Language index
Yumi olgeta man yumi bin mekim sin, na yumi no inap i stap wantaim God long heven. Rom. 3:23

Sin i save givim pe long ol wokboi bilong en. Dispela pe em dai tasol. Tasol God i save givim nating presen long yumi, em laip i stap oltaim. Dispela laip yumi kisim long wok bilong Jisas Krais, Bikpela bilong yumi. Rom. 6:23

Yupela i bilip long Krais, na long marimari bilong God tasol, God i kisim bek yupela. Dispela em i no samting yupela yet i mekim. Nogat. God i givim nating long yupela. Em i no olsem pe bilong wok yupela i mekim. Olsem na i no gat wanpela man em inap litimapim nem bilong em yet. Eph. 2:8-9

Tasol man bilong kisim takis em i sanap longwe, na em i no laik lukluk i go antap long heven. Nogat. Em i paitim bros bilong en na i tok, 'God, mi man bilong mekim sin. Yu ken marimari long mi.' Lk. 18:13

"God i gat wanpela Pikinini tasol i stap. Tasol God i laikim tumas olgeta manmeri bilong graun, olsem na em i givim dispela wanpela Pikinini long ol. Em i mekim olsem bilong olgeta manmeri i bilip long em ol i no ken lus. Nogat. Bai ol i kisim laip i stap gut oltaim oltaim. God i no salim Pikinini bilong en i kam long graun bilong skelim pasin bilong ol manmeri bilong graun olsem jas. Nogat. Em i salim em i kam bilong kisim bek ol. Jn. 3:16-17

Ol traim i bin kamap long yupela, ol i no ol narakain traim. Nogat. Ol i wankain olsem ol traim i save kamap long olgeta man. Na God i save bihainim tok bilong en, na em bai i no inap larim wanpela bilong ol traim i kamap long yupela, em i winim strong bilong yupela. Nogat. Sapos traim i kamap long yupela, orait God bai i wokim rot bilong helpim yupela. Dispela rot i olsem. Em bai i mekim yupela i sanap strong, na dispela traim bai i no inap daunim yupela. 1 Cor. 10:13

Yes, God i save laikim yumi tru, na mi bilip tru olsem, i no gat wanpela samting inap pasim laik bilong God i kamap long yumi. Dai o laip, o ol ensel o ol strongpela spirit, o samting nau i stap o samting bai i kamap bihain, o kain kain samting i gat strong, o samting bilong antap o samting bilong daunbilo, o ol arapela samting i stap nabaut, dispela olgeta i no inap pasim laik bilong God, em dispela laik em i givim yumi long Krais Jisas, Bikpela bilong yumi. Rom. 8:38-39

Yumi save, Krais em inapim pinis lo bilong Moses, bai olgeta manmeri i bilip long Krais, ol i ken kamap stretpela manmeri long ai bilong God. Rom. 10:4

God i tok olsem, "Mi yet mi bin makim taim bilong kisim bek yu na mekim gut long yu, na long dispela taim stret mi bin harim krai bilong yu na helpim yu.'' Harim. Nau tasol em i taim bilong God i mekim gut long yumi. Nau tasol em i taim bilong God i kisim bek yumi. 2 Cor. 6:2

Ol manmeri i harim tok bilong Pita, na dispela tok i sutim tru bel bilong ol. Na ol i askim Pita wantaim ol arapela aposel olsem, "Ol brata, bai mipela i mekim wanem nau?'' Na Pita i tokim ol olsem, "Yupela olgeta wan wan i mas tanim bel na kisim baptais long nem bilong Jisas Krais, na God bai i lusim ol sin bilong yupela. Yupela i mekim olsem, na bai God i givim Holi Spirit long yupela. Acts 2:37-38

Yupela i mas kamap ol nupela manmeri, em ol manmeri God i mekim ol i kamap nupela na ol i stap olsem God yet, long wanem, pasin bilong ol i stretpela olgeta na i holi tru. Eph. 4:24


Rom.

Yumi olgeta man yumi bin mekim sin, na yumi no inap i stap wantaim God long heven. Rom. 3:23

: Buk bilong God i gat tok long dispela olsem, "I no gat wanpela man isave mekim stretpela pasin. Nogat tru. Rom. 3:10

Sin i save givim pe long ol wokboi bilong en. Dispela pe em dai tasol. Tasol God i save givim nating presen long yumi, em laip i stap oltaim. Dispela laip yumi kisim long wok bilong Jisas Krais, Bikpela bilong yumi. Rom. 6:23

Yumi save, wanpela man i bin mekim sin, na long dispela pasin sin i kamap long graun. Na sin i bringim dai i kam. Na dai i kisim olgeta man, long wanem, olgeta man i bin mekim sin. Rom. 5:12

Taim yumi no gat strong bilong helpim yumi yet, God i bin makim taim na Krais i bin dai bilong kisim bek yumi ol man bilong mekim pasin nogut. Rom. 5:6

Tasol yumi stap yet olsem ol manmeri bilong mekim sin, na Krais i dai bilong helpim yumi. Long dispela pasin God i bin soim yumi olsem, em i laikim yumi moa yet. Rom. 5:8

Na long taim God i kirapim em long matmat, Holi Spirit bilong God i soim yumi olsem, em i strongpela Pikinini Bilong God. Em i Jisas Krais, Bikpela bilong yumi. Rom. 1:4

: Yumi save, Krais i kirap bek pinis long matmat, olsem na bai em i no ken i dai moa. Dai i no gat strong moa bilong daunim em. Rom. 6:9

