Language Index

Testament Mucvsat

This page requires the Latvian font.

Omvlkvt naoriket, Hesaketvmese vrakkueckvn yupvklvtkakvtet omekv; Lomvlke, 3:23

Naorketv es em feketv elkvt omen, Hesaketvmese em estemkvt, Cesvs Klist pu Pucase eteropotten, hesaketv yuksv sekot omekv. Lomvlke, 6:23

Vkvsvmkv eteropotten, heromkv es ce hesahoket omekv; momen ceme ce teropotte tokos; Hesaketvmese em estemkvt's. Vtotketv eteropotte tokon, estimvt 'sekvsvmekaren. Efesvlke, 2:8-9

Momis tokunawv-vteloyv, hopvyn hueret, hvlwen vnvtvksetv taten komekot, e hokpen oh nafket, Hesaketvmesë, naorkv tooyvyat vm merrvs, makvtes. Opunvkv-herv Luk Coyvte, 18:13

Hesaketvmese ekvnv vnokece mahat hiyomen orvtet omekv: E'ppuce hvmkuse heckuecvte emvtes, mvn estimvt o estomet oh vkvsamat estemerkekot, hesaketv yuksvsekon ocvren. Hesaketvmeset E'ppuce ekvnv ohfvccecvren ekvnvn a ontotet omekot, momis mv eteropotten ekvnvt hesakvren vtotvtet omekv. Cane, 3:16-17

Eskerkv este eskerhoye munkv tokat ec oh vlakvkekates: momis Hesaketvmeset mehenwet os, kvwvpatske tayat senhoyvnen es ce kerhoyvre etektvnecekot, momis es ce kerhoyat vpvken kvwvpatske tayvren mvnvttepetvn cen hayvkvres. Kvlenrvlke I, 10:13

Elkv, monkat hesaketv, monkat encelvlke, monkat ohmekketv ocakat, monkat yekcetv ocakat, monkat nanvke hiyome ocakat, monkat nanvke taranat, Monkat hvlwe, monkat sufke, monkat nakhocackvte etv estomis, Hesaketvmese em vnokeckv, Cesvs Klist pu Pucase ofv ocan pu tekvpicetv umeko tayes, komvye heret omekv. Lomvlke, 8:38-39

Vkvsamat vtekat, Klist vhakv em eyuksvt en hueret omekv, fvccetvn. Lomvlke, 10:4

(Oketv momvre herat ofvn cem apohicit, vhesaketv nettv ofvn cem vnicvyvtes; hecvs, hiyomat oketv momvre heret os; hiyomat vhesaketv nettvt omes, maket omekv.) Kvlenrvlke II, 6:2

Momen heyvn pohakof, e feken en sekehoye ohmen, Hunvntake tecakkeyvte toyatskat, naken estomvranë haks? Petvn momen vpastelvlke vpvlwvn kicakvtes. Momof Petvt, Cem vkerrickvn eticvkes, momet huyiromvlkatskat naorketv ce'nkvpvkvkvren Cesvs Klist hocefkvn es paptiskvkes, momen Puyvfekcv Vcakat est'emhoye tayat cen heckvkvres. Vpastelvlke em Fulletv, 2:37-38

Momet este mucvsat vccvks, mv Hesaketvmese vcvkvyen fvccetv momet hvsvtketv mehenwat ofvn hocackat. Efesvlke, 4:24


Lomvlke

Omvlkvt naoriket, Hesaketvmese vrakkueckvn yupvklvtkakvtet omekv; Lomvlke, 3:23

Hoccat vcvkayat, Evccat sekos, hvmkusis: Lomvlke, 3:10

Naorketv es em feketv elkvt omen, Hesaketvmese em estemkvt, Cesvs Klist pu Pucase eteropotten, hesaketv yuksv sekot omekv. Lomvlke, 6:23

Monkv este hvmke etehoyvnen naorketvt yvmv ekvnvn ecehyen, naorketv etehoyvnen elkvu eceyvtet omen, momen momat, omvlkvt naorkakvtet omekv, elkvt omvlkvn oh vlakvtet omen, Lomvlke, 5:12

Pun yekce seko emunken, oketev orof, Klist holwvyecvlken em elvtet omekv. Lomvlke, 5:6

Momis Hesaketvmeset vnokeckv pum ocat hiyomēn kerkuecet os; holwvyecvlke toyeye emunkof, Klist pum elvtes. Lomvlke, 5:8

Yekcetv eteropotten, hvsvtketv em Puyvfekev vcvkvyen, pvsatkvte aenkvwvpketv eteropotten, Hesaketvmese E'ppucet omat kerkuehocvte ohfvccvn; Lomvlke, 1:4

Klist pvsatkvten a enkvwapkvtet omat hvtvm elekon kerrēt: elkvt ohvtvlaken ohfvnkekos. Lomvlke, 6:9

