Language Index

Likilimba Na Sasaipi

zambi nyoso asirasali mabe, akukani na nkembo na Nzambe te; Baroma 3:23

Zambi kufuta na kulamabe azi kukufa, kasi matabisi, Nzambe apisi pamba, azi kubika na mikolo mikolo, sopo na Kristu Yesu Mokonzi na bisu. Baroma 6:23

zambi pua na neema bino asirazui kubikisa, soko bino andimi; kasi kundima yango azi na bino te, azi matabisi na Nzambe; pua na basala te, boyo motu moko te akuki kusifa ye pinza. Baefeso 2:8-9

Kasi mofutisa yango, kusemama kunakuna, alingaki te kutia mobeli misu na ye pai na lora, kasi ye apikaki panzi na ye, kuluba, Nzambe, oti ngolu pai na ngai, motu mabe. Luka 18:13

Zambi Nzambe alingaki mokili mingi, boyo Ye apisaki Mototo moko Ye abuti, boyo soko motu andimeli Ye, ye akufa na mikolo mikolo te, kulamoko ye atikala na kubika na mikolo mikolo. Zambi Nzambe atumaki Mototo na Ye na mokili zambi na kutia ngwanga pai na mokili te; kasi boyo mokili akuki abiki zambi na Ye. Yoane 3:16-17

Kumika moko te asirasali bino, gudi na oyo azi kusala batu nyoso: kasi Nzambe abungi bino te, Ye atika Jaboro te na kumika bino aliki makasi na bino; kasi sikamoko na kumika yango, Ye asala likula njela na kukima, boyo bino akuki kulika ye. I Bakorinto 10:13

Zambi ngai aibi solosolo, soko kukufa, soko kubika, soko bamalaika, soko batu makasi, soko kula na lelo, soko kula ndeli, soko kula na likolo, soko lula na si, soko kula na si, soko biroko nyoso mosusu Nzambe asirajalisi, bo akuki kulungula bisu te na kulinga na Nzambe, sopo na Kristu Yesu Mokonzi na bisu. Baroma 8:38-39

Zambi sunga na Toli azi Kristu, boyo Ye ati alima batu nyoso na kundimela Ye. Baroma 10:4

Zambi Ye alubi, "Na tangu na kulinga Ngai aokaki yo, Na mikolo na kubikisa, Ngai asalisaki yo": otali, sasaipi azi tangu na kulinga; otali, sasaipi azi mikolo na kubikisa. II Bakorinto 6:2

Ndo soko bo aokaki monoko oyo, ye atubelaki motima na bo, nasima bo alubaki na Petero na bamesaze mosusu, "Bandeko, bisu asala boni?" Nasima Petero alubaki na bo, "Opasi motima, okamati batizimo, bino moko moko na kombo na Yesu Kristu, pua na kulungula kulamabe na bino; nasima bino akamata matabisi na Molimo Bipuru. Basala Na Bamesaze 2:37-38

bino olati motu na sasaipi, Nzambe asirajalisi motu yango pua na kusala kula alima, pua na kula bipuru na solo menimeni. Baefeso 4:24


Baroma

zambi nyoso asirasali mabe, akukani na nkembo na Nzambe te; Baroma 3:23

pilamoko azali na Buku, "Motu alima azi te, te, moko te;" Baroma 3:10

Zambi kufuta na kulamabe azi kukufa, kasi matabisi, Nzambe apisi pamba, azi kubika na mikolo mikolo, sopo na Kristu Yesu Mokonzi na bisu. Baroma 6:23

Boyo, pilamoko zambi na motu moko kulamabe aingelaki mokili, nasima zambi na kulamabe kukufa akumaki; nasima boyo kukufa akamataki batu nyoso, zambi nyoso asirasali mabe; Baroma 5:12

Zambi, soko bisu azalaki kwanza na makasi te, soko tangu asirakuki, Kristu akufaki pua na batu na kugina Nzambe. Baroma 5:6

Kasi Nzambe azi kumenisa bisu kulinga na Ye pinza, zambi, tangu bisu azalaki kwanza batu mabe, Kristu akufaki pua na bisu. Baroma 5:8

nasima batu ameni solo Ye azi Mototo makasi na Nzambe zambi na molimo bipuru na Ye, zambi na kulungula na kukufa; mobeli Yesu Kristu Mokonzi na bisu: Baroma 1:4

kuiba sasaipi Kristu asiralunguli na kukufa, boyo Ye akufi gutu te; kukufa akuki kutikala mokonzi na Ye gutu te. Baroma 6:9

kuluba, soko yo amenisi na dada na yo Yesu azi Mokonzi na yo, nasima andimi na motima na yo Nzambe asiralunguli Ye na kukufa, yo akamata kubikisa: Baroma 10:9

