Language Index

Vaajtswv txujlug cog tseg kws cawm tuabneeg txujsa

txhua tug puav leej ua txhum muaj txem lawm, tsw muaj ib tug ua tau zoo lawv le Vaajtswv lub sab nyam. Loo 3:23

Tug kws ua txhum yeej yuav raug kev pluj kev tuag, kuas tug kws nrug peb tug tswv Yexu Kheto koom ua ib txujsa, Vaajtswv yuav pub txujsa ntev moog ib txhws tsw kaawg tsua nwg. Loo 6:23

Tub yog mej ntseeg mas Vaajtswv kws hlub mej txha paab kuas mej dim. Qhov kws mej dim hov, tsw yog mej ua num zoo, kuas yog Vaajtswv ca le paab dawb dawb xwb. Qhov kws mej dim tsw yog mej tug daag tug zug ua, mas mej txha tsw muaj lug khaav tau. Efexau 2:8-9

Kuas tug sau se nwg sawv kem deb mivntswv. Nwg tsw tsaa qhov muag saib sau ntuj le, nwg ntxhuv sab kawg, nwg ntaus nwg hauv sab hab has tas, Vaajtswv, kuv yog tuabneeg txhum, thov koj hlub kuv lauj. Luka 18:13

Yog Vaajtswv hlub hlub tuabneeg nplajteb Vaajtswv txha le khaiv nwg tuab leeg tub lug tsua huv nplajteb. Sub txhua tug kws ntseeg hab tso sab tsua nwg leej tub txha tsw tuag, kuas yuav tau txujsa ntev moog ib txhws tsw kawg. Qhov kws Vaajtswv khaiv Vaajtswv leej tub lug huv nplajteb nuav, tsw yog khaiv lug teem txem tsua tuabneeg nplajteb, yog nwg khaiv lug paab tuabneeg nplajteb kuas puab dim puab lub txem. Yauhaa 3:16-17

Tej kev swm sab kws ntxag mej ua txhum, tsuas yog tej kws ib txwm txeev muaj tsua suavdawg lug lawm xub. Vaajtswv yog tug kws ncaaj nceeg, nwg yuav tsw kheev mej muaj tej kev swm sab kws mej yuav tiv tsw taug. Thaus mej muaj kev swm sab Vaajtswv yuav paab kuas mej thev taug, mej txha le tsw ceblaaj heev. 1 Kauleethau 10:13

Tsua qhov kuv paub tseeb has tas, txawm yog peb caj hab tuag los yeej tsw muaj ib yaam daabtsw yuav txwv tau qhov kws Yexu Kheto hlub peb. Tsw has cov tubkhai sau ntuj hab tej kws muaj fwjchim sau nruab ntug los yog, tej xwm kws naj nub nwgnuav muaj lawm hab tej kws tom hauv ntej yuav muaj lug los yog, tej kws nyob sau ntuj hab tej kws nyob huv nruab tiv txwv los yog, ib puas tsaav yaam kws Vaajtswv tswm yeej tsw muaj ib yaam daabtsw yuav txwv tau qhov kws Vaajtswv hlub peb, tsua qhov Vaajtswv tub pub tug tswv Yexu Kheto tsua peb lawm. Loo 8:38-39

Yexu Kheto tub ua tsua Mauxe txuj kevcai tsw tseem ceeb lawm. Mas nwgnuav txhua tug kws ntseeg, Vaajtswv yuav coj lug nrug Vaajtswv sws raug zoo. Loo 10:4

Mej yuav tsum noog tej lug kws Vaajtswv has tas, Lub swmhawm kws txaus kuv sab mas kuv zoo sab noog mej thov. Nub kws mej dim yog kuv paab mej. Mej ua tuab zoo noog kuv tej lug. Lub swmhawm nuav yog lub swmhawm kws Vaajtswv pum zoo paab mej. Nub nua yog nub kws mej yuav dim tau mej lub txem. II Kauleethau 6:2

Thaus cov tuabneeg nov dheev Pestus qha le hov, puab ntxhuv sab kawg le, puab txawm nug Pestus hab cov tubkhai has tas, cov kwvtij, ais peb yuav ua le caag os. Pestus teb puab has tas, mej txhua tug yuav tsum tso mej tej kev txhum tseg es tuav Yexu Kheto lub npe ua kevcai raus dej, Vaajtswv txha le zaam mej lub txem hab pub Vaajtswv tug Ntsuj Plig tsua mej, Cov Tubkhai Teg Num 2:37-38

Mej yuav tsum muab lub sab tshab lug coj. Lub sab tshab ntawm Vaajtswv tswm zoo le Vaajtswv tug yaam ntxwv, suavdawg txha pum tseeb has tas, mej ua ncaaj ua nceeg hab zoo kawg nkaus tag tag. Efexau 4:24


txhua tug puav leej ua txhum muaj txem lawm, tsw muaj ib tug ua tau zoo lawv le Vaajtswv lub sab nyam. Loo 3:23

Loo 3:10

Tug kws ua txhum yeej yuav raug kev pluj kev tuag, kuas tug kws nrug peb tug tswv Yexu Kheto koom ua ib txujsa, Vaajtswv yuav pub txujsa ntev moog ib txhws tsw kaawg tsua nwg. Loo 6:23

Loo 5:12

Loo 5:6

Loo 5:8

Loo 1:4

Loo 6:9

Loo 10:9

Loo 10:13

Tsua qhov kuv paub tseeb has tas, txawm yog peb caj hab tuag los yeej tsw muaj ib yaam daabtsw yuav txwv tau qhov kws Yexu Kheto hlub peb. Tsw has cov tubkhai sau ntuj hab tej kws muaj fwjchim sau nruab ntug los yog, tej xwm kws naj nub nwgnuav muaj lawm hab tej kws tom hauv ntej yuav muaj lug los yog, tej kws nyob sau ntuj hab tej kws nyob huv nruab tiv txwv los yog, ib puas tsaav yaam kws Vaajtswv tswm yeej tsw muaj ib yaam daabtsw yuav txwv tau qhov kws Vaajtswv hlub peb, tsua qhov Vaajtswv tub pub tug tswv Yexu Kheto tsua peb lawm. Loo 8:38-39


Genesis 1-3
Chivkeeb 1-3


Language index