Philippines index

Yang Bago na Togon Kanatu
Tinuud na kita kariko yakaimo sang maat nang Dios, wakaw di kita amabantog nang Dios. Roma 3:23

Yang barus sang maat na imo nang otaw yang silot na way kataposan. Awgaid yang way bayad na pagatag nang Dios sang yamanarig sang Ginoo ta na si Jesu Kristo yang kinaboi na way kataposan na way tatamanan nang panalangin. Roma 6:23

Kadyaw da agaw nang tabang nang Dios kamayo, kay tungud sang kallaat naan kamayo makagawas kamo sang silot naan na way kataposan pinaagi sang pagtoo mayo kang Kristo. Yaan na tabang nang Dios kamayo yaan yang pagatag naan na way bayad, kay way amaimo mayo na maski nana na makapagawas kamayo sang silot nang Dios. Wakaw way akapagambog ta na amaimo ta na makapagawas kanatu sang silot nang Dios. Epeso 2:8-9

Yang mannokot sang miyoras na gaindug nang maawatawat sang Pariseo, wa iingaro agtaas, yagapamoog sang kanaan aba na gasusul nang kanaan sara, laong naan, "Kallaati ako, ikaw na Dios, kay yakasara ako kanmo." Lukas 18:13

Laban kyakarugunan nang Dios yang manga otaw disining donya, wakaw syosogo naan yang bogtong na Anak naan antak magpakamatay tungud sang sara nang manga otaw, na yang kariko nang masarig sang Anak naan di isilotan nang silot na way kataposan, awgaid atagan silan nang kinaboi na way kataposan. Kay wa magasogo yang Dios sang kanaan Anak ani sang donya antak magsilot sang manga otaw, awgaid syosogo naan yang kanaan Anak antak magpasaylo sang manga otaw sang kanilan sara. Juan 3:16-17

Toyo aw aon pagtintal kanmo, maski nana na maat na kyakaundan mo na imoon, ayaw magdumdum na ikaw gaid yang yakaungud saan na pagtintal, kay yaan na pagtintal arag yaatobang nang kadaygan na manga otaw. Awgaid kay yang Dios magatoman sang kanaan saad kanmo na dili kaw naan apabayaan daw dili kaw makatigkul saan na pagtigi kanmo, wakaw aw tigiin kaw, atagan kaw nang Dios nang gaom antak di kaw makapagimo sang maat na kyakaundan mo na imoon mo garo antak di kaw tigiin na labaw pa sang pagtigi na akatigkuran mo. 1 Korinto 10:13

Wakaw yatigam ako na way makaurang kanatu adto sang Dios na yamarugun kanatu. Matay maboi, kyakarugunan kita abay nang Dios. Way makawara sang kanaan lugun kanatu, maski yang manga tagalangit, maski si Satanas aw maski nana na aon gaom na sakop ni Satanas, dili silan makawara sang lugun nang Dios kanatu. Maski nanang yamapagguna kanatu, maski nanang wa pa akapagguna, di makawara sang lugun nang Dios kanatu. Maski aglangit aw maski agsurud nang dagat arag way makawara sang lugun nang Dios kanatu. Way maski sini asining karowagan nang donya na makaurang kanatu adto sang Dios na yamarugun kanatu, kay kita sakop ni Jesu Kristo na kanatu Ginoo. Roma 8:38-39

Toyo kay dyomatung da si Jesu Kristo, kyakatigaman na yang balaod dili makaimo sang manga otaw madyaw nang Dios, yaan gaid yang makaimo sang manga otaw madyaw nang Dios yang pagkanarig kang Jesu Kristo. Roma 10:4

Kay yagalaong yang Dios, "Aon timpo na maningug ak kamayo, yaan na timpo yang madyaw kamayo kay ako yang makatabang sang pagpagawas kamayo sang silot na way kataposan." Yaan yang pyagalaong nang Dios. Wakaw dadyawa yang pagpaningug mayo kay adoon na allaw yang timpo na pagbuut nan Dios na motoo kamo sang pagpagawas nang Dios kamayo sang silot na way kataposan. 2 Korinto 6:2

Pagdungug nang manga otaw sining pyagalaong ni Pedro, maalluk silan laban, wakaw yagaosip silan kang Pedro aw sang kadaygan na manga apostol, laong, "Nanang imoon nami, kay manga lomon?" Laong ni Pedro kanilan, "Pagsusul kamo sang kamayo imo na maat, ayaw da magimo sang sara, aw pagpabawtismo kamo na yotoo kang Jesu Kristo na yaan yang kamayo Ginoo antak kamo mapasaylo sang kamayo sara. Kayan aatag da kamayo nang Dios yang Balaan na Espirito. Manga Imo 2:37-38