Sapos yu tokaut klia long Jisas em i Bikpela, na sapos long bel bilong yu yu bilip long God i bin kirapim bek em long matmat, orait bai God i kisim bek yu. Rom. 10:9

Olsem na "olgeta manmeri i askim Bikpela long helpim ol, em bai i kisim bek ol.'' Rom. 10:13

Yes, God i save laikim yumi tru, na mi bilip tru olsem, i no gat wanpela samting inap pasim laik bilong God i kamap long yumi. Dai o laip, o ol ensel o ol strongpela spirit, o samting nau i stap o samting bai i kamap bihain, o kain kain samting i gat strong, o samting bilong antap o samting bilong daunbilo, o ol arapela samting i stap nabaut, dispela olgeta i no inap pasim laik bilong God, em dispela laik em i givim yumi long Krais Jisas, Bikpela bilong yumi. Rom. 8:38-39


Papa bilong mipela

"Yupela i mas mekim kain prea olsem, 'Papa bilong mipela, yu stap long heven, nem bilong yu i mas i stap holi. Kingdom bilong yu i mas i kam. Mipela i mas bihainim laik bilong yu long graun olsem ol i save bihainim long heven. Nau yu ken givim mipela kaikai inap long dispela de. Na yu ken lusim ol rong bilong mipela, olsem mipela i save lusim ol rong ol arapela i mekim long mipela. Na yu no ken larim ol traim i kamap long mipela, tasol yu ken tekewe mipela long ol samting nogut.' Mt. 6:9-13


Psalm 23

Bikpela em i wasman bilong mi. Olsem na mi no inap sot long wanpela samting. Em i mekim mi i slip long gutpela gras. Na em i bringim mi i go long ol liklik wara na mi dring na mi malolo. Em i givim mi nupela strong. Na em i save bringim mi long ol gutpela rot, olsem em i tok bipo long mekim. God, maski mi wokabaut long ples nogut na bikpela tudak, mi no ken pret long samting nogut, long wanem, yu stap wantaim mi. Mi lukim yu holim stik ol wasman bilong sipsip i save holim, olsem na bel bilong mi i stap isi. Mi no inap bagarap. Yu redim gutpela kaikai bilong mi long ples klia na ol birua bilong mi ol i lukim mi. Yu kisim mi i kam sindaun wantaim yu, na yu lukautim mi gutpela tumas. Bikpela, bai yu lukautim mi gut, na olgeta de mi stap laip bai yu marimari long mi. Na bai mi stap oltaim oltaim long haus bilong yu.


Long dispela taim Sisar Ogastus i putim wanpela lo long ol i mas kisim nem bilong olgeta manmeri. Dispela em i namba wan taim gavman i kisim nem bilong ol, na long dispela taim Kwirinius i stap namba wan gavman bilong provins Siria. Olsem na olgeta manmeri i go long as ples bilong ol, bai gavman i ken kisim nem bilong ol. Josep em i bilong lain famili bilong King Devit. Olsem na em i lusim taun Nasaret long Galili, na em i go long Judia long taun bilong Devit, ol i kolim Betlehem. Em i go wantaim meri bilong en Maria, bai gavman i ken kisim nem bilong tupela. Na long dispela taim Maria i gat bel. Tupela i stap yet long Betlehem, na taim i kamap bilong Maria i karim pikinini. Na em i karim namba wan pikinini man bilong en. Na em i karamapim em long laplap, na i slipim em insait long bokis kaikai bilong ol bulmakau, long wanem, haus pasindia em i pulap pinis. Long dispela hap sampela wasman bilong sipsip i stap ausait long taun, na ol i was long ol sipsip bilong ol long nait. Na ensel bilong Bikpela i kam long ol, na Bikpela i mekim bikpela lait bilong en i kamap raun long ol, na ol i pret tru. Tasol ensel i tokim ol olsem, "Yupela i no ken pret. Harim. Mi bringim gutnius i kam long yupela, em nius bilong mekim olgeta manmeri i amamas tru. Long dispela de long taun bilong Devit, wanpela meri i karim pikinini. Na dispela pikinini bai i kisim bek yupela olgeta. Em i Bikpela, na em i man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en. Na yupela i ken luksave long em olsem. Yupela bai i lukim wanpela pikinini ol i pasim em long laplap, na em i slip i stap long bokis kaikai bilong bulmakau.'' Ensel i tok pinis, orait wantu planti ensel moa bilong ami bilong heven i kamap na i stap wantaim dispela ensel. Na ol i litimapim nem bilong God olsem, "Litimapim nem bilong God i save stap antap tru. Na long graun ol manmeri i ken stap bel isi. God i belgut long ol.'' Ol ensel i lusim ol na i go bek pinis long heven, orait ol wasman bilong sipsip i tok olsem, "Goan, yumi go long Betlehem na yumi lukim dispela samting i kamap, em Bikpela i bin tokim yumi long en.'' Orait na ol i go hariap, na ol i lukim Maria tupela Josep i stap, na pikinini i slip i stap long bokis kaikai bilong bulmakau. Ol i lukim pinis, na ol i autim tok long ol samting ensel i bin tokim ol long dispela pikinini. Na olgeta man i harim dispela tok ol wasman bilong sipsip i mekim, ol i tingting planti long en. Tasol Maria i putim dispela olgeta tok long bel bilong en, na em i tingim i stap. Na ol wasman bilong sipsip i go bek na ol i wok long litimapim nem bilong God. Ol i amamas long God long olgeta samting ol i bin harim na lukim. Ol samting i bin kamap olsem ensel i bin tokim ol. Luke 2:1-20

Diatheke Insta-Interlinear Bible