ; baitu iwe oli nanyowe : Oruga rwawe nomuigo gwawae bimpumuza. Ontekaniriza emeza omu maiso gabanyanzigwa bange : Okansesera amagita omutwe gwange ; Empwahwa yange esagireho. Mananukwo embabazi nokuganyira birankuratiraga ebiro byona ebyobwomezi bwange : Ndaikaraga omu nju ya Mukama ebiro byona.


The Bible Society of Uganda


Okubanza 1-3

Thank you to Wolfgang Kuhl for supplying this information.


Language index