Language index

QUIARINIO PUEYASO RUPAA PA JIYANIJIA JESUCRISTOJINIJI PUEYANO RUPAAJINIA
Puetunu pueyajanaari sesa miijiaca; Judiocuaca, taucuacanio. Naacuajitij, nojoriiri juhua tucuacaanu quiya Pueyasojiniji. Sesa miijiaca pueya quiniuucua, nojoriiri soosano pueyara jataquiaari. Naacuajitij, pueyari Pueyaso timitiasoo quiquiaari. Roma 3:23

Saniniuujia, sesoriquia pueya miiniuucua sesa saaja, nojoriiri naa na miiniuucua shaajasaanutaniya. Saniniuujia, saaja Jesucristoocua tiuujiaca pa quishacari, Pueyasoori saa cunoraja pa jiyatequiaa pueyaracaanu rishijiaca pa quiniuria, pa Jiyaniijia Jesucristo rupuejaca pa quishacari. Roma 6:23

Naa Pueyaso quiniuucua jiyanootiotej, nojuajaari nia jiyanooquiaari saaja Jesuucua nia tiuushacari. Majaari tama nia miishanotajaaja Pueyaso nia jiyanootiniu quiquiaari tama niajaniyajaaja. Pueyasojuanaacuajaari nia jiyanooquiaari niaacua na taraajenuucua. Naajuhuaj, nojuacuajaari nia tiuutiquiaari Neyanuucua. Majaari Pueyaso jiyanooniu quiquiaari pajaniya, maninia miijiaca pa quiniuucua. Paa jaara maninia pa miiniuucua Pueyaso jiyanootiquiaari tama pa cuaqueyajaajani, paa maara tama pa cuaqueyajaaja timitiareni juhua najuhuana pocuaja. Éfeso 2:8-9

Cumaneeca masejonaari saniniuujia tucuacaanuji nujuasee. Na secojosacari, majaari quenaaja na maunu quiriquiaa jiyocuacaanu. Tama nojuajaari na jiriquia piquiriquiaa na taraajenuta sesa na miishanojiniji. Naa sequereeri: "Pueyasonaa, cucua quia taraajere. ¡Cua jiyanoori! ¡Sesa miijianijia!" Naa secojoquiaariiri. Lucas 18:13

'Jiyanohua cua Que Pueyaso paniniuucua puetunu mijiria quiniaa pueyajanaa, nojuajaari Neyanujuanaa jiyaroquiaari puetunu pueyapueecuarajanaa mosocoriquiano. Puetunu cucua tiuuniaa pueyajanaari saniitioyaquishaanutaniya cutara. Nojori cutaraari pueyaracaanu rishijiaca quiniutianiya Pueyaso shuriucua. Pueyasoori maja na jiyaronu quiquiaari janiya pueya cua saniitionura. Seetanujuanaa cua jiyaroquiaari cutaraari pueyacuaji Tacuna cua quiniuria. Juan 3:16-17

Niaari mariyata saniniujiushaaquiaajuhuaj, taa puetunu parta Pueyaso pueyajanaa saniniujiushaaquiaacuaani. Naajaa, nia naata Pueyasoocua tiuuniu maja puera nia saniniujiushaanura. Pueyasocuajaari niishiya taate nia naata rejeretanuni. Majaari puera pa saniniujiushaanu quiniutianiya. Pueyasocua nia niishitiojore taate nia naata cartesano quiniuhuani taraatia nia miiniuucuaji. Naacuajiti pa naata rejeretanu, Pueyaso jaara Sesaaca saniniujiutiri pajaniya. 1 Corinto 10:13

Seetanujuanaa niishiyanijia, Pueyaso panishacari jiyanohua pajaniya, majaari quenaaja tamonu casaa na naata rupatanu pajaniya Nojuajiniji. Paa jaara quiri saminiojuani, macu soj, naajaa, pa panijia Pueyasocuajaari pata quiyajaa. Naajuhuaj, Pueyaso seya, samaruhuanio, puetunu cunojuanaari maja na naata pa rupatanu Pueyasoocuaji. Naajuhuaj, majaari quenaaja tamonu cumaacaraca quijiaca na naata pa rupatanu Pueyasoocuaji. Pueyaso paniniu pajaniyani, cunoori maja na puequenu quiniutianiya quiarijia, tamacarinio. Naajaariuhuaj, tee pa quiyani, jiyocuacaanu, jiya cariquimia soj, naajaa. Pa panijia Pueyasoori tii quiya patajuhuaj. Naacuajitij, pa Jiyaniijia Jesucristota rupuetootesano pa quishacari, puetunu Pueyaso shipinijiosano casaajanaari maja na naata pa rupatanu Pueyasojiniji. Roma 8:38-39

