Philippines Index

Banal na Kasuratan
Ta an gabos nagkasala, asin dai nakaabot kan kamurawayan nin Dios; Taga-Roma 3:23

Huli ta an bayad nin kasalan iyo an kagadanan; alagad an ugay nin Dios iyo an buhay na dai nin katapusan dian ki Cristo Jesus na satong Kagurangnan. Taga-Roma 6:23

Ta huli sa biyaya kamo nakaligtas huli sa pagtubod; asin iyan bakong hale sa saindo, kundi balaog nin Dios; Bakong huli sa mag˝a guibo, tag˝aning dai nin siisay man na managsag. Taga-Efeso 2:8-9

Alagad an publicano na nakatindog sa harayo, habo g˝aning tumingkalag kan saiyang mag˝a mata sa lag˝it; kundi nagtumbok sa saiyang daghan, na an sabi, Dios, kaherake ako na parakasala. Lucas 18:13

Huli ta an Dios namoot na gayo sa kinaban, na itinao nia an saiyang Aking bogtong, tag˝aning an siisay man na minatubod sa saiya dai mapahamak, kundi magkaigua nin buhay na dai nin katapusan. Huli ta an Dios dai nagsogo kan sayang Aki sa kinaban na magsilot kan kinaban; kundi tag˝aning an kinaban ikaligtas huli saiya. Juan 3:16-17

Dai nin sugot na nadatong saindo kundi an matatagal, sana nin tauo: alagad an Dios maimbod, na dai kamo itotogot na masugotan nin labi kan maaagod nindo; kundi matao sia, kaiba kan sugot, nin luluasan, tag˝aning makatagal kamo. 1 Taga-Corinto 10:13

Huli ta ako minatubod, na minsan an kagadanan, ni an buhay, ni an angel, ni an mag˝a principado, ni an mag˝a uya na, ni an mag˝a madatong pa, ni an mag˝a kapangyarihan, Ni an kalangkawan, ni an karaTaga-Roman, ni an anoman na linalang, dai makakapabulag sato sa pagkamoot nin Dios, na yaon ki Cristo Jesus na satong Kagurangnan. Taga-Roma 8:38-39

Huli ta si Cristo iyo an kaotoban kan katogonan sa katanosan sa lambang saro na minatubod. Taga-Roma 10:4

(Huli ta sia nagasasabi, Sa kapanahonan hinimate taka, Asin sa aldao nin kaligtasan tinabag˝an taka: uya, g˝unian an kapanahonan; uya, g˝unian an aldao nin kaligtasan): 2 Taga-Corinto 6:2

Kan madag˝og ninda ini, sinda nagkarulugad sa puso, asin nagsarabi ki Pedro asin sa ibang mag˝a apˇstol, Mag˝a tugang, ano an guiguibohon mi? Asin si Pedro nagsabi sainda, Magsorolsol kamo, asin magkaburuniagan an lambang saro sa saindo sa g˝aran ni Jesu-Cristo sa kapatawadan kan saindong mag˝a kasalan; asin kamo maako kan balaog nin Espiritu Santo. Magna Guibo 2:37-38

Asin naggubing na kan bagong pagkatauo na linalang sono sa Dios sa katanosan asin sa kabanalan nin katotoohan. Taga-Efeso 4:24


Magna Taga-Roma

Ta an gabos nagkasala, asin dai nakaabot kan kamurawayan nin Dios; Taga-Roma 3:23

Siring sa nasusurat, Mayo nin matanos, dai, minsan saro; Taga-Roma 3:10

Huli ta an bayad nin kasalan iyo an kagadanan; alagad an ugay nin Dios iyo an buhay na dai nin katapusan dian ki Cristo Jesus na satong Kagurangnan. Taga-Roma 6:23

Kaya siring na huli sa sarong tauo an kasalan lominaog sa kinaban, asin an kagadanan huli sa kasalan; asin sa siring an kagadanan nakalakop sa gabos na tauo, huli ta an gabos nagkasala:-- Taga-Roma 5:12

