Philippines index

Ang Matinlong Baarita
Kaliagan y ang Dios nga ang tao maging pariho kanana nga pirpikto. Piro ang tao nagkasala ig ara' maski sino nga kaabot sa anang kaliagan nga dan. Roma 3:23

Tenged nga ang tao nga nagapaoripen sa kasalanan anang sool kamatayen. Piro ang nagatoo ki Cristo Jesus nga ateng Ginoo, ang itatao nga regalo y ang Dios kanana ay kaboi nga ara' kataposan. Roma 6:23

Tungod nga kamo nalibri sa silot y indong kasalanan tenged lamang sa kalooy y ang Dios ig tenged sa indong pagtoo. Dan beken y indong sadiling binoatan kong indi' dan rigalo y ang Dios kanindo. Beken enged y tenged sa boat nga maayad nga ang tao nalibri, animan ara' maski sino nga kapapaambog magkoon nga tana nalibri tenged sa anang mga maayad nga boat. Efeso 2:8-9

Ang manigsokot y bois y na doto lamang nagtindeg sa maraye. Imorat magtangra sa langit kong indi' sigi anang pokpok' anang degan sa anang kasebe nga makoon, 'O Dios, manogon kaw kanaken. Ako makasasalanen.' Lucas 18:13

Tenged nga beken lamang y maite ang paggegma y ang Dios sa tanang tao sa kalibotan animan ingtao na anang bogtong nga Bata agod ang maski sino nga magtoo kanana indi ren isilotan y ang kamatayen nga ara' kataposan, kong indi' tatawan tana y ang kaboi nga ara' kataposan. Ang Dios, ara na isogoa anang Bata digi sa kalibotan para magsilot sa mga tao sa kalibotan kong indi' ingsogo na anang Bata agod paagi kanana ang mga tao malibri sa silot. Juan 3:16-17

Ang matood kamo ara pa kaagi y tokso nga sobra ki sa maagoanta y ang tao. Ig ang Dios masasarigan indo nga indi tana agtogot nga kamo toksoon y ang indi indo ron masarangan, tenged nga sa oras nga kamo ingtotokso, doto na kamo tatawan y baskeg agod indi kamo madaeg y ang tokso. Ig sa paaging dan mapapasaran indo ang tokso nga ara kamo ikakasala. 1 Corinto 10:13

Tenged nga nasisigoro ko ron nga kita inggegegmaan y ang Dios, maging kita boi o patay. Ig ara enged y makapabelag kanaten sa anang gegma--maging ang mga anghil o ang mga ispirito dian sa kalangitan o maski anong gaema. Maski ang mga bagay nga nagkakarainabo dadi o ang magkarainabo sa mga adlaw nga maabot, indi enged makarangga y anang gegma kanaten. Maski anono pang gaem dian sa o'bong o doto sa idalem y ang logta--maski anono pa sa bilog nga kalibotan indi enged makarangga' ang gegma y ang Dios nga anang ingpakita kanaten pormidio ki Cristo Jesus nga ateng Ginoo. Roma 8:38-39

Piro ang matood, dadi nga si Cristo nagabot don, nadoraan den y polos ang pagtoromanen sa Kasogoan, agod nga ang magatoo maman lamang ang seselengen y ang Dios nga ara ren y kasalanan. Roma 10:4

Makoon ang Dios ang ona, "Datong kamo magtawag kanaken ingpamatian ta kamo ay dato ang oras nga ako magatabang kanindo. Ig ingtabangan ta kamo tenged nga nagabot don ang timpo nga kamo ililibri ko." Selenga indo, dadi maman ang oras nga kita naliliag itabangan y ang Dios! Een, dadi ren ang timpo nga kita kakalooyan y ang Dios ilibri! 2 Corinto 6:2

Mabati dia i ang mga tao, natandeg andang mga tagiposon ig makoon sanda ki Pedro ig sa ibang mga apostolis, "Mga bogtitinai, anono dadi ameng dapat boaten?" Nagsabat si Pedro, "Magirinelsel kamo sa indong mga kasalanan, ig magpabawtismo ang kada isara kanindo sa aran ni Jesu-Cristo. Dan indong mga kasalanan papatawaden ig maririsibi indo ang ingtipan y ang Dios nga maman ang Ispirito Santo. Binoatan 2:37-38

