Language Index

Ombimbeli Ondjapuki
Oshoka ayehe ya yono nokaye na eadhimo lyaKalunga, Aaroma 3:23

Oshoka ondjambi yuulunde oyo eso, ihe omaganohenda gaKalunga ogo omwenyo gwaaluhe omuKristus Jesus, Omuwa gwetu. Aaroma 6:23

Oshoka mwa hupithwa keitaalo omolwesilohe nda, lyo inaali za mune yene, -- olyo omagano gaKalunga -- hamolwiilonga, opo kwaa kale nando ogumwe ti isimaneke. Aaefeso 2:8-9

Ihe omuteloni okwa thikama kokule, ye ina hala okuligamena kegulu, okwi idhenge pontulo ye nokwa ti: Kalunga, sa ndje ohenda, ongame omunandjo. Lukas 18:13

Oshoka osho Kalunga kwa li e hole uuyuni, oye a gandja Epona lye, opo shaa ngoka e mu itaale, kaa kane, ihe a mone omwenyo gwaaluhe. Oshoka Kalunga ina tuma Omwana muuyuni, a pangule uuyuni, ihe uuyuni u hupithwe kuye. Johannes 3:16-17

Inaamu adhika kemakelo lilwe, olyo tuu ndyoka lyopaantu; ihe Kalunga oye omudhiginini, ite mú ethele omamakelo ge vule oonkondo dheni, ihe mumwe nemakelo ota longele wo ondjila yokuya ontuku, mu wape oku li sinda. 1 Aakorinto 10:13

Oshoka ondi shi shi shili, haeso nenge omwenyo, haayengeli nenge aawa yombepo, haambika yongashingeyi nenge yokomeho, haonkondo, haule wokombanda nenge uule wopohi, hashishitwa nando shimwe tashi vulu oku tu topola mohole yaKalunga yomuJesus Kristus, Omuwa gwetu. Aaroma 8:38-39

Oshoka Kristus oye ehulilo lyompango, oye uuyuuki wakehe tuu ngoka i itaala. Aaroma 10:4

oshoka ota ti: Ethimbo lyo opala onde ku uva, nesiku lyehupitho onde ku kwatha; tala, ethimbo lyo opala ongashingeyi, tala, esiku lyehupitho ongashingeyi. 2 Aakorinto 6:2

Oyo sho ye dhi uvu, oya lengwa moomwenyo, oyo noya lombwele Petrus naayapostoli ooyakwawo: Aalumentu ne aamwatate, otse tu na okuninga ngiini ? Petrus okwe ya lombwele: Itedhululeni, nokehe ngoka ni ishashithile medhina lya-Jesus Kristus, mu kuthilwe po oondjo dheni, one notamu ka pewa omagano gO-mbepo Ondjapuki.. Iilonga yAayapostoli 2:37-38

ne mu zale omuntu omupe, a shitwa a fe Kalunga omuuyuuki nomuuyapuki washili. Aaefeso 4:24


Aaroma

Oshoka ayehe ya yono nokaye na eadhimo lyaKalunga, Aaroma 3:23

ongashika kwa shangwa: Kaku na omuyuuki, aawe, nando ogumwe, Aaroma 3:10

Oshoka ondjambi yuulunde oyo eso, ihe omaganohenda gaKalunga ogo omwenyo gwaaluhe omuKrustus Jesus, Omuwa gwetu. Aaroma 6:23

Onkee ano, ngashika uulunde wa etwa muuyuni komuntu gumwe, neso okuulunde, nosho eso lyi ikuna naantu ayehe, oshoka ayehe ya yono -- Aaroma 5:12

Oshoka manga twa li aankundi, Kristus okwa si peha lyaakaanakonashanakalunga pethimbo lyo opala. Aaroma 5:6

Ihe Kalunga okwe tu hololele ohole ye oku tu hola, Kristus sho kwa si peha lyetu, manga twa li aalunde. Aaroma 5:8

nokombinga yombepo yuuyapuki okwa hololwa, oye Omuna gwaKaluhga moonkondo, okokuyumuka kuusi - olyomuJesus Kristus, Omuwa gwetu, Aaroma 1:4

nokutseya shono, Kristus sho a yumudhwa kuusi, ita si we; eso itali mu pangele we. Aaroma 6:9

Oshoka ngele to hempulula nokana koye Jesus oye Omuwa, nowi itaala momwenyo gwoye, Kalunga e mu yumudha kuusi, nena oto hupithwa. Aaroma 10:9

Oshoka okehe tuu ngoka ta kugile edhina lyOmuwa ekwatho, oye ta hupithwa. Aaroma 10:13

Oshoka ondi shi shi shili, haeso nenge omwenyo, haayengeli nenge aawa yombepo, haambika yongashingeyi nenge yokomeho, haonkondo, haule wokombanda nenge uule wopohi, hashishitwa nando shimwe tashi vulu oku tu topola mohole yaKalunga yomuJesus Kristus, Omuwa gwetu. Aaroma 8:38-39


Tate yetu megulu.

Tate yetu megulu. Edhina lyoye nali yapulwe; oshilongo shoye nashi ye; ehalo lyoye nali gwanithwe nokombanda yevi wo ngashika megulu; tu pa nonena oshikwiila shetu twe shi pumbwa; noondjo dhetu dhi dhima po, ngashika natse wo tatu dhimi po dhaamboka ya yono kutse; noino tu fala mehindo, aawe, tu hupitha muuwinayi. Oshoka oshilongo oshoye, noonkondo odhoye, nesimano olyoye aluhe sigo aluhe. Amen. Mateus 6:9-13


Aagalati

Copyright © 1977 Bible Society of South Africa

Genesis 1-3

Thank you to Wolfgang Kuhl for supplying this information.


Language index