Philippines Index

Ang Biblia

sanglit ang tanan nagpakasala kag nawad-an sang himaya sang Dios, Mga Taga-Roma 3:23

Kay ang bayad sang sala kamatayon, apang ang bunayag nga dolot sang Dios kabuhi nga walay katapusan kay Cristo Jesus nga aton Ginoo. Mga Taga-Roma 6:23

Kay bangud sa bugay naluwas kamo paagi sa pagtoo; kag ini indi inyo kaugalingon nga buhat, ini amo ang dolot sang Dios-- indi bangud sa mga buhat, basi ang bisan sin-ong tawo magpabugal. Mga Taga-Efeso 2:8-9

Apang ang manugsukot sang buhis, nga nagatindug sa malayo, indi sia buut bisan magbayaw sang iya mga mata sa langit, kondi nagpukpuk sang iya dughan, nga nagasiling, 'O Dios, magmaloloy-on ka sa akon nga makasasala!' Lucas 18:13

Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agud nga ang bisan sin-o nga magtoo sa iya indi mawala kondi may kabuhi nga walay katapusan. Kay ang Dios wala magpadala sang Anak sa kalibutan sa pagtagudili sang kalibutan, kondi nga ang kalibutan maluwas paagi sa iya. Juan 3:16-17

Walay pagsulay nga nakaabut sa inyo nga indi masarangan sang tawo. Ang Dios matutum, kag indi magtugut nga sulayon kamo labaw sa inyo masarangan, kondi kaupud sang pagsulay magahatag man sing lulutsan, agud nga makasarang kamo sa pagbatas. 1 Mga Taga-Korinto 10:13

Kay ginatalupangud ko nga bisan ang kamatayon, ukon kabuhi, ukon mga manugtunda, ukon mga punoan, ukon mga butang nga sa karon, ukon mga butang nga palaabuton, ukon mga gahum, ukon kataasan, ukon kadadalman, ukon bisan ano nga iban nga tinuga, indi sarang makapahamulag sa aton sa gugma sang Dios nga yara kay Cristo Jesus nga aton Ginoo. Mga Taga-Roma 8:38-39

Kay si Cristo amo ang katapusan sang kasogoan, agud nga mapakamatarung ang tagsatagsa nga may pagtoo. Mga Taga-Roma 10:4

Kay nagasiling sia, "Sa tion nga nahamut-an ginpamatian ko ikaw, kag sa adlaw sang kaluwasan gintabangan ko ikaw." Yari karon, karon amo ang tion nga nahamut-an; yari karon, karon amo ang adlaw sang kaluwasan. 2 Mga Taga-Corinto 6:2

Karon sang pagkabati nila sini, nasuntok sila sa ila tagiposoon, kag nagsiling kay Pedro kag sa iban nga mga pinadala, "Mga kauturan, ano bala ang himoon namon?" Kag si Pedro nagsiling sa ila, "Hinulsul kamo, kag magpabautiso ang tagsatagsa sa inyo sa ngalan ni Jesu-Cristo sa kapatawaran sang mga sala; kag mabaton ninyo ang dolot sang Espiritu Santo. Mga Binuhatan 2:37-38

kag magsuklub sang bag-ong kinaugali, nga gintuga sa kaangay sang Dios sa matuud nga pagkamatarung kag pagkabalaan. Nga Taga-Efeso 4:24


Mga Taga-Roma

sanglit ang tanan nagpakasala kag nawad-an sang himaya sang Dios, Mga Taga-Roma 3:23

subong sang nasulat na: "Walay bisan sin-o nga matarung, wala, bisan isa; Mga Taga-Roma 3:10

Kay ang bayad sang sala kamatayon, apang ang bunayag nga dolot sang Dios kabuhi nga walay katapusan kay Cristo Jesus nga aton Ginoo. Mga Taga-Roma 6:23

Busa subong nga paagi sa isa ka tawo nagsulud ang sala sa kalibutan kag paagi sa sala ang kamatayon, kag gani ang kamatayon naglaton sa tanan nga tawo kay ang tanan nakasala-- Mga Taga-Roma 5:12

Sang mga maluya pa kita, si Cristo napatay sa nagakaigo nga panag-on tungud sa mga didiosnon. Mga Taga-Roma 5:6

Apang ang Dios nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita si Cristo napatay tungud sa aton. Mga Taga-Roma 5:8

kag gintangdoan nga Anak sang Dios nga may gahum sono sa Espiritu sang pagkabalaan paagi sa pagkabanhaw, si Jesu-Cristo nga aton Ginoo, Mga Taga-Roma 1:4

Kay nakahibalo kita nga si Cristo nga nabanhaw indi na gid mapatay liwat; ang kamatayon wala na sing kagamhanan sa iya. Mga Taga-Roma 6:9

bangud nga, kon itu-ad mo sang imo baba nga si Jesus Ginoo kag magtoo sa imo tagiposoon nga ang Dios nagbanhaw sa iya, maluwas ka. Mga Taga-Roma 10:9

Kay, "ang bisan sin-o nga magtawag sa ngalan sang Ginoo maluwas." Mga Taga-Roma 10:13

Kay ginatalupangud ko nga bisan ang kamatayon, ukon kabuhi, ukon mga manugtunda, ukon mga punoan, ukon mga butang nga sa karon, ukon mga butang nga palaabuton, ukon mga gahum, ukon kataasan, ukon kadadalman, ukon bisan ano nga iban nga tinuga, indi sarang makapahamulag sa aton sa gugma sang Dios nga yara kay Cristo Jesus nga aton Ginoo. Mga Taga-Roma 8:38-39


Amay namon nga yara sa langit

Amay namon nga yara sa langit, Pakabalaanon ang imo ngalan. Magkari ang imo ginharian, Paghimoon ang imo kabubut-on, Sa duta subong sang sa langit. Hatagi kami karon nga adlaw sang amon kalan-on sa adlawadlaw; Kag patarawa kami sang mga utang namon, Subong nga ginpatawad man namon ang mga nakautang sa amon; Kag dili kami pagdalha sa panulay, Kondi luwasa kami sa malaut. [Kay imo ang ginharian kag ang kagamhan kag ang himaya, sa walay katubtuban. Kabay pa.] Mateo 6:9-13


Mga Taga-Galacia --> Genesis 1-3
Ang Simple Nga Paagi Sang Dios Sa Kaluwasan


Copyright 1982 by Philippine Bible Society.

Philippines index