Heyvn makat, Pucase Cesvs ce cukwvn es kerkuecet, Hesaketvmeset pvsatkvten aenkvpvken kvwapvtet omat ce feken es vkvsametsken omat, ce hesakvres. Lomvlke, 10:9

Estimvt o estomet, Pucase e hocefkvn oh huehken omat, hesakvret ok. Lomvlke, 10:13

Elkv, monkat hesaketv, monkat encelvlke, monkat ohmekketv ocakat, monkat yekcetv ocakat, monkat nanvke hiyome ocakat, monkat nanvke taranat, Monkat hvlwe, monkat sufke, monkat nakhocackvte etv estomis, Hesaketvmese em vnokeckv, Cesvs Klist pu Pucase ofv ocan pu tekvpicetv umeko tayes, komvye heret omekv. Lomvlke, 8:38-39


Pu'rke hvlwe liketskat

Pu'rke hvlwe liketskat, ce hocefkvt vcakekvs. Cem ohmekketvt vlvkekvs. Mimv hvlwe nake kometake momat etvpomet yvmv ekvnvn oh momekvs. Nettv vrahkv tvkliken mucv nettvn pu'mvs. Momet pum ahuervn es pum wikvs, vhuericeyat es em wikakeyat, etvpomen. Nake pu naorkepuece taye eskerretv 'sep oh ahyetskvs; momis holwakat a sepu'ssicvs. Ohmekketvt, yekcetvt, momen rak'ketvt* cenake emunkvt omekv. Emén. Maro 6:9-13
Momen mome ocvtes, mv nettv take omof, ekvnv omvlkv este e hocefhokv vhonkvthoyvranet cohoyvren Sesv Vkvstvs maken, vhakvn tvlemihocvtes. (Silenevs Selev ofvn evpayvt huerof, heyv vhonkvtkv enhvteceskvn hahoyvtes.) Momen este omvlkvt vhonkvthoyvranen em etvlotv vrahrvkvn vpeyakvtes. Momen Cosef, Kalvle tvlofv Nasvlen aosiyet, Cutevn eceyet, Tewe em etvlofv Perehem ayvtes, (Tewe en cuko momet erhonvpse aosse tatet ok;) Mele ehiwvrane temfaccat nvrkesan vpvken vhonkvthoyvren. Momen mome ocvtes, mvn welakof, heckuecvranvte nettvt fvcfakvtes. Momen e'chuswv hunvnwv enhvteceskvn heckuehcet, vpvllahyet, vpuekv em ohhompetv ofvn wvkecvtes, hompetvcuko ofv em etektvnke sekot omekv. Momen mv ekvnv etvwyn yvpefikvhecicvlket neren en yvpefikv fulle hvmken vhecicet lvpvtken fekhonnvke tates. Momen hecvs, encelvt Pucase enaket oh vlvkakvtes; momen Pucase en hvyayvket em vfoloten hvyvyakvtes; momen tayen penkvlvke tates. Momen encelvt, Ce penkahlvkats, hecvks, afvcketv rakke opunvkv-hervn es cem vlakvkvyet omekv, este omvlkv em ocvranat. Mucv nettvn Tewe em etvlofvn Hesayecv; Pucase Klist tat, cen heckvket omekv. Momen heyvt es cen kerkv tares; Estuce vpvllvket, vpuekv em ohhompetv ofvn wakken eshecatskvres. Momen vyvkhvmkusen encelvlke sulke mahet Hesaketvmesen vkvsvmaket, Momet, Hesaketvmesen vrakkuehocekvs, hvlwe mahaten, momen ekvnvn herkv heromkv tepakat este em ocvkskvs, makaket, encelvn vpvkakvtes. Momen mome ocvtes, encelvt enkvpahket, hvlwen escehyof, yvpefikvhecicvlket ete'm punahoyet, Mucvn Perehem mahusan vpeyet, heyv nake mome Pucase pun kerkuecan er hecvkeres, makakvtes. Momet lvpēcicet yicet, Mele Cosef tepakan, momen estuce vpuekv em ohhompetv ofvn wakken eshecakvtes. Momet hecahkof, heyv estuce ohfvccv nak make em onahoyvten hvmkvn kerkuecakvtes. Momen pohakat omvlkvt nanvke yvpefikvhecicvlke em onvyakat em estomahakvtes. Momis Melet, heyv nanvke omvlkvn vevyecet, e feke ofvn oh vkerricvtes. Momen yvpefikvhecicvlket em onahoyvte vevkvye nanvke pohet, hecakat omvlkv svrahkvn Hesaketvmesen vkvsamet, vrakkuecaket fulecvtes. Opunvkv-herv Luk Coyvte, 2:1-20

* rak'ketvt = k with dot

Cenesis Kihocat 1-3
Language index