Huli ta, kan kita mag˝a maluya pa, sa kapanahonan si Cristo nagadan dahel sa mag˝a maraot. Taga-Roma 5:6

Alagad ipinamimidbid nin Dios an saiyang sadiring pagkamoot sa sato, huli ta kan kita mag˝a parakasala pa, si Cristo nagadan dahel sato. Taga-Roma 5:8

Na sia ipinahayag na Aki nin Dios na may kapangyarihan, dapit sa espiritu nin kabanalan, huli kan pagkabuhay liwat sa mag˝a gadan; na iyo si Jesu-Cristo na satong Kagurangnan, Taga-Roma 1:4

Huli ta naaaraman ta na si Cristo, huling binuhay liwat sa mag˝a gadan, dai na magagadan: an kagadanan dai na makakasakop saiya. Taga-Roma 6:9

Huli ta kun ika magtuga kan saimong g˝oso na si Jesus iyo an Kagurangnan asin magtubod sa saimong puso na binag˝on sia nin Dios sa mag˝a gadan, ika maliligtas. Taga-Roma 10:9

Huli ta an siisay man na magapod sa g˝aran nin Kagurangnan maliligtas. Taga-Roma 10:13

Huli ta ako minatubod, na minsan an kagadanan, ni an buhay, ni an angel, ni an mag˝a principado, ni an mag˝a uya na, ni an mag˝a madatong pa, ni an mag˝a kapangyarihan, Ni an kalangkawan, ni an karaTaga-Roman, ni an anoman na linalang, dai makakapabulag sato sa pagkamoot nin Dios, na yaon ki Cristo Jesus na satong Kagurangnan. Taga-Roma 8:38-39


Ama niamo

Ama niamo, na yaon ka sa lag˝it. Sasambahon an g˝aran mo. Dumatong logod an kahadean mo. Guibohon an boot mo, digdi sa daga nin siring sa lag˝it. Itao mo samo g˝unian an samong kakanon sa aroaldao. Asin ipatawad mo samo an samong mag˝a kasalan siring na kamo nagpatawad sa mag˝a may sala samo. Asin dai mo kami darahon sa sugot, kundi iligtas mo kami sa maraot. (Huli ta siamo an kahadean, asin an kapangyarihan, patin an kamurawayan, sagkod noarin man. Auot pa.) Mateo 6:9-13


Magna Salmo - 23

Si Jehova iyo an sakuyang parapag˝ataman; day nin anoman na magkukulang sa sakuya. Sa mag˝a kamugtakan na igua nin mag˝a lombod na pasabsaban dian ako ibubugtak: sa kataid nin mag˝a tubig nin kapahig˝aloan dian ako pag˝ag˝atamanon. Paparigonon nia an sakuyang kalag; kakabiton ako nia sa mag˝a dalan nin katanosan huli kan pagkamoot sa saiyang g˝aran. Minsan maglakao sa kapantayan kan limpoy nin kagadanan, day ako matatakot sa anoman na karatan; huli ta ika masa sa kaibahan ko: an saimong badas asin sogkod tatauan ako nin carag˝ahan. Aandamon mo an lamesa sa atubag˝an ko, sa atubang nin sakuyang mag˝a parapasakit: pinahidan mo an sakuyang payo nin si lana: an sakuyang kopa nagsosobo. Sa katotoohan an marhay asin an pagkaherak magdadanay sa sako sa gabos na mag˝a aldao nin sakuyang pagkabuhay: asin sa harong ni Jehova magoontok ako sagkod lamang.


Copyright ę 1978 Philippine Bible SocietyGenesis 1-3
NAKADANGOG KA NA KAN APAT NA PRINCIPIO NIN DIOS?

Thank you to Wolfgang Kuhl for supplying this information.

Philippines index