Butangan sang ginawa mayo si Jesu Kristo na yagabaya kamayo na yamaimo tinuud na matarong na yakagaon sang Dios. Epeso 4:24


Roma

Tinuud na kita kariko yakaimo sang maat nang Dios, wakaw di kita amabantog nang Dios. Roma 3:23

Kay aon syosolat na pyagalaong nang Dios, laong, "Way otaw, maski isa, na wa makaimo sang sara." Roma 3:10

Yang barus sang maat na imo nang otaw yang silot na way kataposan. Awgaid yang way bayad na pagatag nang Dios sang yamanarig sang Ginoo ta na si Jesu Kristo yang kinaboi na way kataposan na way tatamanan nang panalangin. Roma 6:23

Pagdadayaw kamo paningug. Si Adan kadini yang yagapono magimo sang maat nang Dios disining donya. Kayan yang silot sang imo na maat yang kamatayun. Wakaw amatay yang kariko nang otaw kay kariko nang otaw yagaimo sang maat nang Dios. Roma 5:12

Dumduma mayo yang karugun nang Dios kanatu kariko. Nong yabay kita pangallangun nang sara na wa pa kita makagawas sang silot nang Dios sang sara, si Jesu Kristo yagapakamatay tungud kanatu nang allaw na pipili nang Dios na akamatay naan. Yagapakamatay yaan tungud kanatu na wa pa akaimo madyaw nang Dios. Roma 5:6

Awgaid pyapakatigam nang Dios yang kanaan dakora na lugun kanatu, kay si Jesu Kristo yang yagapakamatay tungud kanatu nong manga saraun pa kita na yabay pa magimo sang maat nang Dios. Roma 5:8

Yang toosanan na si Jesu Kristo yang tinuud na Anak nang Dios na makagagaom sang kariko yang dakora na imo nang Balaan na Espirito na yagaboi kang Jesus Kristo na pyapatay. Roma 1:4

Yatigam kita na si Jesu Kristo na pyapatay pyapagboi oman, kayan adoon di da yaan amatay oman. Wakaw di da yaan adaugun nang kamatayun kay wa day gaom kanaan nang kamatayun. Roma 6:9

Aw paglaong mo sang kadaygan na si Jesus yang Ginoo mo kayan aw tinuud na yotoo kaw na yang Dios yang yagaboi kang Jesus na pyapatay, apagawasun kaw ni Jesu Kristo sang silot kanmo na way kataposan. Roma 10:9

Maynini yang syosolat na sorit nang Dios na yagalaong, "Maski sini na magatawag sang Ginoo na si Jesu Kristo orowasun nang Ginoo." Roma 10:13

Wakaw yatigam ako na way makaurang kanatu adto sang Dios na yamarugun kanatu. Matay maboi, kyakarugunan kita abay nang Dios. Way makawara sang kanaan lugun kanatu, maski yang manga tagalangit, maski si Satanas aw maski nana na aon gaom na sakop ni Satanas, dili silan makawara sang lugun nang Dios kanatu. Maski nanang yamapagguna kanatu, maski nanang wa pa akapagguna, di makawara sang lugun nang Dios kanatu. Maski aglangit aw maski agsurud nang dagat arag way makawara sang lugun nang Dios kanatu. Way maski sini asining karowagan nang donya na makaurang kanatu adto sang Dios na yamarugun kanatu, kay kita sakop ni Jesu Kristo na kanatu Ginoo. Roma 8:38-39


Ama nami na aglangit

Ama nami na aglangit, gosto nami na abay kaw taodon nang kariko nang otaw, labaw pa sang kariko. Gosto nami na madatung da yang allaw na ikaw yang magaari da kanami. Gosto nami na amatoman da nami yang kanmo pagbuut kanami asining donya, mayn aglangit na yabay pangagdan yang kanmo pagbuut. Atagi kami nang kanami pagkaan allawallaw. Pasaylowa kami sang kanami manga sara maynang kanami pagpasaylo sang yakasara kanami. Paawata kami sang pagsoray ni Satanas, tabangi kami antak di kami daugun naan. Mateo 6:9-13Genesis 1-3

World Home Bible League, 1975


Thank you to Wolfgang Kuhl for supplying this information.


Philippines index