Language Index

Bibele
Gobane moo ga go tlhaolo; ba dirile dibe bohle, ba hlaya letago la Modimo. BaRoma 3:23

Gobane moputso wa sebe ke lehu; mme neo ya kgaugelo ya Modimo ke bophelo bjo bo sa felego ka Jesu Kriste mong a rena. BaRoma 6:23

Le baphološwa ka kgaugelo ka tumelo; ga la ka la iphološa; e fo ba mpho ya Modimo. Ga la ka la e bona ka mediro, gore go se be le e a kago itumiša. BaEfeso 2:8-9

Wa lekgetho a ema kgole, a šia le go lelalela legodimong; a itshetla sehuba a re: Modimo, nkgaugele, nna modiradibe. Luka 18:13

Gobane Modimo o ratile lefase gakaakaa, a ba a le nea Morwa wa gagwe e a tswetšwego a nnoši, gore mang le mang e a mo dumetšego a se ke a lahlega, a be le bophelo bjo bo sa felego. Gobane Modimo, Morwa wa gagwe ga a ka a mo romela lefaseng gore a le ahlole; o mo romile gore lefase le phološwe ke yena. Johane 3:16-17

Ga lešo la hlohlwa ke moleko o kago pala batho. Modimo ke Mmotegi; a ka se ke a lesa la lekwa ka tše di kago le palela; gotee le moleko o tlo fela a bea sebaka sa go tlo efoga, gore le kgone go kgotlelela. 1 BaKorinthe 10:13

Nna ke kgodilwe ruri: Ga go se se kgonago go re aroganya le lerato la Modimo, e ka ba lehu goba bophelo, e ka ba barongwa goba magoši, le ge e ka ba tša mehleng ya bjale, goba tše di sa tlo go tla, le ge e le maatla mang. Le ge e ka ba tša kua godimong, goba tša kwa tlase, le sebopšamang, ga go se se kgonago go re aroganya le lerato la Modimo le lego mo go Jesu Kriste Mong a rena. BaRoma 8:38-39

Gobane Kriste ke yena phetšo ya Molao, gore toko e be ya bohle ba ba dumelago. BaRoma 10:4

Gobane o re: Ke go kwa ka lebaka la kgahlego; ke go thuša ka letšatši la phološo. Tsebang ge, lebaka la kgahlego ke la bjale; tšatši la phološo ke la lehono le. 2 BaKorinthe 6:2

Ge ba ekwa tšeo, tša ba hlaba dipelo, ba botšiša Petro le baapostola, ba re: Banna ba gešo, re tlo dirang? Petro a fetola a re: Sokologang; ka moka le kolobetšwe leineng la Jesu Kriste, e ba gona go lebalelwa dibe; ke mo le tlogo fiwa neo ya Moyamokgethwa. Ditiro Tša Baapostola 2:37-38

Le apare motho e mofsa, e a bopetšwego go etša Modimo go lokeng le kgethegong ya makgonthe. BaEfeso 4:24


BaRoma

Gobane moo ga go tlhaolo; ba dirile dibe bohle, ba hlaya letago la Modimo. BaRoma 3:23

ka mo go ngwadilwego gwa thwe: Ga go e a dirago tše botse, le ge e le o tee. BaRoma 3:10

Gobane moputso wa sebe ke lehu; mme neo ya kgaugelo ya Modimo ke bophelo bjo bo sa felego ka Jesu Kriste mong a rena. BaRoma 6:23

Ke gona, bjalo ka ge sebe se tsene lefaseng ka motho o tee, mme lehu la tsena ka sebe, lehu le aparetše batho bohle ka ge ba dirile dibe bohle. BaRoma 5:12

Gobane Kriste mola a re hwela, ke ge re sa le bafokodi; o hwetše basenye. BaRoma 5:6

Gomme Modimo, lerato le a re ratilego ka lona, o le bonagatša ka ge Kriste a re hwela re sa le badiradibe. BaRoma 5:8

a bonala e le Morwa wa Modimo ka maatla le ka Moya wa bokgethwa, le ka go tsoga bahung, yena Jesu Kriste mong wa rena. BaRoma 1:4

Gobane re ba ba tsebago, gore Kriste Motsogabahung ga a sa hwa, lehu ga le sa mmuša. BaRoma 6:9

Gobane ge o ipolela ka molomo wa re: Jesu ke yena Morena! wa realo o dumela ka pelo gore Modimo o mo tsošitše bahung, gona o tlo phološwa. BaRoma 10:9

Gobane go thwe: Ba go tlo phološwa ke ba ba bitšago ina la Morena. BaRoma 10:13

Nna ke kgodilwe ruri: Ga go se se kgonago go re aroganya le lerato la Modimo, e ka ba lehu goba bophelo, e ka ba barongwa goba magoši, le ge e ka ba tša mehleng ya bjale, goba tše di sa tlo go tla, le ge e le maatla mang. Le ge e ka ba tša kua godimong, goba tša kwa tlase, le sebopšamang, ga go se se kgonago go re aroganya le lerato la Modimo le lego mo go Jesu Kriste Mong a rena. BaRoma 8:38-39


Tatawešo wa magodimong!