Zambi, "Soko motu nini abingela kombo na Mokonzi, ye akamata kubikisa. Baroma 10:13

Zambi ngai aibi solosolo, soko kukufa, soko kubika, soko bamalaika, soko batu makasi, soko kula na lelo, soko kula ndeli, soko kula na likolo, soko lula na si, soko kula na si, soko biroko nyoso mosusu Nzambe asirajalisi, bo akuki kulungula bisu te na kulinga na Nzambe, sopo na Kristu Yesu Mokonzi na bisu. Baroma 8:38-39


Baba na bisu na lora

Baba na bisu na lora, opisi batu kubanga kombo na Yo. Okumisi bokonzi na Yo. Opisi batu kusala kula Yo alingi na mokili, pilamoko na lora. Opisi bisu lelo biroko zambi na mikolo oyo. Nasima obungi banza na bisu, pilamoko bisu azi kubunga batu na banza pai na bisu. Oingisi bisu te na njela na kumika, kasi obikisi bisu na maboko na motu mabe yango: zambi bokonzi, na makasi, na nkembo azali na Yo na mikolo mikolo, Amina. Matayo 6:9-13


Kubuta na Yesu

Na bamikolo yango kula abimaki boyo, Kaisara Auguseto apisaki toli batu nyoso atia kombo na bo na waranga. Ye apisaki toli boyo na libosu soko Kwirinio azalaki guvanori na Suria. Nasima batu nyoso akendaki na kutia kombo na bo, batu moko moko kukenda na gwata na bo pinza. Nasima Yosefa likula alungulaki na Galilaya, na gwata na Nazareta, akendaki na Yudaya, na gwata na Dawidi, bo abingi Beteleme; zambi ingeli na ye azalaki na Dawidi tata na ye, pua na kutia kombo na ye na waraga sikamoko na Maria, mwasi ye alingaki kukamata, nasima ye azalaki na sopo. Ndo kula abimaki boyo, soko bo azalaki kuna, bamikolo na ye na kubuta akukaki. Nasima ye abutaki Mwana na ye, oyo na libosu, akangaki Ye na litambala, alalisaki Ye na sanduku na kulia na bagara; zambi sika pua na bo azalaki te na ndako na sinziri. Nasima na nyeli yango basinziri na kandolo azalaki kutikala na uma, kusinzira bakandolo na bo na butu. Ndo malaika na Mokonzi asemamaki pai na bo, nkembo na Mokonzi apiraki pembeni na bo; nasima bo abangaki kubanga. Nasima malaika alubaki na bo, "Obangi te; zambi, otali, ngai abia pai na bino na sambo malamu na kusika mokuru, azala pua na batu nyoso; zambi lelo na gwata na Dawidi Mobikisa asirabimi pua na bino, Ye azali Kristu Mokonzi. Nasima oyo azi elembo pua na bino; Bino akuta Mwana kulala na sanduku na kulia na bagara, mama asirakangi Ye na litambala. Ndo nokinoki kufuruka na bamalaika na lora azalaki sikamoko na malaika yango, kusifa Nzambe, na kuluba, Nkembo otikali na Nzambe na likolo na nyoso, Nasima pai na mokili motima bi na sopo malamu okumi pai na batu." Ndo kula abimaki boyo, soko bamalaika asiralunguli na bango, kukenda na lora, basinziri yango alubanaki, "Take sasaipi na Beteleme menimeni, tameni kula oyo asirakumi, Mokonzi asiramenisi bisu." Nasima bo abiaki na mbango, akutaki Maria na Yosefa, na Mwana kulala na sanduku na kulia na bagara. Ndo, soko bo asirameni, bo aibisaki batu nyoso monoko bo asiraoki na kula na Mwana oyo. Nasima batu nyoso na kuoka akamwaki pua na kula basinziri alubaki na bo. Kasi Maria abumbaki kula oyo nyoso, kukanisa bango na motima na ye. Nasima basinziri azongaki, kusifa na kupisa merisi na Nzambe pua na kula nyoso bo asiraokaki, asiramenaki, pilamoko bamalaika alubaki na bo. Luka 2:1-20

British and Foreign Bible Society, 1928


Ayimbidi a Mfumu
Genese 1-3
Mokanda Ya Bolingo Ewuti Na Tata


Language index