Language index

Romans 3:23
.המה םיהלא דובכ ירסחו ואטח םלכ יכ

Romans 6:23
ייח איה םיהלא דסח תנתמו תומה אוה אטחה רכש יכ
.ונינדא עושי חישמב םלועה

Ephesians 2:8-9
יכ תאז התיה םכדימ אלו הנומאה ידי לע םתעשונ דסחב יכ
.איה םיהלא תתמ
.שיא ללהתי אלש םישעמה ךותמ אל

Luke 18:13
ויניע תא תאשל ףא הבא אלו קוחרמ דמע היה סכומהו
.אטוחה יל חלס םיהלא רמאל ובל לע ףפות םא יכ םימשל

John 3:16-17
תא ונב תא ןתנ רשא דע םלועה תא םיהלאה בהא הככ יכ
.םימלוע ייח היחי םא יכ וב ןימאמה לכ דבאי אל ןעמל ודיחי
יכ םלועה תא ןידל םלועה לא ונב תא חלש אל םיהלאה יכ
.םלועה וב עשוי ןעמל םא

1 Corinthians 10:13
יכ םדא ינב ןויסנ םא יתלב רחא ןויסנ םכילע אב אל ןידע
הלעמל םכתא תוסנל חיני אל רשא םיהלאה אוה ןמאנ
.תאש ולכותש ידכ ויתאצות םג ןויסנה םע ןתי םא יכ םכתלכימ

Romans 8:38-39
תוררש אלו םיכאלמ אל םייחה אלו תומה אל יכ יכנא חוטבו
.דיתעה אלו הוהה אל תורובג אלו
ונדירפהל ולכוי תרחא הירב לכ אלו קמעה אלו חורה אל
.ונינדא עושי חישמב איה רשא םיהלאה תבהאמ

Romans 10:4
.וב ןימאמה לכל הקדצל הרותה ףוס חישמה יכ

2 Corinthians 6:2
הנה ךיתרזע העושי םויבו ךיתינע ןוצר תעב רמוא אוה יכ
.העושי םוי התע הנה ןוצר תע התע

Acts 2:37-38
ראש לאו סורטפ לא ורמאיו םבל לא ובצעתה םעמשכ יהיו
.תושעל ונילע המ םיחא םישנא םיחילשה
םכמ שיא לכ ולבטהו םכיכרדמ ובוש םהילא סורטפ רמאיו
.שדקה חור תנתמ תא םתלבקו םכיאטח תחילסל חישמה עושי םש לע

Ephesians 4:24
.תמאה תשדקו הקדצב םיהלא תומדכ ארבנה שדחה םדאה תא ושבלתו


Romans

Romans 3:23
.המה םיהלא דובכ ירסחו ואטח םלכ יכ

Romans 3:10
.דחא םג ןיא קידצ ןיא בותככ

Romans 6:23
ייח איה םיהלא דסח תנתמו תומה אוה אטחה רכש יכ
.ונינדא עושי חישמב םלועה

Romans 5:12
בקעב תומהו םלועל אטחה אב דחא םדא ידי לע רשאכ ןכל
.ואטח םלכ רשא ינפמ םדא ינב לכ לע תומה רבע ןכו אטחה

Romans 5:6
.םישערה דעב ותעב תמ םישלח ונדועב חישמה יכ

Romans 5:8
תמ חישמה יכ ונילא ותבהא תא םיהלאה עידוה תאזב לבא
.םיאטח דוע ונתויהב ונדעב

Romans 1:4
ותיחתב השדקה חור יפל הרובגב םיהלאה ןבל ןכוה רשא
.ונינדא חישמה עושי אוה םיתמה ןיבמ

Romans 6:9
אל םיתמה ןמ רוענ רשא ירחא חישמה יכ ונעדי רשאב
.דוע וב טלשי אל תומהו דוע תומי

Romans 10:9
ןימאתו ןודאה אוה עושי רשא ךיפב הדות םא יכ
.עשות זא םיתמה ןמ וריעה םיהלאה רשא ךבבלב Romans 10:13
.טלמי הוהי םשב ארקי רשא לכ יכ