Tatawešo wa magodimong! Leina la gago a le kgethwe; mmušo wa gago a o tle; thato ya gago a e dirwe mono lefaseng bjalo ka ge e dirwa legodimong; re fe lehono bogobe bja rena bja ka mehla; re lebalele melato ya rena bjalo ka ge re lebalela ba ba nago le melato go rena; o se re iše molekong; gomme o re phološe bobeng; gobane mmušo ke wa gago, le maatla, le tumišo, ka go sa felego. Amene. Mateo 6:9-13


Psalme ya 23

Morena ke modiši wa ka; nka se hloke selo. O nkhutamiša mafulong a matala; o nkiša meetseng a makhutšo. O lapološa moya wa ka; o ntshepediša mmileng wa go loka ka baka la leina la gagwe. Le ge nka sepela molapong wa moriti wa lehu, nka se boife bobe, gobane o na le nna; molamo wa gagwe le lepara la gagwe di nkuša pelo. O nkabela dijo, manaba a ka a ntebeletše; o ntlotša hlogo makhura; senwelo sa ka se tletše wa go falala. Tše botse fela le kgaugelo di tlo ntatela mehla yohle ke sa phela. Gomme ke tlo fetša bontši bja matšatši ke dutše Ngwakong wa Morena.
Mehleng yeo gwa na gwa tšwa molao go Kesara Augusto, wa gore dilete ka moka di ngwalwe. Lengwalo leo la dirwa e le la pele; ke ge Kirenio a buša Siria. Batho ka moka ba ya go ngwalwa; e mongwe le e mongwe a ya motseng wa gabo. Josefa le yena a tloga Galilea motseng wa Natsaretha, a ya nageng ya Juda motseng wa Dafida o bitšwago Betlehema, gobane e be e le motho wa moloko wa Dafida, wa lešika leo. A ya go ngwalwa le Maria mosadi e a beeleditšwego ke yena, yo e bego e le moima. Ya re ge ba le moo, gwa fihla lebaka la gagwe le go belega. A belega morwa wa gagwe eo a itšibutšego ka yena, a mo phuthela ka mašela, a mo latša legopong, ka gobane ba sa ka ba hwetša sebaka ngwakong wa baeti. Gomme go be go na le badiši nageng yeo marakeng, ba letše ba letile mehlape ya bona. Ba bona Morongwa wa Morena a tlile go bona a ema, mme letago la Morena la ba phadimela ka mešo e go fela; bona ba boifa, poifo ya ba e kgolo. Morongwa wa Morena a bolela le bona a re: Se boifeng! Bonang, ke le botša taba e botse ya thabo e kgolo, e tlo go ba ya setšaba ka moka. Gobane lehono le tswaletšwe Mophološi, e lego Kriste Morena, mo motseng wa Dafida. Taetšo ya go le iša gona še: Le tlo hwetša lesea le le phuthetšwego ka mašela le letše legopong. A sa realo ke ge lešaba la dira tša legodimo le eme le yena Morongwa, le reta Modimo le re: Tumišo a e ye go Modimo magidimodimong; lefaseng go be le khutšo, kgahlišo bathong. Ya re ge Barongwa ba tlogile, ba boetše legodimong, badiši ba šala ba botšana ba re: A re yeng kwa Betlehema re yo bona taba ye e diregilego, ye Morena a re tsebišitšego yona. Ba hlaganela ba ya, ba hwetša Maria le Josefa, le lona lesea le letše legopong. Ya re ge ba bone, ba bolela tše bona ba di boditšwego di ela yena ngwane e. Ka moka ba ba di kwago ba tlabega ka tše badiši ba ba botšago tšona. Maria yena a boloka ditaba tše ka moka, a di akanya pelong ya gagwe. Badiši ba goma ba reta Modimo ba Mo tumiša ka tšohle tše ba di kwilego le tše ba di bonego, e le tšona tšela tše ba di boditšwego. Luka 2:1-20

Copyright © Bible Society of South Africa 1986


Language index