Naacuajitij, Cristo jaara mosaaquiaari, nojuajaari Moisés Rootasano tojiniu tohuateequiaari cutara. Naacuajitij, Pueyasoori puetunu nocua tiuuniaajanaa jiyatequiaa juhua sesa miyashijiacara. Roma 10:4

Tariucuacaanu na sequesanocuajaari naa naajiotasano quiya na rupaajinia: "Quiaari namitia cua secojocanu, pueya cua naacunu panishacari. Pueya cua jiyanooshacaricuaa, janiyari quia naacucanujuhuaj". Cua panishano pueyanaa, quiarijiaari Pueyaso jiyanooshacari pueya. Nojuajaari quiarijia pueya jiyatequiaa na muerasu nojori quiniuria. 2 Corinto 6:2

Pueya tojishacari naa Pedro pohuatasanotej, nojoriiri tetecatuquiaari. Pueyari saniniuujia Pedro nequesotaquiaari, na cojiniaanio:
—Canaa pueyanaa, ¿taa canaa miiniutianiyarinijia?
Pedroori nojori riucuaquiaari:
—Nioojia nia tacatore sesa nia miiniujiniji Niajaniya cuaara moojinia tiuquinijiosaaria Jesucristoocua nia tiuushacari, nia jiyanooshaanura sesa nia miishanojiniji. Naa nia miishacaritij, Pueyasocua nia niquitiore na Sohuanu. Miishano 2:37-38

Seetanujuanaa juhua quiarinio pueyano nia quiri, quiarinio jiuujiaraca, Pueyaso niquitiosano niajaniya. Naa quiarinio jiuujiaraca nia quishacaritij, seetanujuanaa juhua Pueyaso pueya nia quiriquia, maninia miijiaca, tojetaarucuajanaa sesa miyashijiaca. Naa maninia nia quiniuni, cunoori seetanujuanaa Pueyaso Rupaa nia tojiniuucua. Éfeso 4:24


Roma

Puetunu pueyajanaari sesa miijiaca; Judiocuaca, taucuacanio. Naacuajitij, nojoriiri juhua tucuacaanu quiya Pueyasojiniji. Sesa miijiaca pueya quiniuucua, nojoriiri soosano pueyara jataquiaari. Naacuajitij, pueyari Pueyaso timitiasoo quiquiaari. Roma 3:23

Tariucuacaanu Pueyaso Rupaajiniacuajaari naa naajiotasano quiya: "Majaari quenaaja niquiriyatu maninia miijia quiniu. Shaaqui tojetaarucuajanaa." Roma 3:10

Saniniuujia, sesoriquia pueya miiniuucua sesa saaja, nojoriiri naa na miiniuucua shaajasaanutaniya. Saniniuujia, saaja Jesucristoocua tiuujiaca pa quishacari, Pueyasoori saa cunoraja pa jiyatequiaa pueyaracaanu rishijiaca pa quiniuria, pa Jiyaniijia Jesucristo rupuejaca pa quishacari. Roma 6:23

¿Casaara pa cusonuuquiaani? Juhuacatecara pa supuetana Adán miiniuucua sesa, naaratej puetunu pueyajanaari sesa miijiacajuhuaj. Pueyasocuajaari tari sequequiaari: "Cante sesa miijiani, cuaara shaajeera". Seetanujuanaa naari. Puetunu pajaniyajanaari shaajeriquianoni, sesa miijiaca pa quiniuucua. Roma 5:12

Pueyaso tojiyashijiaca pa quishacarijia, majaari pa naata quiquiaari Pueyaso jiyanootiniu tama pa cuaqueyajaaja. Jesucristoori jiyacari namitia pocuara cusoquiaari na Que na jiyanootiniuria pajaniya. Roma 5:6