Ipakita indo sa iba nga kamo ingbago ron y ang Dios ig ingtawan y kaboi nga pariho y ang kanana. Maliag ikoon nagaosoy kamo sa kamatoodan ig nagakaboi ren nga limpio ig matadleng. Efeso 4:24


Roma

Kaliagan y ang Dios nga ang tao maging pariho kanana nga pirpikto. Piro ang tao nagkasala ig ara' maski sino nga kaabot sa anang kaliagan nga dan. Roma 3:23

Ig maman da enged dan ang ingkokoon sa Kasolatan: "Ara enged y maski saka tao nga matadleng sa paneleng y ang Dios. Roma 3:10

Tenged nga ang tao nga nagapaoripen sa kasalanan anang sool kamatayen. Piro ang nagatoo ki Cristo Jesus nga ateng Ginoo, ang itatao nga regalo y ang Dios kanana ay kaboi nga ara' kataposan. Roma 6:23

Ang kasalanan nagseled sa kalibotan tenged lamang sa saka tao nga si Adan datong ona, ig anang kasalanan nga dato maman ang nagdara' kamatayen. Ang risolta' dan, ang tanang tao nga nagdarason kanana nagkakarapatay da, aymoro ara' maski sino nga ara ikakasala. Roma 5:12

Selenga indo ang gegma y ang Dios kanaten. Datong ona kita ara enged y gaem nga magtabang sa ateng sadili, piro pagabot y ang timpo nga ingtagana si Cristo nagpakimatay para sa tanang makasasalanen. Roma 5:6

Piro si Cristo magpakimatay kanaten datong kita poro pa kasalanan ateng ingboboat. Dian ta nakikita nga beken lamang manda y maite ang gegma y ang Dios kanaten. Roma 5:8

Ig sa makagagaem nga paagi ingpakita kanaten y ang Ispirito Santo nga tana Bata y ang Dios datong banawen tana sa mga minatay. Roma 1:4

Aymoro naeelaman ta nga si Cristo nabanaw sa mga minatay ig asta' inoro indi tana ren mapatay' oman. Ara ren y gaem kanana ang kamatayen. Roma 6:9

Kong paagi sa imong paglimeg ipakilala mo nga si Jesus maman ang Ginoo ig magparet kaw y ang tedek sa imong tagiposon nga tana ingbanaw y ang Dios sa mga minatay, dan ikaw malilibri sa silot y indong kasalanan. Roma 10:9

Ang kasolatan nagakoon nga, "Ang tanan nga magatawag sa Ginoo malilibri." Roma 10:13

Tenged nga nasisigoro ko ron nga kita inggegegmaan y ang Dios, maging kita boi o patay. Ig ara enged y makapabelag kanaten sa anang gegma--maging ang mga anghil o ang mga ispirito dian sa kalangitan o maski anong gaema. Maski ang mga bagay nga nagkakarainabo dadi o ang magkarainabo sa mga adlaw nga maabot, indi enged makarangga y anang gegma kanaten. Maski anono pang gaem dian sa o'bong o doto sa idalem y ang logta--maski anono pa sa bilog nga kalibotan indi enged makarangga' ang gegma y ang Dios nga anang ingpakita kanaten pormidio ki Cristo Jesus nga ateng Ginoo. Roma 8:38-39


Ameng Ama nga dan kaw sa mga langit

Ameng Ama nga dan kaw sa mga langit, Imong aran, O Dios, ipataas da enged y ang tanang tao, Basi pa madali ka ren da magadi digi kanamen. Kong maoro nga imong kaliagan ingtotoman dian sa langit, Kabay nga tomanen da digi sa logta. Tawan mo kami ra' ang ameng pagkaen sa adlawadlaw. Patawaden mo kami sa ameng mga naboat nga kasalanan Pariho' ang kami ingpapatawad amen da ang mga nakaboat y kasalanan kanamen. Indi mo kami ra ipatokso Kong indi' iparaye mo kami ki Satanas. [Tengad nga ikaw ang Adi, ikaw ang Makagagaem ig ikaw ang Maimayaen sa ara' kataposan. Amin.] Mateo 6:9-13


Philippine Bible Society, 1982


Thank you to Wolfgang Kuhl for supplying this information.


Philippines index