Philippines Index

Ding Banal A Kasulatan
Uling ding sabla mikasala la, at e ra akamtan ing ligaya na ning Dios; Tau Roma 3:23

Uling ding bayad ning kasalanan ing kamatayan; dapot ing kalam nang alang bayad ning Dios ya ing bie alang angga kang Jesucristong Guinu tamu. Tau Roma 6:23

Uling king kalam makakabus kayu king pamamilatan na ning kasalpantayanan; at e ibat kekayu mu rin, iti kalam na ning Dios; E king uli ra ding dapat, bang ninuman e ya magmarangal. Tau Efeso 2:8-9

Dapot ing manyingil buis, makarayu ya, e no buring italanga muman banua ding mata na; dapot durugdugan ne ing salu na, ngana, Dios, pakalulu ka kakung palpikasala. San Lucas 18:13

Uling king lugud ning Dios king yatu, binie ne ing Anak nang bugtung, bang ing ninu mang maniwala kea, e ya mate nung e mirinan yang bie alang angga. Uling e ne pin tinubud ning Dios ing Anak na king yatu bang atulan ne ing yatu; nung e báyang mikabus ing yatu king pamamilatan na. San Juan 3:16-17

E ko mirasnan nanumang tuksu a e na malyaring apibata ning ninumang tau: dapot tapat ya ing Dios, a iti e na paintulut king tuksuan dakayu a maiguit ketang aguiu yung pibatan; dapot kalangkap ning tuksu, gawan na ne man ing dalan na ning pamanakas, báyung malyaring apibata. 1 Tau Corinto 10:13

Uling mapipilit ku, king ni ing kamatayan, ni ing bie, ni ding ángeles, ni ding kayupayan, ni ding bague a kasalukuyan, ni ding bague a datang, ni ding upaya, Ni ing katasan, ni ing kalalaman, ni ing nanumang aliwang melalang, maguing malyaring mikawani kekatamu king lugud ning Dios, a atiu kang Cristong Jesús a kekatang Guinu. Tau Roma 8:38-39

Uling i Cristo ya ing kawakasan na ning kautusan a ikapagbanal na ning balang metung a maniwala. Tau Roma 10:4

(Uling sasabian na, King panuan a matatanggap pekiramdaman daka, At king aldo na ning kaligtasan seupan daka; Oini ngeni ing panuan a matatanggap; Oini ngeni ing aldo na ning kaligtasan): 2 Tau Corinto 6:2

Ngeni inyang dimdam da iti, menamdam la karing karelang pusu, at sinabi ra kang Pedro ampon karing aliwang apostoles, Kapatad a lalaki, nanung daptan mi? At i Pedro sinabi na karela, Sumisi kayu, at pabinyag kayu balang metung kekayu king laguiu nang Jesucristo king kapatawaran ning kasalanan yu; at tanggapan yu ing kalam ning Espíritu Santo. Ding Dapat 2:37-38

At misulud ko king taung bayu, a iti dikil king lelangan na ning Dios king katuliran at kabanalan ning katutuan. Tau Efeso 4:24


Tau Roma

Uling ding sabla mikasala la, at e ra akamtan ing ligaya na ning Dios; Tau Roma 3:23

Agpang king makasulat, Alang banal, ala, metung man; Tau Roma 3:10

Uling ding bayad ning kasalanan ing kamatayan; dapot ing kalam nang alang bayad ning Dios ya ing bie alang angga kang Jesucristong Guinu tamu. Tau Roma 6:23

Inya pin, nung makananu a king uli ning metung mung tau ing kasalanan linub king yatu, at king uli ning kasalanan, ing kamatayan; at kaniti ing kamatayan dinalan karing anggang tau, uling ding sabla mikasala la:-- Tau Roma 5:12

Uling i Cristo, inyang maina tá pa, king kapanaunan, mete ya king uli ra ding mangarawak. Tau Roma 5:6

Dapot ing Dios itatalaga na ing keang lugud dikil kekatamu, uling kanitang itamu makasalanan ta pa, i Cristo mete ya king uli tamu. Tau Roma 5:8

A metunngue nang Anak ning Dios maki kayupayan tungkul king espíritu ning kabanalan, king keang pangasubling mebie ibat karing mete; Tau Roma 1:4

Pangabaluan king i Cristo pamaniubli na nang mebie karing mete e ne mate; ing kamatayan ala nang pamaniakup kea. Tau Roma 6:9

Uling nung ipasiag me king kekang asbuk i Jesús anting Guinu, at paniwalan mu king kekang pusu king ing Dios pepasublian neng mebie ibat karing mete, ika miligtas ka: Tau Roma 10:9

Uling, ninu ya man ing maus king laguiu ning Guinu miligtas ya. Tau Roma 10:13

Uling mapipilit ku, king ni ing kamatayan, ni ing bie, ni ding ángeles, ni ding kayupayan, ni ding bague a kasalukuyan, ni ding bague a datang, ni ding upaya, Ni ing katasan, ni ing kalalaman, ni ing nanumang aliwang melalang, maguing malyaring mikawani kekatamu king lugud ning Dios, a atiu kang Cristong Jesús a kekatang Guinu. Tau Roma 8:38-39


Ibpa mi, a atiu banua

Ibpa mi, a atiu banua, Samban da sa ing laguiu mu. Datang ing kayarian mu. Mipamintuan ing kaburian mu keti sulip anti karin banua. Ibie mu king aldo iti ing kakanan mi king aldo-aldo. At ipatawad mu kekami ing utang mi, anti mo ing pamamatawad mi karing mikautang kekami. Ampon e mu ke daralan king tuksu, nung e ikabus mu kami king marawak. [Karing aliwang kasulatan a minuna daragdag da iti: Uling keka ing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligayang alang angga. Yanasa.] San Mateo 6:9-13


Ding Dalit 23

I JEHOVA ya ing kakung pastul; e ku magkulang. Papagkeran naku karing saguiwang pastúlan; Tatairan naku king siping na ning danum a pipainawan. Bibiayan ne ing kanakung kaladua: Patnubayan naku karing daklat na ning katuliran king uli na ning keang laguiu. Wa, aguiamang lalakad ku king libis ning lilung na ning kamatayan, Ala kung takútan a dewakan; uling ika mamantabe ka kanaku; Ing kekang pamaluka at ing kekang tukud, deti patulan daku. Isasadia me ing metung a dulang king arapan ku king durungutan da ding kanakung kasalang: Linian meng laru ing kanakung buntuk; Ing kanakung copa máglapo ya. Alang pangakablang ing kayapan at ing kapakaluluan tuki kanaku karing sablang aldo na ning kanakung bie: At manuknangan ku king bale nang JEHOVA king kapilan pa man.


Gálatas

Copyright © Philippine Bible Society 1974

Genesis 1-3

Thank you to Wolfgang Kuhl for supplying this information.


Philippines index