Saniniuujia, sesa miijiaca pa quishacarijia, Jesucristoori pa niti cusoquiaari cutara. Naacuajitij, paari niishiyani, Pueyasoori jiyanohua pa panijia. Roma 5:8

Jesu sohuanuuri saniniuujia pueyaracaanu Pueyaso Niyanujuhuanajaj. Paa cutaraari quiari naataja niishitishaaquiaarini, nojuajaari seetanujuanaa Pueyaso Niyanu. Paari quiarijia na niishiya seetanujuanaa cutarani, Pueyaso Sohuanu samiitianiniuucua nojuaja macujiniji. Nojuajaari tari jiyatesaaquiaari Jiyaniijiajanaa na quiniuria, puetunu cumaacajanaa na jiitianurajuhuaj. Nojuajaari pa Jiyaniijia Jesucristo. Roma 1:4

Cristocuajaari samiitiaquiaariuhua. Paari niishiyajuhuaj, majaari socua na pacutenu quiniutianiuhua cusonu. Nojuacuajaari tari cusoquiaari puetunu sesa pa miishanoocuarajanaa. Naaratej, nojuajaari maja na naata socua cusojuasaanuhua. Roma 6:9

Naacuajitij, Pueyasoori pueya jiyatequiaa na pueya nojori quiniuria, Jesucristoocua tiuujia jaara pueya niquiara pohuatare: "Jesucristoori seetanujuanaa Jiyaniijiajanaa cutara", noojiajinia na niishishacarijiuhuaj Pueyasoori Jesu samiitianiquiaariuhua macujiniji. Roma 10:9

Tariucuacaanu Pueyaso Rupaajiniaari naa naajiotasano quiyajuhuaj: "Puetunu pueyajanaari Pueyaso pueyara jatanishaanutaniya nojori jaara Jiyaniijia sequere: 'Jiyaniijianaa, cua jiyanoori'" Roma 10:13

Seetanujuanaa niishiyanijia, Pueyaso panishacari jiyanohua pajaniya, majaari quenaaja tamonu casaa na naata rupatanu pajaniya Nojuajiniji. Paa jaara quiri saminiojuani, macu soj, naajaa, pa panijia Pueyasocuajaari pata quiyajaa. Naajuhuaj, Pueyaso seya, samaruhuanio, puetunu cunojuanaari maja na naata pa rupatanu Pueyasoocuaji. Naajuhuaj, majaari quenaaja tamonu cumaacaraca quijiaca na naata pa rupatanu Pueyasoocuaji. Pueyaso paniniu pajaniyani, cunoori maja na puequenu quiniutianiya quiarijia, tamacarinio. Naajaariuhuaj, tee pa quiyani, jiyocuacaanu, jiya cariquimia soj, naajaa. Pa panijia Pueyasoori tii quiya patajuhuaj. Naacuajitij, pa Jiyaniijia Jesucristota rupuetootesano pa quishacari, puetunu Pueyaso shipinijiosano casaajanaari maja na naata pa rupatanu Pueyasojiniji. Roma 8:38-39


Canaa Quenaa

"Canaa Quenaa, quiaa cutaraari jiyocuacaanu Quijia. Pueya cuaara niishiiria quiaari saaja maninia quijia. Quia quiri canaa Jiyaniijia, canaa quia jiitianura. Quia panishano cuaara miishaaria mijiria, taa jiyocuacaanu na miishaaquiaacuaani. Canaa quia niquitiore canaa miaquesocoriquiano quiarijiani. Canaa quia jiyanoori sesa canaa miishanojiniji, taa canaa jiyanooquiaa tamasacacuaani, sesa nojori miishacari canaa. Majaari canaa quia shanacunu canaa saniniujiushaanura sesa canaa miiniuria. Saaja canaa quia cojuare cutara Sesaacaacuaji. Saaja quiajaniya cutaraari seetanujuanaa juanaa Jiyaniijiajanaa. Quiaa cutaraari puetunu cumaacaracajanaa. Quiaari shanohua shacantuuca quijia cutara. Quiaari naa quijia pueyaracaanutej. Tariucuaja". Mateo 6:9-13


El Nuevo Testamento en Arabela del Perú, 2da ed. ©2008, La Liga Bíblica
ArabelaLanguage index