Romans 8:38-39
תוררש אלו םיכאלמ אל םייחה אלו תומה אל יכ יכנא חוטבו
.דיתעה אלו הוהה אל תורובג אלו
ונדירפהל ולכוי תרחא הירב לכ אלו קמעה אלו חורה אל
.ונינדא עושי חישמב איה רשא םיהלאה תבהאמ

ךמש שדקתי םימשבש וניבא וללפתת הכ ןכל

Matthew 6:9-13

.ךמש שדקתי םימשבש וניבא וללפתת הכ ןכל
.ץראב ןכ םימשב ומכ ךנוצר השעי ךתוכלמ אבת
.םויה ונל ןת ונקח םחל תא
.וניביחל ונחנא םג ונחלס רשאכ וניתובח תא ונל חלסו
ךל יכ ערה ןמ ונצלח םא יכ ןויסנ ידיל ונאיבת לאו
.ןמא םימלוע ימלועל תראפתהו הרובגהו הכלממה


Psalm 23


.רסחא אל יער הוהי דודל רומזמ

.ינלהני תוחנמ ימ לע ינציברי אשד תואנב
.ומש ןעמל קדצ ילגעמב ינחני בבושי ישפנ
ךטבש ידמע התא יכ ער אריא אל תומלצ איגב ךלא יכ םג
.ינמחני המה ךתנעשמו
.היור יסוכ ישאר ןמשב תנשד יררצ דגנ ןחלש ינפל ךרעת
תיבב יתבשו ייח ימי לכ ינופדרי דסחו בוט ךא
.םימי ךראל הוהי


Luke 2:1-20

.לבת יבשי לכ תא רפסל סוטסוגוא רסיקה תאמ תד אצתו םהה םימיב יהיו
.אירוסב טילש סוינירוק תויהב ןושארה היה דקפמה הזו
.וריעל שיא דקפתהל םלכ וכליו
דוד ריעל הדוהי לא תרצנ ריעמ לילגה ןמ ףסוי םג לעיו
.ותחפשממו דוד תיבמ היה יכ םחל תיב הארקנה
.הרה איהו ול השראמה םירמ םע דקפתהל
.תדלל הימי ואלמיו םש םתויהב יהיו
.ןולמב םוקמ םהל היה אל יכ סובאב והביכשתו והלתחתו רוכבה הנב תא דלתו
.םרדעב הלילה תורמשמ תא םירמשו הדשב םינל איהה ץראב ויה םיערו
םהילע עיפוה הוהי דובכו םהילע בצנ הוהי ךאלמ הנהו
.הלודג הארי וארייו ביבסמ
החמש םכתא רשבמ יננה יכ וארית לא ךאלמה םהילא רמאיו
.םעה לכל היהת רשא הלודג
.ןודאה חישמה אוה רשא עישומ דוד ריעב םכל דלי םויה יכ
.סובאב חנמו לתחמ דלי ןואצמת תואה םכל הזו
.םירמאו םיהלאה תא םיחבשמ םהו םימשה אבצ ןומה ךאלמה לצא םאתפ יהיו
.ונוצר םדא ינבב םולש ץראבו םיהלאל םימורמב דובכ
ורמאיו המימשה םיכאלמה םהילעמ ולע רשאכ יהיו
השעמה הארנו םחל תיב דע אנ הרבענ והער לא שיא םיערה
.הוהי ונעידוה רשא הזה
.סובאב בכש דליה תאו ףסוי תאו םירמ תא ואצמיו אובל ורהמיו
.הזה רעגה לע םהילא רמאנה רבדה תא ועימשיו ואריו
.םיערה םהילא ורבד רשא םירבדה לע והמת םיעמשה לכו
.הבלב םבשחתו הלאה םירבדה תא הרמש םירמו
רשא לכ לע םיהלאה תא םיחבשמו םיללהמ םיערה ובושיו
.םהילא רמאנ רשא יפכ וארו ועמש


רשא לכ לע םיהלאה תא םיחבשמו םיללהמ םיערה ובושיו
Layla shalev
3-1 תישארב
Yeshua film
עברית


Language index