Philippines Index

Santa Biblia

Ta amin nankasalanan, tan makulang ira ed gloria na Dios; Taga Roma 3:23

Ta say bayar na kasalanan say patey; bangbalet say langcap ya andi bayar na Dios say bilay ya andianga ed Cristo Jesus á Katawan tayo. Taga Roma 6:23

Á pinarakel to ya onkana ed sikatayo dia ed amin a karonongan tan kabintaan. Ya impakaba'to ed sikatayo so misterio na linawa to, onong ed apaabig to a sikato so ninonot to ed sikaton dili, Taga Efeso 2:8-9

Balet say publicano, a manalalagey ed arawi, ag to nitangay a maong so saray mata to ed tawen, ingen nandugal ed pagew to, a kuanto, Dios, kasian mo ak á managkasalanan. San Lucas 18:13

Ta ontan la'y inpangaro na Dios ed mundo, ya inter to so bogbogtong ya Anak to, pian siopaman á manisia ed sikato agnatawtaw, no ag ingen wala so bilay to'n andi angaan. Ta say Dios ag to inbaki so Anak ed mundo ya mangokom ed mundo; no ag ingen pian say mundo nilaban ed panamegley to. San Juan 3:16-17

Ag kayo asabian na bengatla'n katotokso no ag samay nitepel na ami to-ó: bangbalet say Dios matoor, ta ag to kayo paulian á natokso na onlabas ed nayarian yo; no ag ingen pati tokso, mangawa met na dalan á paliisan, ta pian nayarian yo ya itepel. 1 Na Taga Corinto 10:13

Ta sisiaen ko a peteg, ya angan say patey, angan say bilay, angan saray ángeles, angan saray arari, angan saray wala ed kaplesan, angan saray wala ed arapen, angan saray pakayari, Angan say katagey, angan say kaaralman, angan siopa a pinalsa, ag da itayo nisian ed aro na Dios, ya wala ed Cristo Jesu's a Katawan tayo. Taga Roma 8:38-39

Ta si Cristo sikato so kasumpalan na gangan ed katonongan ed balang sakey á manisia. Taga Roma 10:4

(Ta kuanto, Dia ed makana'n panaon dinengel ta ka, Tan dia ed agew na panangilaban tinolongan ta ka: nia, natan sa makanan panaon; nia, natan so agew na panangilaban); 2 Na Taga Corinto 6:2

Et nen narengel da so saya nanermen ira ed kapusoan da, tan inkuan da ed Pedro tan saray arum ya apóstoles: Lalaki ha agagi ¿anto'y gawaen mi? Et si Pedro kuan to ed sikara; Magbabawi kayo, tan manbinyag so sinansakey ed sikayo ed ngaran nen Jesu-Cristo, pian pakapaandian na kasalanan yo: ed awaten yo naani langkap na Espiritu Santo. Saray Gawa 2:37-38

Tan ikawes yo so too a balo, á sikato so pinalsay Dios ed loob na kaptekan tan matuan kasantosan. Taga Efeso 4:24


Taga Roma

Ta amin nankasalanan, tan makulang ira ed gloria na Dios; Taga Roma 3:23

Onong na nisulat, Angapo so matunong, angapo, angan sakey; Taga Roma 3:10

Ta say bayar na kasalanan say patey; bangbalet say langcap ya andi bayar na Dios say bilay ya andianga ed Cristo Jesus á Katawan tayo. Taga Roma 6:23

Kanian onong a say kasalanan linmoob ed mundo lapu ed sakey á toó, tan say patey lapu ed kasalanan; et say patey ed satan linma ed amin á too, ta amin nankasalanan,-- Taga Roma 5:12

Ta sanen mayomis itayo ni, dia ed panaon to inatey si Cristo lapu ed saray maramsak á too. Taga Roma 5:6

Bangbalet say Dios ipurek to so dilin aro to ed sikatayo, ta anta, makasalanan itayo ni, si Cristo inatey lapud sikatayo. Taga Roma 5:8

A nipaliwawa ya anak na Dios ya walaan na pakayari, onong na espiritu na kasantosan, lapu'd inkioli ed bilay á nanlapu ed saray inatey, salanti si Jesu-Cristo á Katawan tayo, Taga Roma 1:4

Amta tayo á si Cristo, binmangon ed saray inatey, ag la ompatey; say patey ag la makapanuley ed sikato. Taga Roma 6:9

Lapud no dia ed sangim ipatuam si Jesús á sikato so Katawan, tan sisiaen mo ed pusom a say Dios pinabangon to ed saray inatey, nilaban ka: Taga Roma 10:9

Ta, Siopaman ya ontawag ed ngaran na Katawan, nilaban. Taga Roma 10:13

Ta sisiaen ko a peteg, ya angan say patey, angan say bilay, angan saray ángeles, angan saray arari, angan saray wala ed kaplesan, angan saray wala ed arapen, angan saray pakayari, Angan say katagey, angan say kaaralman, angan siopa a pinalsa, ag da itayo nisian ed aro na Dios, ya wala ed Cristo Jesu's a Katawan tayo. Taga Roma 8:38-39


Ama mi'n wala ka ed tawen, Nagalang komon so ngaran mo. Onsabi komon so panarian mo. Nagawa komon so linawam, onong ed tawen, ontan met ed dalin. Say kanen mi'n agew-agew iter mo'd sikami ed agew aya. Tan perdonam iray utang mi á singa say inpamerdona mi met ed saray akautang ed sikami. Tan ag mo kami yaboloy ed tokso, ilaban mo kami ingen ed mauges. [Lapud kienmo'y panarian, pakayari tan gloria ya andi angaan. Amen]. San Mateo 6:9-13


Taga Galacia

Copyright © 1982 Philippine Bible Society

Genesis 1-3

Thank you to Wolfgang Kuhl for supplying this information.


Philippines index